งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม พื้นที่ ตำบลคลองโยง ส่วนงานที่รับผิดชอบประสาน : คณะเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชน Theme: เครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมชุมชน..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม พื้นที่ ตำบลคลองโยง ส่วนงานที่รับผิดชอบประสาน : คณะเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชน Theme: เครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมชุมชน.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม พื้นที่ ตำบลคลองโยง ส่วนงานที่รับผิดชอบประสาน : คณะเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชน Theme: เครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมชุมชน.. เพื่อ.. คนคลองโยง รูปแบบ : สุขภาพและปัจจัยที่เกื้อหนุน คุณภาพชีวิต วันดำเนินการ : ครึ่งวันเช้า ปลายกุมภาพันธ์ / ต้นมีนาคม ?? แนวคิด : “ ให้ ” “ ร่วมเรียนรู้ ” มากกว่า “ เข้ามา เอา ” และมีความต่อเนื่อง ให้ชุมชนเกิดภูมิ ต้านทานสามารถดูแลตนเองได้ กิจกรรม : ฐานการเรียนรู้, มีคู่มือสะสมความรู้, มีเอกสารประกอบที่เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย,

2 - การคัดกรอง และเก็บข้อมูลเบื้องต้น เช่น พื้นฐาน ทั่วไป สัญญาณชีพ - คัดกรองความเสี่ยงโรค และสุขภาพจิต รูปแบบการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม พื้นที่ ตำบลคลองโยง ส่วนงานที่รับผิดชอบประสาน : คณะเทคนิค การแพทย์  การออกหน่วย ให้บริการ  การตรวจคัดกรองสุขภาพโดยแพทย์ - บันทึกประวัติการตรวจคัดกรอง - สั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ ( ตามพื้นที่ต้นแบบ กับพื้นที่ฟื้นฟู ) - สั่งจ่ายยาสามัญ

3  การตรวจทางเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค - การจัดเก็บตัวอย่างตรวจ  การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค - การให้ความรู้ และการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพ

4 หัวข้อปรึกษาหารือ คณะ / สถาบันที่ประสงค์เข้าร่วม รูปแบบกิจกรรมให้เกิดความสอดคล้อง การสนับสนุนจากทางกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชน และ การสนับสนุนที่อยากให้พื้นที่รับผิดชอบ ประเด็นการถอดบทเรียน

5 หน่วยงาน / ส่วนงานที่เข้าร่วม รูปแบบกิจกรรม / ช่วงเวลาประเด็นฝาก คณะสวล. ฯการจัดการน้ำและภัยพิบัติ โมเดลสวนพืชลอยน้ำ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการ ปรับการเพาะปลูกใน สถานการณ์อุบัติภัย เครือข่ายการจัดการน้ำ เชิง ภูมิศาสตร์และการจัดการ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน วิชาการที่ง่ายและนำไปใช้ ได้จริง มุ่งให้เกิดความต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ มีเวทีกลางหลังการจัดเวทีใน ชุมชนเพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่เพื่อ ชุมชนจัดการชุมชน สถาบันโภชนาการความรู้เพื่อการจัดการด้านโภชนาการ และ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความรู้กับการจัดการเครื่องจักรยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า มทร. รัตนโกสินทร์ รร. รพ. รามาเยี่ยมบ้านโรคเรื้อรัง การใช้ยา และการดูแล ตนเองเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม พื้นที่ ตำบลคลองโยง ส่วนงานที่รับผิดชอบประสาน : คณะเทคนิคการแพทย์ และกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชน Theme: เครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมชุมชน..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google