งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป H.W. Wilson โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป H.W. Wilson โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป H.W. Wilson โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53

2 เนื้อหาในภาพรวม  สารสนเทศที่ให้บริการคือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร (Journals), Magazines และ เอกสารประเภทอื่นๆ  เอกสารเป็นแบบคัดเลือกจากสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารจาก สำนักพิมพ์ต่างๆ  ครอบคลุมสหสาขา  แบ่งแยกฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นออกเป็น 12 ฐานข้อมูล  มีเอกสารต้นฉบับในภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  มีบริการ Full text  ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้

3 วิธีการสืบค้นข้อมูล  ต้องเลือกฐานข้อมูลก่อนการสืบค้น  Browse เพื่อเรียกดูเอกสารได้หลากหลายทางเลือก เช่น Subject, ภาษาต้นฉบับ (Language of document) เป็นต้น เช่น Subject, ภาษาต้นฉบับ (Language of document) เป็นต้น  Thesaurus ค้นหาศัพท์สัมพันธ์ของหัวเรื่อง  การสืบค้นด้วยคำสำคัญทำได้ 2 วิธี  Basic Search  Advanced Search

4  คำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นเชื่อมโดย AND  คำเชื่อมที่ใช้ได้แก่ AND, OR, NOT  สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ “…” (quotation mark), Wildcard ได้แก่ *, ? และ (…) หลักเกณฑ์การสืบค้น

5 รายการผลลัพธ์  Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF และ HTML  WilsonLink เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Full Text Link  การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย  สั่งพิมพ์  อีเมล  บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น  ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web


ดาวน์โหลด ppt สรุป H.W. Wilson โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google