งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 กบข. นำเงินสมาชิก ไปทำอะไร
2

3 กระบวนการของเงินสมาชิก
สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบ นโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด หน่วยงานต้นสังกัด 2 จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และเอกสารต่างๆ 4 3

4 กระบวนการของเงินสมาชิก
1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก กบข. 2 หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. 3 แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตาม กรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service 4

5 กรอบการลงทุนของ กบข. พ.ร.บ. กบข. กฎกระทรวง คณะกรรมการกำหนด
นำเงินไปลงทุนตามกรอบนโยบาย กรอบการลงทุนของ กบข. พ.ร.บ. กบข. กฎกระทรวง คณะกรรมการกำหนด 5

6 สัดส่วนการลงทุน (ตาม พ.ร.บ.กบข.)
สินทรัพย์ที่มี ความมั่นคงสูง 60% สินทรัพย์อื่น 40%

7 สัดส่วนการลงทุนของเงินกองทุนส่วนสมาชิก (ณ 31 ธ.ค. 2552)
การลงทุนพิเศษ อสังหาริมทรัพย์ 3.61% 4.08% ตราสารหนี้ในประเทศ 68.77% ตราสารทุนโลก 9.94% ตราสารหนี้โลก 4.20% ณ 31 ธ.ค. 2552 ตราสารทุนในประเทศ 9.40%

8 กระบวนการของเงินสมาชิก
1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก กบข. 2 หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. 3 แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ ตามราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service 8

9 ทำไมจึงต้องใช้ Mark to Market
9

10 กระบวนการของเงินสมาชิก
1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก กบข. 2 หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตามราคา ตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงิน ในรูปของหน่วย และ มูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service 10

11 สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก
ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก จำนวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย 11

12 จำนวนหน่วย = จำนวนเงิน มูลค่าต่อหน่วย ณ วันทำรายการ
จำนวนหน่วย (Unit) จำนวนหน่วย = จำนวนเงิน มูลค่าต่อหน่วย ณ วันทำรายการ จะลด เมื่อมีการถอนเงินจากกองทุน จะเพิ่ม เมื่อมีการส่งเงินเพิ่ม 12

13 มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน จำนวนหน่วย
มูลค่าหน่วย (Unit Price) มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน จำนวนหน่วย จะลด เมื่อผลการลงทุนเป็น ลบ หรือ ขาดทุน จะเพิ่ม เมื่อผลการลงทุนเป็น บวก หรือ ได้กำไร มูลค่าต่อหน่วยของเงินลงทุน เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด 13

14 จำนวนเงินนำส่ง 1,500 บาท 1,500 15.00 100.0000 หน่วย =
ตัวอย่างการคำนวณจำนวนหน่วย จำนวนเงินนำส่ง 1,500 บาท 1,500 15.00 หน่วย = มูลค่าต่อหน่วย ณ วันนำส่ง เท่ากับ บาท 14

15 นาย ก. มีจำนวนหน่วยในบัญชี กบข. อยู่เท่ากับ 12,000 หน่วย
ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินของสมาชิก นาย ก. มีจำนวนหน่วยในบัญชี กบข. อยู่เท่ากับ 12,000 หน่วย ณ วันที่ 3 ม.ค. 50 มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ บาท ยอดเงินในบัญชี กบข. = 156,000 บาท 12,000 X 13 15

16 ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินของสมาชิก
3 ม.ค. 52 วันที่ เงินนำส่ง จำนวนหน่วย มูลค่าหน่วย ยอดเงิน 12,000.00 156,000 10 ม.ค. 52 12,000.00 153,000 20 ม.ค. 52 12,000.00 154,800 31 ม.ค. 52 +2,500 31 ม.ค. 52 12, 161,500 16

17 นักลงทุน (สถาบันและบุคคล)
เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน (สถาบันและบุคคล) สมาชิก กบข.

18 มูลค่าต่อหน่วย ย้อนหลัง 12 ปี (2540 – 2552)
มูลค่าหน่วย (Unit Price) 9.6000 7.8000 6.0000 มูลค่าต่อหน่วย ย้อนหลัง 12 ปี (2540 – 2552) ที่มา : 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google