งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ๒. เพื่อให้หน่วยให้ความสำคัญกับการวัดความพึงพอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ๒. เพื่อให้หน่วยให้ความสำคัญกับการวัดความพึงพอใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาองค์กรปี งป.๕๒ การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ๒. เพื่อให้หน่วยให้ความสำคัญกับการวัดความพึงพอใจ ในบริการที่ให้

3 ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน
ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย

4 รายละเอียดแผนโดยย่อ การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม การพัฒนาช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ การจัดการข้อร้องเรียน การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร และ การจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน
ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่สามารถแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ที่หน่วยเจ้าของบริการจัดให้

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน
ด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ ร้อยละความคลอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความพึงพอใจและไม่พอใจ ร้อยละของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ๒. เพื่อให้หน่วยให้ความสำคัญกับการวัดความพึงพอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google