งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ LDAP เฟส 2 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ LDAP เฟส 2 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ LDAP เฟส 2 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ
การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โครงการ LDAP เฟส 2 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550

2 แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลา ผลที่ได้รับ วิธีการประเมิน
หัวข้อที่จะนำเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลา ผลที่ได้รับ วิธีการประเมิน ความเป็นมา วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค/โอกาส ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน

3 Directory Services เป็นการบริหารจัดการผู้ใช้ส่วนกลาง
ความเป็นมา (1) Directory Services เป็นการบริหารจัดการผู้ใช้ส่วนกลาง โดยมี Directory Server เป็นตัวเก็บข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดใน ระบบ การเรียกใช้งานจะมีการ Authentication ผ่าน Directory Server โดยใช้โปรโตคอล LDAP (Lightweight Directory Access Control) ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Directory Server และ Directory Clientโดยมี Operation bind ในการขอสิทธิการเข้าใช้งานและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (access control)

4 โครงสร้างของ Directory Services
ความเป็นมา (2) โครงสร้างของ Directory Services

5 ประชาสัมพันธ์ให้โปรแกรม Internet Application and Web
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย จัดทำระบบบริการ LDAP ประชาสัมพันธ์ให้โปรแกรม Internet Application and Web Application ทำการ Authentication ผ่าน LDAP server

6 การ Authentication ของโปรแกรม Internet Application
ปัญหาอุปสรรค/โอกาส การ Authentication ของโปรแกรม Internet Application และ Web Application ตรวจสอบผ่านเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้โหลดการทำงานของเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้น ไม่มีระบบกลางที่ทำหน้าที่ในการ Authentication อย่างแท้จริง

7 ดำเนินงานจัดทำระบบบริการ LDAP และ ทดสอบและ
ขอบเขตการดำเนินงาน ดำเนินงานจัดทำระบบบริการ LDAP และ ทดสอบและ ประชาสัมพันธ์ให้โปรแกรมเมอร์เขียน Internet Application and Web Application ให้มีการ Authentication ผ่าน LDAP Server จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ระบบ

8 จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับงานบริการ LDAP
ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับงานบริการ LDAP ติดตั้งและคอนฟิกระบบบริการ LDAP ย้ายข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์มาเก็บบนเครื่อง LDAP ทดสอบการใช้งาน จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานและประชาสัมพันธ์ สรุปสถานะการใช้งานระบบฯ

9 เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ LDAP จำนวน 3 เครื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ LDAP จำนวน 3 เครื่อง ldap, ldap Multi-master Replication Server ldap3 - Consumer Replication(Read-only) Server โปรแกรม - Sun Java System Directory Server โปรแกรมอื่นๆ (MS Word & MS Project)

10 แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลา
11 ตุลาคม มีนาคม 2550

11 ระบบบริการ LDAP จำนวน 1 ระบบ โดยมีโครงสร้าง Directory
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (1) ระบบบริการ LDAP จำนวน 1 ระบบ โดยมีโครงสร้าง Directory

12 มี Internet Application and Web Application ที่มีการ
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (2) มี Internet Application and Web Application ที่มีการ Authentication ผ่าน LDAP Server จำนวน 14 เว็บ

13 คู่มือประกอบการทำงานของระบบฯ - สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เล่ม
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (3) คู่มือประกอบการทำงานของระบบฯ - สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เล่ม - สำหรับผู้ใช้งาน จำนวน 1 เล่ม เว็บประชาสัมพันธ์การใช้งาน

14 ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (4)

15 โครงการการปรับปรุง CA/PKI
Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt โครงการ LDAP เฟส 2 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google