งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงานและคณะ เลขาฯ การจัดทำรายงาน UNGASS 2008 19 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงานและคณะ เลขาฯ การจัดทำรายงาน UNGASS 2008 19 ธันวาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงานและคณะ เลขาฯ การจัดทำรายงาน UNGASS 2008 19 ธันวาคม 2550

2 การจัดทำรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ การดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณี เรื่องโรคเอดส์ •189 ประเทศ ลงนามปฏิญญาว่าด้วย พันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ จาก การประชุม สมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่า ด้วยเรื่องโรคเอดส์ พ. ศ.2544 •United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS : UNGASS • รายงานความก้าวหน้าจากประเทศต่างๆ ทุก 2 ปี – พ. ศ. 2547, 2549, 2551, 2553 ( ค. ศ.2004, 2006, 2008, 2010) • กำหนดตัวชี้วัดหลัก

3 ตัวชี้วัดหลัก  ระดับประเทศ ก)พันธกรณีและการ ดำเนินงานระดับประเทศ –Indicator 1 – 2 ( 2 ตัว ) ข)แผนงานของประเทศ –Indicator 3 – 11 ( 9 ตัว ) ค)ความรู้และพฤติกรรม –Indicator 12 -21 (10 ตัว ) ง)ผลกระทบ –Indicator 22 – 25 ( 4 ตัว )  ระดับโลก  เงินช่วยเหลือประเทศ รายได้ต่ำและปานกลาง  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ พัฒนาวัคซีนและ Microbicide  บรรษัทข้ามชาติใน ประเทศกำลังพัฒนา มี นโยบายและแผนงาน เอดส์ในสถานประกอบ กิจการ  องค์กรระหว่างประเทศมี นโยบายและแผนงาน เอดส์ในสถานประกอบ กิจการ

4 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานฯ ปี 2551 1. เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ระดับประเทศ ปี 2551 ตามปฏิญญาว่า ด้วยพันธกรณี เรื่องโรคเอดส์ จากการ ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วย เรื่องโรคเอดส์ พ. ศ.2544 2. เพื่อพัฒนาคณะทำงานที่ประกอบด้วยภาค ส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรระหว่าง ประเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ ประเทศโดยต่อเนื่อง

5 กระบวนการจัดทำรายงาน 1. คณะเลขาฯ • ศึกษาวิธีการและ แหล่งข้อมูล • รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น • จัดทำฐานข้อมูลสำหรับ รายงาน / บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม CRIS 2. คณะทำงานแต่ละกลุ่ม ตัวชี้วัด • ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล • วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ การจัดทำรายงาน 3. คณะทำงานจัดทำ รายงานฯ • วางกรอบการเขียน รายงาน • ร่างรายงาน • จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์  ประชุมเสวนาในวง กว้าง 4. คณะอนุกรรมการ ประสานแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล ภายใต้ คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วยการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ • พิจารณาให้ความเห็นชอบ

6 คณะทำงานแต่ละกลุ่มตัวชี้วัด 1.National AIDS Spending 2.National Composite Policy Index 3.Blood Safety (integrated with some indicators of health sector responses) 4.PMTCT and OVC 5.Care for PLHA, TB/HIV 6.Prevention among youth and reproductive age group 7.Prevention among sex workers 8.Prevention among MSM 9.Prevention among IDU 10.Prevention among migrants

7 การประชุมคณะทำงานแต่ละ กลุ่มตัวชี้วัด  เนื้อหาของรายงาน ความก้าวหน้าฯ ปัญหาและการแก้ไข  ข้อมูลตามตัวชี้วัด ทั้ง UNGASS และ WHO  ข้อมูลตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ สำคัญ  ข้อมูลการศึกษา การประเมินผล ( เชิงปริมาณ และ คุณภาพ )  แหล่งและวิธีการ รวบรวมข้อมูล  ความน่าเชื่อถือ  การพัฒนาแหล่งและ วิธีการ และความถี่ของ การรวบรวมข้อมูล  ที่มีอยู่เดิม  ต้องพัฒนาใหม่  เป็นระบบบริการปกติ  การสำรวจ  อื่นๆ • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล • วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน นโยบาย และ แผนงาน ที่เกี่ยวข้อง

8 การประชุมเสวนารับฟัง ความคิดเห็น 1. ความถูกต้องของข้อมูลและการแปลความ 2. ความก้าวหน้า จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรคและ การแก้ปัญหา 3. โอกาสของการพัฒนาแหล่งและวิธี รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน

9 แบบฟอร์มรายงาน (1) ระยะเวลารายงาน : ม. ค.2549 – ธ. ค.2550 1. สถานการณ์โดยสรุป ก ) การเข้ามาร่วมเขียนรายงานของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ข ) สถานการณ์การแพร่ระบาด ค ) นโยบายและแผนงานที่ตอบสนองปัญหา ง ) ตารางภาพรวม ข้อมูลตัวชี้วัด UNGASS 2. ภาพรวมของสถานการณ์แพร่ระบาดของเอดส์ 3. การตอบสนองระดับประเทศต่อการแพร่ระบาด ของโรคเอดส์ 4. ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

10 แบบฟอร์มรายงาน (2) ระยะเวลารายงาน : ม. ค.2549 – ธ. ค.2550 5. สิ่งท้าทายที่สำคัญและปฏิบัติการแก้ไข – ความก้าวหน้าในการจัดการสิ่งท้าทายสำคัญ ในรายงาน UNGASS ปี พ. ศ. 2548 ( ถ้ามี ) – ความท้าทายที่มีในช่วงของการรายงาน ( พ. ศ.2549- 2550) – ปฏิบัติการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายตาม UNGASS 6. การสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาใน ประเทศ 7. สภาวะแวดล้อมของการติดตามและ ประเมินผล

11 ประเด็นหารือ 1. แผนการจัดทำรายงาน • การประชุมคณะทำงานแต่ละกลุ่ม ตัวชี้วัด • การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น 2. รายงานภาคบรรยาย – ภาพรวมของสถานการณ์แพร่ระบาด ของเอดส์ – ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) – การสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาใน ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงานและคณะ เลขาฯ การจัดทำรายงาน UNGASS 2008 19 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google