งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการรณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมนทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการรณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมนทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการรณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมนทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 สถานการณ์น้ำมันทอดซ้ำและผลการดำเนินงาน วาระที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค วาระที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2 วาระที่ 2 สถานการณ์และผลการดำเนินงาน

3 โดย..ใช้งบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดซื้อ 1,000 ล/ด.
เครือข่ายปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ เทศบาลนครขอนแก่น (โครงการชาวนครขอนแก่นร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้น้ำมันทอดซ้ำ) โดย..ใช้งบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดซื้อ 1,000 ล/ด. ใช้งบกองทุนสุขภาพในการรณรงค์และจัดเวทีวิชาการโดย อสคบ.

4 บทบาทของเทศบาลนครขอนแก่น
ใช้ไบโอดีเซล (กับรถเทศบาล) ประชาสัมพันธ์ (อันตรายของน้ำมันทอดซ้ำ ภัยที่ถูกมองข้าม) ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ (โดยดูดซับน้ำมันทอดซ้ำออกจากแหล่งประกอบอาหาร) บทบาทของเทศบาลนครขอนแก่น รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ (หน้าเทศบาลและหน่วยเคลื่อนที่) นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี (โดยผลิตไบโอดีเซล) ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้ไบโอดีเซล

5 ผลการดำเนินงานโครงการ 49-54
ปริมาณ(ลิตร) ปีงบฯ น้ำมันทอดซ้ำ ส่งผลิตไบโอดีเซล การใช้ไบโอดีเซล 2549 3,989 2550 54,059 52,800 39,800 2551 44,669 39,200 31,400 2552 63,673 63,700 50,200 2553 22,538 30,000 23,800 2554 8,395 7,800 6,200 6 ปี 197,323 193,500 151,400

6 ผลการดำเนินงาน ปี 2556 ไตรมาส น้ำมันทอดซ้ำ (ลิตร) ส่งให้ มข. (ลิตร)
รับไบโอดีเซล (ลิตร) stock 1,000 1 2,500 ยังไม่มีการส่ง ยังไม่มีการรับ 2 3 500 รวม 6,500 ลิตร สถิติปริมาณน้ำมันทอดซ้ำจากร้านอาหารที่อยู่ในเป้าหมาย “ร้านอาหารติดดาว” ปริมาณที่ขายให้กับผู้รับซื้อเอกชน จำนวนประมาณ 3,000-4,000 ล/ด.

7 กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

8 วิธีการดำเนินงาน = รณรงค์สร้างความตระหนัก ชี้อันตราย
เสนอวิธีการแก้ไขและนำกลับไปใช้ประโยชน์

9 รณรงค์การใช้น้ำมันไบโอดีเซล

10 หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน

11 วาระที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการ

12 2เครือข่ายปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ
รูปแบบและ วิธีการดำเนินงาน ปี 56 1.ดูดซับน้ำมัน ทอดซ้ำ 2เครือข่ายปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ อสคบ. ศูนย์รีไซเคิลชุมชน ร้านอาหารปลอดภัย ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ธนาคารน้ำมันทอดซ้ำ 3.การใช้ไบโอดีเซล ศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 ศูนย์ รวบรวมสถิติการจำหน่ายน้ำมันให้เอกชน ในโรงเรียนและชุมชนรวม 100 แห่ง

13 ประเด็นหารือ แนวทางการรวบรวมน้ำมันทอดซ้ำ - การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
- การรับ-ส่งน้ำมันทอดซ้ำ 2. รูปแบบการส่งน้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล 3. การรับและการใช้น้ำมันไบโอดีเซล 4. แผนการดำเนินงาน

14 เป้าหมายการดำเนินงาน 100 ลิตร/หน่วย/เดือน
แผนการดำเนินงาน เริ่มสตาร์ทการรณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” 5 มิ.ย. 56 การเตรียมการก่อนรณรงค์ คือ - การอบรมคณะทำงาน (โรงเรียนและชุมชน จำนวน 100*2 คน) - การจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน 100 ลิตร/หน่วย/เดือน รวมปริมาณน้ำมันทอดซ้ำ 10,000 ลิตร/เดือน

15 งบประมาณดำเนินการ(เพิ่มเติม)
สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายธนาคารฯ ป้ายบอกราคา ไวนิล โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ อุปกรณ์ในการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ

16 กำหนดยุทธศาสตร์ 2 ปี Bio diesel
เปลี่ยนแปลงกระแสสังคม ยินดีใช้ -ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ ส่งเสริมสุขภาพ -คงเหลือพลังงานให้คนรุ่นหลัง - เกิดธุรกิจพลังงานใหม่ ยอมรับ รู้จัก TAKE OVER


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการรณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมนทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google