งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Situation of Asbestos Use in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Situation of Asbestos Use in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Situation of Asbestos Use in Thailand
By Dr.Kamjad Ramakul Bureau of Occupational and Environmental Disease

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่ใยหิน

3 ประโยชน์ของแร่ใยหิน ประโยชน์ คือ แร่ใยหินมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเหนียว ทนทานต่อแรงดึงได้สูง ทนความร้อนได้ดี และมีความทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมีหลายชนิด นำแร่ใยหินมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฉนวนกันความร้อน กระเบื้องมุงหลังคา หรือท่อน้ำกันความร้อน กระเบื้องยาง ปูพื้น เบรค และคลัทช์

4 โทษของแร่ใยหิน โทษ คือ ก่อให้เกิดโรคแอสเบสโตสิส มะเร็งปอด และมะเร็งเยื่อหุ้มปอด และเยื่อบุช่องท้อง ปัญหาที่เกิดจากแร่ใยหินนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาสุขภาพของลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของสังคมและประชาชนทั่วไปด้วย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เตือนภัยว่าทุกปีทั่วโลกจะมีคนประมาณ 100,000 คน เสียชีวิตเนื่องจากโรคจากการทำงานกับแร่ใยหิน การประชุมใหญ่ของ ILO มีมติให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ขจัดการใช้แร่ใยหิน และส่งเสริม ช่วยเหลือ ประเทศสมาชิกอื่นๆ ให้บรรจุมาตรการต่างๆ ไว้ในแผนงานความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองคนทำงาน

5 สถานการณ์การใช้แร่ใยหินของต่างประเทศ
ปัจจุบัน EPA (Environmental Protection Agency) CPSC (Consumer Product Safety Commission) และประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า ประเทศ ได้หลีกเลี่ยงการใช้แร่ใยหิน และห้ามการใช้แร่ใยหินดังกล่าว ประเทศที่มีการห้ามใช้แร่ใยหินแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ออสเตเรีย ฝรั่งเศส สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก ฯลฯ และประเทศที่พัฒนาแล้วใน แถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น

6 ประเทศที่ Ban แร่ใยหิน (National Asbestos Bans) Revised 26,June 2007 Compiled by Laurie Kazan-Allen
Kuwait Latvia Lithuania* Luxembourg Malta* Netherlands Norway Poland Portugal* Saudi Arabia Seychelles Slovakia* Slovenia Spain Sweden Switzerland United Kingdom ( including England, Scotland, Wales and Northern Ireland) Uruguay Argentina Australia Austria Belgium Chile Cyprus* Czech Republic* Denmark Estonia* Finland France Gabon Germany Greece* Honduras Hungary* Iceland Ireland Italy Japan: Major restrictions on asbestos use were introduced in October, Total ban announced in             Not yet implemented

7

8 Asbestos consumption tons kg/capita/year tons kg/capita/year
Russia Iran China Turkey Brazil Malaysia India Kyrgyzstan Thailand Spain Japan United States Vietnam South Africa Ukraine Nigeria Indonesia Colombia Kazakhstan Romania South Korea Zimbabwe Mexico Canada Belorussia Others WORLD Source: US Geological Survey

9 สถานการณ์การใช้แร่ใยหินของประเทศไทย
- ยังไม่มีการห้ามการใช้แร่ใยหิน มีการใช้แร่ใยหินมากเป็น อันดับ 3 ในแถบเอเชีย (อันดับหนึ่ง คือ จีน รองลงมา คือ อินเดีย) และเป็นอันดับ 5 ของโลก (รัสเซีย จีน บราซิล อินเดีย และไทย) - ประเทศไทยมีการนำเข้าแร่ใยหินจากประเทศรัสเซียมากที่สุด รองลงมา คือ บราซิล และแคนาดา

10 สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าแร่ใยหินปี พ.ศ. 2540 – 2550
ปริมาณนำเข้า (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 177,123,729 60,092,992 100,423,242 120,563,168 126,915,184 181,348,064 166,483,431 166,074,690 175,977,285 140,861,289 86,525,014 2,218,312,612 1,055,751,838 1,500,197,468 1,739,966,858 1,784,582,236 2,145,184,221 1,925,153,929 1,799,637,887 2,029,889,440 1,709,802,109 920,729,882

11 ปริมาณการนำเข้าแร่ใยหินของประเทศไทย
กิโลกรัม

12 สัดส่วนของการใช้แร่ใยหิน
90 % ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทซีเมนต์ กระเบื้อง มุงหลังคา ท่อระบายน้ำ % ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าเบรก คลัตช์ % ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องปูพื้นไวนิล และอุปกรณ์ป้องกันความร้อนต่างๆ

13 Observed and Estimated Mesothelioma Mortality in the U.K.
Asbestos Consumption Mesothelioma Mortality 2006 EEA, Late Lessons from Early Warnings: The Precautionary Principle , 2001

14 แนวโน้มปัญหาในอนาคต หากประเทศไทยยังไม่มีการออกมาตรการใดๆ เพื่อกำจัดหรือป้องกันความเสี่ยงอันตรายดังกล่าว ในอนาคตรัฐบาลไทยอาจถูกผู้เสียหายจากการสูดแร่ใยหินฟ้องร้องและต้องชดใช้ค่าเสียหายในฐานที่ละเลยหรือล่าช้าในการป้องกันความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานที่ได้รับจากการสูดดมแร่ใยหินได้ ดังเช่นประเทศฝรั่งเศส อนาคต คาดการณ์ว่าหากประเทศไทยยังไม่มีการเลิกใช้แร่ใยหินในอีก ปี ข้างหน้า จะพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 1,137 คน / ปี รัฐบาลไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทาง/มาตรการในการจัดการการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามหลักการที่ 15 ในเรื่องการป้องกันไว้ก่อน (The Precautionary principle) ของปฏิญญาสากลริโอ

15 The End


ดาวน์โหลด ppt Situation of Asbestos Use in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google