งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการ รณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อ ผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ. ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมน ทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการ รณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อ ผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ. ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมน ทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการ รณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อ ผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ. ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมน ทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 สถานการณ์น้ำมันทอดซ้ำและผล การดำเนินงาน วาระที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค วาระที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

2 วาระที่ 2 สถานการณ์และผลการ ดำเนินงาน

3 เครือข่ายปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ เทศบาลนครขอนแก่น ( โครงการ ชาวนครขอนแก่นร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้น้ำมันทอดซ้ำ ) โดย.. ใช้งบประมาณเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดซื้อ 1,000 ล / ด. ใช้งบกองทุนสุขภาพในการรณรงค์และจัด เวทีวิชาการโดย อสคบ.

4 บทบาทของเทศบาลนครขอนแก่น ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ( โดยดูดซับน้ำมันทอดซ้ำออกจากแหล่งประกอบอาหาร ) ใช้ไบโอดีเซล ( กับรถเทศบาล ) นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ( โดยผลิตไบโอดีเซล ) รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ ( หน้าเทศบาลและหน่วยเคลื่อนที่ ) ประชาสัมพันธ์ ( อันตรายของน้ำมันทอดซ้ำ ภัยที่ถูกมองข้าม ) ส่งเสริมให้ ประชาชน ทั่วไปใช้ไบ โอดีเซล

5 ผลการดำเนินงานโครงการ 49-54 ปริมาณ ( ลิตร ) ปีงบฯ น้ำมันทอด ซ้ำ ส่งผลิตไบโอ ดีเซล การใช้ไบโอ ดีเซล 25493,989 255054,05952,80039,800 255144,66939,20031,400 255263,67363,70050,200 255322,53830,00023,800 25548,3957,8006,200 6 ปี 197,323193,500151,400

6 ผลการดำเนินงาน ปี 2556 ไตรมาสน้ำมันทอดซ้ำ ( ลิตร ) ส่งให้ มข. ( ลิตร ) รับไบโอ ดีเซล ( ลิตร ) stock 1,000 1 2,500 ยังไม่มีการ ส่ง ยังไม่มีการ รับ 2 2,500 3 500 รวม 6,500 ลิตร สถิติปริมาณน้ำมันทอด ซ้ำจากร้านอาหารที่อยู่ใน เป้าหมาย “ ร้านอาหารติด ดาว ” ปริมาณที่ขายให้กับ ผู้รับซื้อเอกชน จำนวนประมาณ 3,000- 4,000 ล / ด.

7 กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

8 วิธีการดำเนินงาน = รณรงค์สร้างความ ตระหนัก ชี้อันตราย เสนอวิธีการ แก้ไขและนำกลับไปใช้ประโยชน์ วิธีการดำเนินงาน = รณรงค์สร้างความ ตระหนัก ชี้อันตราย เสนอวิธีการ แก้ไขและนำกลับไปใช้ประโยชน์

9 รณรงค์การใช้น้ำมันไบโอ ดีเซล

10 หลักสูตรท้องถิ่นใน โรงเรียน

11 วาระที่ 4 แนวทางการพัฒนา โครงการ

12 รูปแบบและ วิธีการดำเนินงาน ปี 56 1. ดูดซับน้ำมัน ทอดซ้ำ 2 เครือข่ายปฏิวัติ น้ำมันทอดซ้ำ อสคบ. ศูนย์รีไซเคิลชุมชน ร้านอาหารปลอดภัย ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ธนาคารน้ำมันทอด ซ้ำ 3. การใช้ไบโอ ดีเซล ศูนย์รับแจ้ง ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 7 ศูนย์ รวบรวม สถิติการ จำหน่าย น้ำมันให้ เอกชน ในโรงเรียน และชุมชน รวม 100 แห่ง

13 ประเด็นหารือ 1. แนวทางการรวบรวมน้ำมันทอด ซ้ำ - การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ - การรับ - ส่งน้ำมันทอดซ้ำ 2. รูปแบบการส่งน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล 3. การรับและการใช้น้ำมันไบโอ ดีเซล 4. แผนการดำเนินงาน

14 แผนการดำเนินงาน เริ่มสตาร์ทการรณรงค์ “ วันสิ่งแวดล้อมโลก ” 5 มิ. ย. 56 การเตรียมการก่อนรณรงค์ คือ - การอบรมคณะทำงาน ( โรงเรียนและชุมชน จำนวน 100*2 คน ) - การจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน 100 ลิตร / หน่วย / เดือน รวมปริมาณน้ำมันทอดซ้ำ 10,000 ลิตร / เดือน

15 งบประมาณดำเนินการ ( เพิ่มเติม ) สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายธนาคาร ฯ ป้ายบอกราคา ไวนิล โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ อุปกรณ์ในการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ

16 กำหนด ยุทธศาสตร์ 2 ปี Bio diesel เปลี่ยนแปลงกระแสสังคม รู้จัก ยอมรับ ยินดีใช้ - ลดค่าใช้จ่าย - ลดมลพิษ - ส่งเสริมสุขภาพ - คงเหลือพลังงานให้คน รุ่นหลัง - เกิดธุรกิจพลังงานใหม่ TAKE OVER


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม แนวทางการพัฒนาโครงการ รณรงค์ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อ ผลิตไบโอดีเซล วันที่ 16 พ. ค. 56 ณ ห้องประชุมสุมน ทา วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google