งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและห้ามใช้แร่ใยหิน/การกำจัดโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน พ.ศ.2550 - 2555

2 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนทราบ
รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร มี 7 องค์ประกอบดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในเรื่อง Asbestos โดยมีการกลั่นกรองข้อมูลจากคณะอนุกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การควบคุมและห้ามใช้แร่ใยหิน/การกำจัดโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน

3 2. พัฒนาระบบการบันทึกการรายงานและการไหลเวียนของ
ข้อมูลการเฝ้าระวังฯ 3. พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ผ่าน website) เช่น ข้อมูลที่กฎหมายระบุให้ผู้ประกอบกิจการต้องรายงาน 4. จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากทุกๆ ฝ่าย 5. จัดทำคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 6. เผยแพร่ความรู้ถึงอันตรายของแร่ใยหินผ่านทางสื่อต่างๆ 7. พัฒนาคู่มือ/แนวปฏิบัติแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ/คนงานในกลุ่มผู้ทำงานในอู่ซ่อมรถ กลุ่มผู้รื้อถอนอาคาร ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ผู้รวบรวมและเก็บแร่ใยหินไปกำจัด

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้ มี 7 องค์ประกอบ 1. ปรับปรุงค่ามาตรฐานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม (ค่าTLV ) 2. ออกมาตรการทางกฎหมายให้มีระบบดูดอากาศเฉพาะที่ในอุตสาหกรรมที่มีปัญหา 3. ผลักดันมาตรการควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบแร่ใยหินตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 4. ติดฉลากพร้อมใส่คำเตือนไว้บนบรรจุภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน 5. ลดการใช้แร่ใยหิน / ส่งเสริมการใช้สารทดแทน โดยใช้มาตรการทางภาษี 6. การผลักดันให้ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 7. การผลักดันมาตรฐานสินค้าปลอดใยหิน

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้สารทดแทน รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อ ควบคุม ลด และเลิกการใช้สาร Asbestos มี 3 องค์ประกอบ 1. สนับสนุน และค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิดผู้ผลิตวัตถุดิบทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2. พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในสภาพการณ์ใช้งานจริง 3. การพัฒนาระบบการกำจัดของเสีย

6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการวินิจฉัยโรค มี 4 องค์ประกอบ 1. พัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน 2. พัฒนาการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ 3. พัฒนาการตรวจวัดระดับเส้นใยในสิ่งแวดล้อม 4. ฝึกอบรมการอ่านฟิล์มของแพทย์ โดยให้มีการสอบขึ้นทะเบียนแพทย์ในการอ่านฟิล์ม

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google