งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวความคิด การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน. 2 วิวัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงทศวรรษ 1960 มีการเคลื่อนไหวเพื่อ ต่อต้านการใช้สารเคมี และสารพิษอย่าง กว้างขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวความคิด การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน. 2 วิวัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงทศวรรษ 1960 มีการเคลื่อนไหวเพื่อ ต่อต้านการใช้สารเคมี และสารพิษอย่าง กว้างขวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวความคิด การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

2 2 วิวัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงทศวรรษ 1960 มีการเคลื่อนไหวเพื่อ ต่อต้านการใช้สารเคมี และสารพิษอย่าง กว้างขวาง 1962 ตีพิมพ์หนังสือ Silent Spring กระตุ้นให้นานาประเทศเห็นความสำคัญของ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารพิษใน สิ่งแวดล้อม และหนังสือ Population Bomb เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชากร มนุษย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 1968 องค์การสหประชาชาติจัดประชุม นานาชาติ เพื่อกำหนดรูปแบบการพิทักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของโลกอย่างจริงจัง

3 3 1971 ตีพิมพ์เอกสาร Only One Earth เสนอแนวความคิดการจัดสรร และการ สำรองทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนรุ่น อนาคต Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) พัฒนาแนวความคิด Polluter Pays Principle 1972 ตีพิมพ์หนังสือ Limits to Growth ประยุกต์แนวความคิดของ Malthus ให้ ความสำคัญกับการขาดแคลน ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติจัดประชุม United Nations Conference on the Human Environment มีการจัดทำร่างปฏิญญา สากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

4 4 กำหนดหลักการ 26 ประการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมโลก 1980 จัดทำ World Conservation Strategy และพัฒนาต่อมาเป็น Caring for the Earth : A Strategy for Sustainable Living 1987 ประชุม World Commission on Environment and Development ซึ่ง Gro Harlem Brundtland นายกรัฐมนตรี ของประเทศนอรเวย์เสนอให้กำหนดหัวข้อ ทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในขั้นวิกฤต จัดพิมพ์เอกสาร Our Common Future 1992 การประชุม United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ณ ริโอเดอจาไน โร ประเทศบราซิล

5 5 ผลสรุปของการประชุม ณ กรุงริโอเดอจาไน โร - ปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ( คำประกาศริโอ ) ประกอบด้วยหลักการ 27 ข้อเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน - อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก - แผนปฏิบัติการที่ 21 - คำแถลงเกี่ยวกับหลักการเรื่องป่าไม้ - อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพ

6 6 Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนอง ความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน โดย แนวทางที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สังคมของสิ่งมีชีวิต โดยต้องคำนึงถึงความ ต้องการของคนในรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย

7 7 แนวทางการประยุกต์หลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน - ยึดถือความสมดุลของระบบนิเวศ และ ระบบสิ่งแวดล้อม (Ecocentric) - ยึดถือการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ (Anthropocentric) เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน - บูรณาการแนวความคิดการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการ ตัดสินใจในทุกระดับ - พิจารณาต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม และ ต้นทุนทางสังคม - อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเสมอ ภาค กระจายโอกาสการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ

8 8 - พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็น บรรทัดฐานในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงรูปแบบ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ อย่างต่อเนื่อง - รักษาระดับประชากรโลกให้คงที่เพื่อ การให้บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข และบริการอื่น ๆ มีประสิทธิภาพ

9 9 ความ ต้องการ ทาง สังคม ความ ต้องการ ทาง เศรษฐกิ จ ศักยภาพ ของ สิ่งแวดล้ อม

10 10 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง The Stockholm Declaration และ Rio Declaration 1) ความร่วมมือระหว่างประเทศทางสิ่งแวดล้อม 2) การให้คำแนะนำในเรื่องทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3) หลักการป้องกันล่วงหน้า 4) สิทธิของรัฐในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 5) ความเสมอภาคในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 6) การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 7) หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

11 11 8) สิทธิในสิ่งแวดล้อม 9) ความยุติธรรมในสิ่งแวดล้อมสำหรับชนยุคอนาคต 10) การขจัดปัญหาความยากจน 11) พันธกรณีร่วม และพันธกรณีที่แตกต่าง 12) การมีส่วนร่วมของประชาชน 13) การไม่เลือกปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อม 14) การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ

12 12 การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องใช้ครอบครัว และชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา (Family-based development and Community-based development) หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1. Principle of Futurity (Inter- generational equity) 2. Principle of Social Equity (Intra- generational equity) 3. Principle of Environmental Conservation and Protection (Transfrontier responsibility) 4. Principle of Public Participation

13 13 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการพัฒนากับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รูปแบบของกิจกรรมการ พัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติ คือ 1) เป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งผลเสียหายต่อ ปริมาณสำรองของ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีปริมาณน้อย, 2) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางการฟื้นคืนสภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ,

14 14 3) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ เสมอภาคในการบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแนวโน้ม หรือ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียความ สมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศ


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวความคิด การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน. 2 วิวัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงทศวรรษ 1960 มีการเคลื่อนไหวเพื่อ ต่อต้านการใช้สารเคมี และสารพิษอย่าง กว้างขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google