งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกทำงานเพื่อสนับสนุนการยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS ของเครือข่าย ThaiLIS (Supporting Mechanism for Interlibrary Loan on ThaiLIS Network) on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกทำงานเพื่อสนับสนุนการยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS ของเครือข่าย ThaiLIS (Supporting Mechanism for Interlibrary Loan on ThaiLIS Network) on."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกทำงานเพื่อสนับสนุนการยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS ของเครือข่าย ThaiLIS (Supporting Mechanism for Interlibrary Loan on ThaiLIS Network) on ThaiLIS Network) นายภัทธ์ เอมวัฒน์* ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

2 Outline - -ความสำคัญและที่มา - -วัตถุประสงค์ของการวิจัย - -ทฤษฎีและการจัดการ - -เครื่องมือการวิจัย - -ผลการวิจัย - -สรุปผลการวิจัย

3 ความสำคัญและที่มา - บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan : ILL) ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุดอื่นโดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิก ของห้องสมุดนั้น - ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ หนังสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์, วิจัย, CD, DVD - ขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในปัจจุบัน

4 ขั้นตอนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ในปัจจุบัน

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย พัฒนาระบบช่วยรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุด พัฒนาระบบช่วยรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุด พัฒนาระบบช่วยรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการยืม ระหว่างห้อสมุด พัฒนาระบบช่วยรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการยืม ระหว่างห้อสมุด สร้างคู่มือในการใช้งาน สร้างคู่มือในการใช้งาน เพื่อสร้างระบบนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างระบบนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้บริการยืมระหว่าง ห้องสมุดไว้ในส่วนกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้บริการยืมระหว่าง ห้องสมุดไว้ในส่วนกลาง

6 ทฤษฎีและการจัดการ วงจรพัฒนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle)

7 MARC (Machine Readable Cataloging) 1. ความหมาย คือรูปแบบของข้อมูลในการลงรายการบรรณานุกรม ของหนังสือ โสตทัศนวัสดุและสื่อต่างๆ ตาม มาตรฐาน RFC 2220 ตามหลักการลงรายการ แบบ AACR2 (Anglo American Cataloging Rules) หรือบัตรรายการในสมัยก่อน แบบ AACR2 (Anglo American Cataloging Rules) หรือบัตรรายการในสมัยก่อน 2. โครงสร้าง -Field, Tag, Subfield, Indicator ทฤษฎีและการจัดการ

8 Z39.50 เป็นมาตรฐานสำหรับรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูก กำหนดโดย US national standard เป็นโปโตคอลที่ทำงาน ใน applications layer ตาม OSI Model ถูกพัฒนาโดย National Information Standards Organization (NISO) ตาม RFC 1729 ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับ สิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดสามารถ ติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลกันระหว่างระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แต่ละแห่ง โดยที่ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบและ ข้อกำหนดของระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ติดต่อด้วย ซึ่ง ใช้ MARC เป็นรูปแบบพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทฤษฎีและการจัดการ

9 ทฤษฎีและการจัดการสถาปัตยกรรมแบบทรีเทียร์

10 เครื่องมือการวิจัยส่วนลูกข่ายเว็บเบราเซอร์ส่วนแม่ข่าย - ติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่ายคือ LINUX - ติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ APACHE - ติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลชุดคำสั่งคือ PHP ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคือ MySQL

11 ระเบียบวิธีวิจัย –การกำหนดปัญหาและความต้องการของ ระบบ –ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา –ขั้นตอนการออกแบบระบบ –ขั้นตอนในการพัฒนา –ขั้นตอนในการทดสอบและติดตั้ง –ขั้นตอนการบำรุงรักษาและการประเมินผล

12 ผลการวิจัย > ส่วนของผู้ใช้

13

14

15

16 ผลการวิจัย > บรรณารักษ์

17

18

19

20

21 ผลการวิจัย > ผู้ดูแลระบบ

22 สรุปผลการวิจัยทดลองใช้บริการที่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการประเมินระบบ

24 ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เช่น Web Services, OAI แทน Z39.50 และควรเพิ่ม การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ควรเพิ่มวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เช่น Web Services, OAI แทน Z39.50 และควรเพิ่ม การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ควรทำให้อ่านแฟ้ม MARC ได้ทุกชนิด ควรทำให้อ่านแฟ้ม MARC ได้ทุกชนิด ห้องสมุดที่มีผู้ปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด หลายคนควรมีรหัสเข้าใช้ระบบแยกแต่ละบุคคลไม่ ควรใช้รวมกัน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลผู้ดำเนินการ ข้อมูลการเงิน เป็นต้น ห้องสมุดที่มีผู้ปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด หลายคนควรมีรหัสเข้าใช้ระบบแยกแต่ละบุคคลไม่ ควรใช้รวมกัน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลผู้ดำเนินการ ข้อมูลการเงิน เป็นต้น

25 http://ill.oas.psu.ac.th ถาม & ตอบ Thank You


ดาวน์โหลด ppt กลไกทำงานเพื่อสนับสนุนการยืมระหว่างห้องสมุด ของเครือข่าย ThaiLIS ของเครือข่าย ThaiLIS (Supporting Mechanism for Interlibrary Loan on ThaiLIS Network) on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google