งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ หัวข้อที่จะนำเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค / โอกาส ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน / ระยะเวลา ผลที่ได้รับ วิธีการประเมิน

3 Directory Services เป็นการบริหารจัดการผู้ใช้ส่วนกลาง โดยมี Directory Server เป็นตัวเก็บข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดใน ระบบ การเรียกใช้งานจะมีการ Authentication ผ่าน Directory Server โดยใช้โปรโตคอล LDAP (Lightweight Directory Access Control) ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Directory Server และ Directory Client โดยมี Operation bind ในการขอสิทธิการเข้าใช้งานและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (access control) ความเป็นมา (1)

4 โครงสร้างของ Directory Services ความเป็นมา (2)

5 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย จัดทำระบบบริการ LDAP ประชาสัมพันธ์ให้โปรแกรม Internet Application and Web Application ทำการ Authentication ผ่าน LDAP server

6 การ Authentication ของโปรแกรม Internet Application และ Web Application ตรวจสอบผ่านเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้โหลดการทำงานของเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้น ไม่มีระบบกลางที่ทำหน้าที่ในการ Authentication อย่างแท้จริง ปัญหาอุปสรรค / โอกาส

7 ดำเนินงานจัดทำระบบบริการ LDAP และ ทดสอบและ ประชาสัมพันธ์ให้โปรแกรมเมอร์เขียน Internet Application and Web Application ให้มีการ Authentication ผ่าน LDAP Server จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ระบบ ขอบเขตการดำเนินงาน

8 จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับงานบริการ LDAP ติดตั้งและคอนฟิกระบบบริการ LDAP ย้ายข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์มาเก็บบนเครื่อง LDAP ทดสอบการใช้งาน จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานและประชาสัมพันธ์ สรุปสถานะการใช้งานระบบฯ ขั้นตอนการดำเนินงาน

9 เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริการ LDAP จำนวน 3 เครื่อง ldap, ldap2 - Multi-master Replication Server ldap3 - Consumer Replication(Read-only) Server โปรแกรม - Sun Java System Directory Server โปรแกรมอื่นๆ (MS Word & MS Project) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

10 11 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550 แผนการดำเนินงาน / ระยะเวลา

11 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (1) ระบบบริการ LDAP จำนวน 1 ระบบ โดยมีโครงสร้าง Directory

12 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (2) มี Internet Application and Web Application ที่มีการ Authentication ผ่าน LDAP Server จำนวน 14 เว็บ

13 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (3) คู่มือประกอบการทำงานของระบบฯ - สำหรับผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เล่ม - สำหรับผู้ใช้งาน จำนวน 1 เล่ม เว็บประชาสัมพันธ์การใช้งาน http://ldap.ku.ac.th

14 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (4)

15 โครงการการปรับปรุง CA/PKI


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google