งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางเกษตรไทยในกระแสโลก พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางเกษตรไทยในกระแสโลก พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางเกษตรไทยในกระแสโลก พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.)

2 เรื่องของโลก สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์อีก 15-20 ปี ข้างหน้า • ประชากร 6,866 ล้านคน • ประชากรอายุ 60+ = 605 ล้านคน • อายุขัย 65.8 ปี • คนว่างงาน 190 ล้านคน ( อัตราว่างงาน 6.1%) • ประชากรประมาณ 7,600 ล้านคน ( ปี 2020) (9,000 ล้าน ปี 2050) • ประชากรอายุ 60+ = 1,200 ล้านคน ( ปี 2025)

3 เรื่องของไทย สถานการณ์ปัจจุบัน ภาพอนาคต 15-20 ปี ข้างหน้า • ประชากร 64 ล้านคน • อายุขัยเฉลี่ย 72.5 ปี • สัดส่วนวัยทำงาน : ผู้สูง วัย 6.3 : 1 • อัตราการเพิ่มประชากร 0.63% ( เดิม 3.1% ปี 1960) • อัตราว่างงาน 2.1% • ประชากร 69 ล้านคน ( ปี 2020) • สัดส่วนวัยทำงาน : ผู้สูงวัย 3.3 : 1 ( ปี 2020)

4 สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน • ขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรง • การถือครองที่ดิน ที่ไม่เป็นธรรม • การแย่งชิงน้ำ และปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง • ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร และยารักษา โรค • ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม • คนตกงานในสาขาที่มีการผลิตจำนวนมาก

5 ทิศทางของโลกที่จะมีผลกระทบต่อ ประเทศไทย • ความต้องการอาหารของพลโลก เพิ่มมากขึ้น • การตื่นตัวเรื่องสภาวะโลกร้อน • การผลิตการเกษตรที่เน้นเรื่องเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม • ระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นขึ้น • การตื่นตัวเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ

6 การเปลี่ยนแปลงเกษตรไทยใน อนาคต 10 ปี • ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น • การผลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากขึ้น • จำนวนพื้นที่ต่อแรงงาน 1 คนเพิ่มมากขึ้น • มีการใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น

7 กระทรวงพาณิชย์ • มูลค่าส่งออกอาหารและผลิตผลเกษตรประมาณ 800,000 ล้านบาท, จัดอยู่ลำดับ 7 ของโลก • ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปวัตถุดิบ • สัดส่วนระหว่างส่งออกวัตถุดิบกับแปรรูป = 60 : 40

8 พื้นที่ชลประทาน: 23.7 ล้านไร่ ใช้ได้เต็มที่ 11.3 ล้านไร่ กรมพัฒนาที่ดิน, 2550 อีกมากกว่า 23 ล้านไร่ เสี่ยงภัยแล้ง

9 • มูลค่าสินค้าเกษตรต่อรายได้ ประชาชาติ (GDP) ลดลงจาก 30% ในปี 1960 เหลือไม่ถึง 10% ในปี 2008 • แต่มูลค่าอุตสาหกรรมบนฐาน การเกษตรต่อรายได้ ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก 29 % ในปี 2000 เป็น 31 % ในปี 2008 สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2552 การเกษตรกับเศรษฐกิจของประเทศ Thailand Agriculture Current Status

10 นิพนธ์ พัวพงศกร,2551 และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 Man/rai 196119711981200819912001

11 เกษตรผู้สูงอายุ หาเลี้ยงชีพจาก เกษตร แบบยังชีพ เกษตรกรที่ทำการเกษตร เป็นหลัก ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพาะปลูก อัมมาร สยามวาลา, 2547

12 การใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพิ่มมากขึ้น (พื้นที่การเกษตรต่อครอบครัวเพิ่มมากขึ้น) แรงงานหายากขึ้น นิพนธ์ พัวพงศกร, 2551 และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551

13 World Market Share(%) 2006-2008 RiceTapiocaPara rubber Chicken meat ShrimpSugarChicken product s Process ed rubber Vegetab les FruitsPalm oil Thailand 3832412521754211 Vietnam 15119na100na China 46105111691030 Indonesia 0234090220042 Malasia 0015031030044 India 211108611220 Philippine s 00001000010 คำนวณโดยอ้างอิงจากข้อมูล World Trade Atlas

14 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของ ประเทศไทย นำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 140,000 ล้านบาท และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ การผลิตสัตว์น้ำของไทยต้องพึ่งแหล่งโปรตีน จากภายนอกโดยเฉพาะปลาป่น มีการประเมินว่าทั่วโลกต้องการผลิตอาหารสัตว์น้ำ 27 ล้านตันในปี 2553 และเพิ่มเป็น 37 ล้านตันในปี 2563 แต่ ปริมาณปลาป่น มีปริมาณเพียง 7-8 ล้านตัน กิจการ ศุภมาตย์, 2549 การผลิตสัตว์น้ำขยายตัว แต่แหล่งโปรตีนอาหารสัตว์ มีจำกัด

15 โครงการวิจัยหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรในชนบทไทย แรงงานภาคเกษตรลดลง 80 % ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (1939-1945) 60% ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 5 (1982-1986) 40 % (2007) อายุเฉลี่ยเกษตรกรเพิ่มขึ้น ปี 1980 อายุเฉลี่ย 33 ปี ปี 2002 อายุเฉลี่ย 40 ปี ปี 2008 อายุเฉลี่ย 51 ปี

16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ จำเป็น • เทคโนโลยีใหม่ 3 สาขา – เทคโนโลยีชีวภาพ – นาโนเทคโนโลยี – เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือเส้นทางเลือกของไทย

18 เศรษฐกิจสร้างสรรค์...เส้นที่เหลือให้ เลือก ? ปรับวิธีคิด & เปลี่ยนวิธีทำ ?

19 Kamol Lertrat, 2009

20 ที่มา : http://lunchboxproject.wikispaces.com

21

22 ทางรอดธุรกิจเคมีเกษตรไทย • Concept: เกษตรกรอยู่ได้ ธุรกิจก็อยู่ได้ • เน้นที่การให้ความรู้ คู่กับการขายสินค้าที่มี คุณภาพ • เห็นเป้าหมายร่วมกัน “ ผลิตผลเกษตรที่มี คุณภาพ ”


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางเกษตรไทยในกระแสโลก พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google