งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ วิราวรรณ ศิริวงษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ วิราวรรณ ศิริวงษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ วิราวรรณ ศิริวงษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Library Network in the Northeast Thailand

2 ทำไมต้อง สนใจ วิสัยทัศน์ การใช้ทรัพยากร แหล่งข้อมูล

3 ทำแล้วแก้ปัญหา อะไร ประหยัด งบประมาณ - Server - จัดซื้อ เชื่อมโยงเครือข่าย การลงรายการ ซ้ำซ้อนกัน การใช้ทรัพยากร สารสนเทศร่วมกัน

4 1) เพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดร่วมกัน วัตถุประ สงค์

5 การวิจัยครั้งนี้เริ่มโครงการเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 1. วิเคราะห์ปัญหา 2. ประชุมวางแผน 3. ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล 4. ฝึกอบรม 5. เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ ขั้นตอนและ วิธีดำเนินการ

6 6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจ 9 ด้าน ดังนี้ 6.1 ด้านเนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับ ความต้องการ 6.2 วิทยากรมีความสามารถในการ ถ่ายทอดเนื้อหา 6.3 ในภาพรวมของการอบรมท่านมีความ พึงพอใจ 6.4 รูปแบบการอบรมมีความเหมาะสม 6.4 ห้องอบรมและอุปกรณ์มีความ เหมาะสม 6.5 หลังการอบรมท่านได้รับความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น 6.6 เอกสารประกอบการอบรมมีความ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 6.7 ท่านสามารถนำความรู้ความเข้าใจไป ใช้ปฏิบัติงานจริงได้ 6.8 ระยะเวลาของการจัดอบรมมีความ เหมาะสม 6.9 ก่อนรับการอบรมท่านมีความรู้ความ เข้าใจในเครือข่าย สารสนเทศในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ขั้นตอนและ วิธีดำเนินการ

7 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีหน่วยงาน ทั้งหมด 87 แห่ง จำนวน 151 คน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนประจำ จังหวัดและอำเภอ 53 แห่ง จำนวน 98 คน โรงพยาบาล 7 แห่ง จำนวน 12 คน ห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง จำนวน 9 คน มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน 18 แห่ง จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 7. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนและ วิธีดำเนินการ

8 ผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเครือข่าย สารสนเทศห้องสมุดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมในการ เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุด จำนวน 46 แห่ง มีความพึงพอใจใน เครือข่ายสารสนเทศโดยรวม ทุกด้านในระดับมาก และมีการเชื่อมโยงมวล ทรัพยากรสารสนเทศใน เครือข่าย จำนวน 901,546 รายการ โดยใช้ โปรแกรมระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ULibM จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เน้นการใช้ทรัพยากร สารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย โดยนำหลักการ Cloud Computing ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกัน และจัดตั้ง เครือข่ายในการให้ความ ช่วยเหลือด้านการติดตั้งระบบ การดูแลใน เบื้องต้น จนเป็นเครือข่าย สารสนเทศห้องสมุดที่สมบูรณ์ สรุป ผลงานวิจัย

9 Single search มีมวลทรัพยากร 901,546 รายการ ปัจจุบัน 309,970 รายการ

10 1) ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุดให้เข้มแข็งและครอบคลุมทุก ภูมิภาคของประเทศและเกิดเป็นรูปธรรม 2) ควรหาแนวทางในการให้บริการ สารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกัน 3) ควรมีการติดตามดำเนินงานห้องสมุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้ความ ช่วยเหลือเสมือนพี่ช่วยน้อง (Joint Use Library) ข้อเสนอแ นะ

11 4) ในอนาคตควรจัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานความร่วมมือกัน ของเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายในรูปแบบ MOU 5) ควรศึกษาและพัฒนานำไปสู่การจัดทำ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม เสมือนแห่งชาติ (Virtual Union Catalogue) ข้อเสนอแ นะ

12 1) สร้าง เครือข่าย สารสนเทศ ห้องสมุดให้ เข้มแข็งและ ครอบคลุมทุก ภูมิภาคของ ประเทศและ เกิดเป็น รูปธรรม การนำไปใช้ ประโยชน์

13 2) ให้บริการสารสนเทศ บนเครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกัน การนำไปใช้ ประโยชน์

14 ULibM. Lib. J Lib. B Lib. C Lib. D Lib. E Lib. A Lib. F Lib. I Lib. H Lib. G ULibM. (Cloud Computing)

15 จบการนำเสนอ ขอบพระคุณครับ Chavarit.w@msu.ac.th

16 ขอบคุณค่ะ... Chavarit.w@msu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ วิราวรรณ ศิริวงษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google