งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบและพัฒนา Web Portal (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบและพัฒนา Web Portal (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบและพัฒนา Web Portal (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 2 วิทยากร TIS Consultants Co., Ltd. ชื่อ : ธีระพล ม่วงยัง ( รักษ์ ) ชื่อ : ธีระพล ม่วงยัง ( รักษ์ ) Email: ruxcom@hotmail.comEmail: ruxcom@hotmail.com บริษัท ทีไอเอส คอนซัลแตนส์ จำดัด บริษัท ทีไอเอส คอนซัลแตนส์ จำดัด

3 3 เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. เป็นจุดศูนย์กลางในการเข้าถึง ระบบงาน หรือเว็บไซต์ต่างๆ เป็นจุดศูนย์กลางในการเข้าถึง ระบบงาน หรือเว็บไซต์ต่างๆ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญจาก แหล่งข้อมูล หรือระบบต่างๆ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญจาก แหล่งข้อมูล หรือระบบต่างๆ ทำ Single Sign-On กับระบบงานเดิม ทำ Single Sign-On กับระบบงานเดิม ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของ World Wide Web ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของ World Wide Web

4 4 ตัวอย่าง Web Portal TIS Consultants Co., Ltd.

5 5 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

6 6 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

7 7 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

8 8 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

9 9 ระบบสารสนเทศสาธารณภัย Web Portal TIS Consultants Co., Ltd.

10 10 แหล่งข้อมูลระบบรายงานอุบัติภัยทางถนน TIS Consultants Co., Ltd.

11 11 แหล่งข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา TIS Consultants Co., Ltd.

12 12 แหล่งข้อมูลเว็บไซต์กรมชลประทาน TIS Consultants Co., Ltd.

13 13 ประเภทผู้ใช้งานระบบ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. 1 ประชาชนทั่วไป 2 เจ้าหน้าที่กรมปภ. 3 ผู้ดูแลระบบ Web Portal

14 14 ประเภทผู้ใช้งานระบบ Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

15 15 การเข้าใช้งานระบบ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. 1 ผ่านทางเว็บไซต์กรมปภ. (http://www.disaster.go.th/) 2 เข้าใช้งานโดยตรง ที่ URL http://portal.disaster.go.th/pls/portal/ Username: userviewer1 Password: userviewer1

16 16 องค์ประกอบหน้า Web Portal TIS Consultants Co., Ltd.

17 17 ลิงค์เว็บไซต์ TIS Consultants Co., Ltd.

18 18 การ Login เข้าระบบ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd.

19 19 หน้าจอ Login TIS Consultants Co., Ltd.

20 20 หน้าจอเมื่อ Login เรียบร้อย TIS Consultants Co., Ltd.

21 21 การใช้งานระบบอื่นผ่าน SSO TIS Consultants Co., Ltd.

22 22 การใช้งานระบบอื่นผ่าน SSO (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

23 23 หน้าแรกระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน TIS Consultants Co., Ltd.

24 24 การออกจากระบบ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. 1 คลิกปุ่ม 2 ปิดโปรแกรม Web Browser (IE, Firefox) ทุกหน้าจอ

25 25 การออกจากระบบ Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

26 26 การออกจากระบบ Web Portal (ต่อ) TIS Consultants Co., Ltd.

27 27 TIS Consultants Co., Ltd. คำถาม - คำตอบ

28 28 พักรับประทานอาหารว่าง TIS Consultants Co., Ltd. พัก 20 นาที

29 29 การเข้าระบบ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. Username: userviewer1 Password: userviewer1


ดาวน์โหลด ppt 1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบและพัฒนา Web Portal (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google