งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การพัฒนาระบบการ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การพัฒนาระบบการ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การพัฒนาระบบการ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

2 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการและสร้างความ พึง พอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ๒. เพื่อให้หน่วยให้ความสำคัญกับ การวัดความพึงพอใจ ในบริการที่ ให้

3 ตัวชี้วัดหลักของ แผนงาน ร้อยละความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและมีส่วนได้ ส่วนเสีย

4 รายละเอียดแผนโดยย่อ ครอบคลุมทุกกลุ่ม ช่องทางในการรับฟังและ เรียนรู้จัดการข้อร้องเรียน วัดความพึงพอใจ มาตรฐานการให้บริการ สารสนเทศเพื่อให้ บริการ การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม การ พัฒนาช่องทางในการรับฟังและ เรียนรู้ การจัดการข้อร้องเรียน การวัดความพึงพอใจและความ ไม่พึงพอใจ การกำหนด มาตรฐานการให้บริการของ บุคลากร และ การจัดระบบ เครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้ บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

5 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียต่อช่องทางการรับฟังและ เรียนรู้ที่หน่วยเจ้าของบริการจัด ให้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนงาน

6 ด้านประสิทธิภาพของการ ปฎิบัติราชการ ร้อยละความคลอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้รับบริการกลุ่มของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความ พึงพอใจและไม่พอใจ ร้อยละของการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ ให้บริการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาองค์กรปี งป. ๕๒ การพัฒนาระบบการ ให้บริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google