งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย Easy Call Web Services อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ร่วมประเมิน อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย Easy Call Web Services อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ร่วมประเมิน อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย Easy Call Web Services อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ร่วมประเมิน อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นำเสนอ โดย นายเสกสิทธิ์ สุวรรณ รหัส 443041024-7 นายปรัชญา สิงหโยทะ กา รหัส 443040828-2

2 Agenda ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข การออกแบบและการทำงาน การแสดงผลงาน ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข การออกแบบและการทำงาน การแสดงผลงาน

3 ที่มาของโครงการ Web Applications Web Applications

4 ที่มาของโครงการ(ต่อ) Web Services SOAP

5 ที่มาของโครงการ(ต่อ) call Easy Call Web Services

6 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสทำได้ง่าย ทำให้เว็บเซอร์วิสเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่าง แพร่หลาย ทำให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ เว็บเซอร์วิส ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสทำได้ง่าย ทำให้เว็บเซอร์วิสเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่าง แพร่หลาย ทำให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ เว็บเซอร์วิส ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ

7 แผนการดำเนินงาน ก.ค.2547ส.ค.2547ก.ย.2547ต.ค.2547พ.ย.2547ธ.ค.2547ม.ค.2548ก.พ.2548 ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโปรแกรม เริ่มเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมและแก้ ข้อผิดพลาด ทำรายงานสรุปผลโครงการ และคู่มือการใช้งาน สีน้ำเงิน คือ ส่วนที่วางแผนไว้ สีเหลือง คือ ส่วนที่ได้ปฏิบัติจริง

8 การศึกษา Web Services WSDL (Web Services Description language) WSFL (Web Services Flow Language) Visual Programming Web Services WSDL (Web Services Description language) WSFL (Web Services Flow Language) Visual Programming

9 WSDL

10 Visual Programming

11 การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข การเรียกใช้ Interface ของ Visual Programming ทำได้ยาก การติดต่อระหว่าง class ทำได้ยาก การเขียน Interface ในภาษาจาวาทำได้ยาก เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นของใหม่ การเรียกใช้ Interface ของ Visual Programming ทำได้ยาก การติดต่อระหว่าง class ทำได้ยาก การเขียน Interface ในภาษาจาวาทำได้ยาก เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นของใหม่

12 การแก้ปัญหา ศึกษาโปรแกรมที่มีหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้รู้เมื่อไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ศึกษาการเขียนโปรแกรมเกมด้วยจาวา ศึกษาโปรแกรมที่มีหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้รู้เมื่อไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ศึกษาการเขียนโปรแกรมเกมด้วยจาวา

13 หน้าที่และความสามารถ สามารถเรียกใช้ Web Services ได้ง่าย เป็น Visual programming ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ สามารถเรียกใช้ Web Services ได้ง่าย เป็น Visual programming ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์

14 รูปแบบการทำงาน

15 ขั้นตอนการทำงานหลักของโปรแกรม ออกแบบวาง object ลงใน Visual Editor โหลด WSDL (Web Service Description language ) วิเคราะห์ WSDL (Web Service Description language ) เชื่อม input และ output ทำการเรียก service ที่ต้องการ ออกแบบวาง object ลงใน Visual Editor โหลด WSDL (Web Service Description language ) วิเคราะห์ WSDL (Web Service Description language ) เชื่อม input และ output ทำการเรียก service ที่ต้องการ

16 การแสดงผลงาน

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt เว็บเซอร์วิสเรียกง่าย Easy Call Web Services อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. กานดา รุณนะพงศา อาจารย์ร่วมประเมิน อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google