งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  1. ช่วยในการบันทึกข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว  2. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศได้ เป็นจำนวนมาก  3. สามารถสืบค้นข้อมูลและ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  1. ช่วยในการบันทึกข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว  2. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศได้ เป็นจำนวนมาก  3. สามารถสืบค้นข้อมูลและ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  1. ช่วยในการบันทึกข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว  2. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศได้ เป็นจำนวนมาก  3. สามารถสืบค้นข้อมูลและ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว  4. สามารถสื่อสารไปใช้ใน ระยะไกลได้ 2

3  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1.1 โปรแกรมสำนักงาน ◦ โปรแกรมจัดการงานเอกสาร ◦ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ◦ โปรแกรมสเปรดชีท 3

4  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1.2 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบ บูรณาการ ◦ ลักษณะ  เป็นระบบเบ็ดเสร็จ  เป็นโปรแกรมที่ทำงานในระบบ เครือข่าย  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับ งานห้องสมุดโดยเฉพาะ  เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับ งานห้องสมุดทุกงาน 4

5  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1.2 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบ บูรณาการ ◦ ตัวอย่างโปรแกรม  Innopac  L Spider  Library 2000  VTLS  Alice for Window 5

6  การพิจารณานำระบบห้องสมุด อัตโนมัติมาใช้ ◦ เลือกขนาดโปรแกรมให้เหมาะสม กับขนาดห้องสมุด ◦ ให้เลือกซื้อระบบงานที่จำเป็นก่อน ◦ ผู้ผลิตมีความมั่นคง ◦ หากไม่พร้อมด้านการเงินอาจใช้ โปรแกรมฟรี หรือคิดขึ้นเอง 6

7  2. เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ ◦ 2.1 บาร์โค้ด ◦ 2.2 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ◦ 2.3 RFID ◦ 2.4 Self Checkout ◦ 2.6 ประตูกันขโมย ◦ 2.7 แถบสัญญาณแม่เหล็ก ◦ 2.8 เครื่องลบ / เพิ่ม สัญญาณ แม่เหล็ก 7

8  2.1 บาร์โค้ด ส่วนประกอบของบาร์โค้ด ◦ 1. ส่วนลายเส้นซึ่งเป็น ลายเส้นสีขาว ( โปร่งใส ) และสี ดำ ◦ 2. ส่วนข้อมูลตัวอักษร ◦ 3. แถบว่าง 8

9 9

10  ประเภทของบาร์โค้ด ◦ บาร์โค้ด 1 มิติ ◦ บาร์โค้ด 2 มิติ  บาร์โค้ดกับงานห้องสมุด ◦ บัตรประจำตัวสมาชิก (Patron/ User Card) ◦ เลขประจำหนังสือ (Item Barcode) 10

11 11 เทคโนโลยีในห้องสมุดเฉพาะและ ศูนย์สารสนเทศ

12 12

13  2.2 เครื่องอ่าน บาร์โค้ด 13

14 14  2.3 RFID : Radio Frequency Identification  1. ป้ายระบุข้อมูลของวัตถุ (Tag)

15 15  2.3 RFID : Radio Frequency Identification  2. เครื่องอ่านสัญญาณความถี่วิทยุ

16  RFID กับงาน ห้องสมุด  บริการรับคืนวัสดุ สารสนเทศ 16

17  RFID กับงาน ห้องสมุด  เรียงวัสดุ สารสนเทศ 17

18 18  RFID กับงานห้องสมุด  ระบบรักษาความปลอดภัยของวัสดุ สารสนเทศ

19 19  RFID กับงานห้องสมุด  เครื่องตรวจสอบชั้นวางวัสดุสารสนเทศ

20 20  RFID กับงานห้องสมุด  เครื่องบริการยืม - คืน วัสดุสารสนเทศ อัตโนมัติ

21 21  RFID กับงานห้องสมุด  การสำรวจวัสดุสารสนเทศและการจัด ชั้น

22  2.4 Self Checkout 22

23  2.6 ประตูกัน ขโมย 23

24  2.7 แถบ สัญญาณ แม่เหล็ก 24

25 25  2.8 เครื่องลบ / เพิ่ม สัญญาณ แม่เหล็ก

26  3. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  3.1 โทรสารหรือแฟกซ์  3.2 อีเมล์  3.3 เครือข่าย ได้แก่ LAN, WAN  3.4 Z39.50  3.5 อินเทอร์เน็ต  3.6 อินทราเน็ต  3.7 web2.0 / Library 2.0 26

27  3. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  3.1 โทรสารหรือแฟกซ์ ใช้ในการ สื่อสารข้อมูลของห้องสมุดและ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 27

28  3.2 อีเมล์ ใช้ในการติดต่อระหว่าง หน่วยงาน และใช้ในการให้บริการ สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 28

29  3.3 เครือข่าย ได้แก่ LAN, WAN สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายของ ห้องสมุดเข้ากับเครือข่ายทั้งจาก ภายในและภายนอกหน่วยงาน 29

30  3.4 Z39.50 ◦ เป็นมาตรฐานกำหนดรูปแบบวิธีการ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นไปยังระบบ อื่นๆ ได้มากกว่า 1 ระบบ ได้โดยไม่ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและ ข้อกำหนดของระบบที่ต้องการติดต่อ ด้วย 30

31  3.5 อินเทอร์เน็ต มีประโยชน์คือ ◦ ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศสาขา ต่างๆ ◦ ใช้ในการติดตามข่าวสารที่ทันสมัย ต่างๆ ◦ ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ผ่านเว็บ ◦ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ห้องสมุดผ่านเว็บได้ ◦ เป็นประโยชน์ในการทำงานของ บรรณารักษ์ 31

32  3.6 อินทราเน็ต ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 32

33  3.7 web2.0 / Library 2.0 ◦ Web 2.0 การสร้างเว็บให้ผู้ใช้มีส่วน ร่วม ◦ Library 2.0 พัฒนามาจากแนวคิด ของ Web 2.0 33

34  3.7 web2.0 34

35  3.7 Library 2.0 ◦ ผู้ใช้มีส่วนร่วม ◦ บริการแบบ “User Center Services” 35

36  3.7 Library 2.0 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  Blog 60 %  Wikis 46.7%  RSS 73.3%  IM 26.7%  Social Bookmarking 33.3%  http://socialnetworkinglibrarian.com/201 0/12/21/social-media-and-library-trends- for-2011/ http://socialnetworkinglibrarian.com/201 0/12/21/social-media-and-library-trends- for-2011/  http://www.collegedegree.com/library/fi nancial-aid/25-useful-social-networking- tools-for-librarians http://www.collegedegree.com/library/fi nancial-aid/25-useful-social-networking- tools-for-librarians 36

37 37 http://w ww.onlin edegree s.org/th e-top- 25- librarian -blogs/

38  4. เทคโนโลยีภาพลักษณ์  4.1 สื่อที่ใช้ในการจัดเก็บ  4.2 ระบบจัดเก็บเอกสารด้วย คอมพิวเตอร์  DTS DTS  XeroxDocuMate  Computhink Computhink 38

39  1. ห้องสมุดขาดแคลนงบประมาณ  2. ห้องสมุดขาดแคลนบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3. เทคโนโลยีมักล้าสมัยเร็ว  4. ห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่มี ขนาดเล็ก 39


ดาวน์โหลด ppt 1.  1. ช่วยในการบันทึกข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว  2. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศได้ เป็นจำนวนมาก  3. สามารถสืบค้นข้อมูลและ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google