งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VISION MISSION STRATEGIC MAP. วิสัยทัศน์ (VISION) งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นศูนย์ สารสนเทศงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Hybrid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VISION MISSION STRATEGIC MAP. วิสัยทัศน์ (VISION) งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นศูนย์ สารสนเทศงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Hybrid."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VISION MISSION STRATEGIC MAP

2 วิสัยทัศน์ (VISION) งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นศูนย์ สารสนเทศงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Hybrid Health Information Center 10) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พันธกิจ (MISSION) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์อนามัยที่ 10 เพื่อรองรับงานพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและและภาคีเครือข่ายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูล ข่าวสารด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับ ประชาชนและภาคีเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการเรื่องระบบการเฝ้า ระวัง การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการวิจัยและ พัฒนา

3 บุคลากรมี สมรรถนะ ด้าน ICT การมีส่วน ร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง Hybrid Health Information Center 10 (Information,KMS,Library) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน ICT อุปกรณ์ / ระบบ บริหารจัดการมี ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ ICT สร้างกระแส การมีส่วนร่วม ให้บริการ ตรงตามความ ต้องการและมี คุณภาพ มี งบประมาณ เพียงพอ ลดการใช้ พลังงาน / ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายรับการ ให้บริการ เพิ่มปริมาณและ คุณภาพงาน สร้างระบบเฝ้า ระวังงานสร้าง สุขภาพ ความพึงพอใจใน บริการและระบบ มี ความสัมพันธ์กับภาคี เครือข่าย แผนที่กล ยุทธ์ ULTIMATE GOAL : บุคลากรและภาคีเครือข่ายสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนางานส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ผู้รับริการ (Customer) ภาคีเครือข่าย ขบวน การ (Proc ess) ประชาชน การเงิ น การเรียนรู้ และ การพัฒนา

4

5


ดาวน์โหลด ppt VISION MISSION STRATEGIC MAP. วิสัยทัศน์ (VISION) งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นศูนย์ สารสนเทศงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Hybrid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google