งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและห้ามใช้แร่ใย หิน / การกำจัดโรคที่ เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน พ. ศ.2550 - 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและห้ามใช้แร่ใย หิน / การกำจัดโรคที่ เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน พ. ศ.2550 - 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและห้ามใช้แร่ใย หิน / การกำจัดโรคที่ เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน พ. ศ.2550 - 2555

2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับสาธารณชนทราบ รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร มี 7 องค์ประกอบดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อให้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล ในเรื่อง Asbestos โดยมีการกลั่นกรอง ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การควบคุมและห้ามใช้ แร่ใยหิน / การกำจัดโรคที่เกี่ยวข้องกับ แร่ใยหิน

3 2. พัฒนาระบบการบันทึกการรายงานและ การไหลเวียนของ ข้อมูลการเฝ้าระวังฯ 3. พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ( ผ่าน website) เช่น ข้อมูลที่กฎหมายระบุให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องรายงาน 4. จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากทุกๆ ฝ่าย 5. จัดทำคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใย หินเป็นส่วนประกอบ 6. เผยแพร่ความรู้ถึงอันตรายของแร่ใยหิน ผ่านทางสื่อต่างๆ 7. พัฒนาคู่มือ / แนวปฏิบัติแก่เจ้าของสถาน ประกอบกิจการ / คนงานในกลุ่มผู้ทำงาน ในอู่ซ่อมรถ กลุ่มผู้รื้อถอนอาคาร ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร ผู้รวบรวมและเก็บแร่ใย หินไปกำจัด

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายและการบังคับ ใช้ มี 7 องค์ประกอบ 1. ปรับปรุงค่ามาตรฐานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ในการทำงานที่เหมาะสม ( ค่า TLV ) 2. ออกมาตรการทางกฎหมายให้มีระบบดูด อากาศเฉพาะที่ในอุตสาหกรรมที่มีปัญหา 3. ผลักดันมาตรการควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบแร่ ใยหินตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร 4. ติดฉลากพร้อมใส่คำเตือนไว้บนบรรจุภัณฑ์ที่มี แร่ใยหิน 5. ลดการใช้แร่ใยหิน / ส่งเสริมการใช้สาร ทดแทน โดยใช้มาตรการทางภาษี 6. การผลักดันให้ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 7. การผลักดันมาตรฐานสินค้าปลอดใยหิน

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม / สนับสนุนการใช้สารทดแทน รวมทั้ง การบริหารจัดการเพื่อ ควบคุม ลด และเลิกการใช้สาร Asbestos มี 3 องค์ประกอบ 1. สนับสนุน และค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิด ผู้ผลิตวัตถุดิบทดแทนที่ปลอดภัยต่อ สุขภาพ 2. พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ใย หินเป็นส่วนประกอบในสภาพการณ์ใช้ งานจริง 3. การพัฒนาระบบการกำจัดของเสีย

6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยโรค มี 4 องค์ประกอบ 1. พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ มีมาตรฐาน 2. พัฒนาการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ 3. พัฒนาการตรวจวัดระดับเส้นใยใน สิ่งแวดล้อม 4. ฝึกอบรมการอ่านฟิล์มของแพทย์ โดย ให้มีการสอบขึ้นทะเบียนแพทย์ในการ อ่านฟิล์ม

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและห้ามใช้แร่ใย หิน / การกำจัดโรคที่ เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน พ. ศ.2550 - 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google