งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถใน การแข่งขัน. ความสามาร ถในการ แข่งขัน กติกาการค้า ราค า คุณภา พ การส่งมอบ สินค้า ซัพพลาย เออร์ แรงงาน กฎระเบียบ ของรัฐ เทคโนโล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถใน การแข่งขัน. ความสามาร ถในการ แข่งขัน กติกาการค้า ราค า คุณภา พ การส่งมอบ สินค้า ซัพพลาย เออร์ แรงงาน กฎระเบียบ ของรัฐ เทคโนโล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถใน การแข่งขัน

2 ความสามาร ถในการ แข่งขัน กติกาการค้า ราค า คุณภา พ การส่งมอบ สินค้า ซัพพลาย เออร์ แรงงาน กฎระเบียบ ของรัฐ เทคโนโล ยี โครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุดิบ ระบบบริหาร คลัสเตอร์ ปัจจัยของความสามารถ การแข่งขัน

3 แรงงาน : แรงงานด้าน S&T

4 อุปสงค์ - อุปทานแรงงาน S&T ( ปริญญาตรี ) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2545254625472548 2549 ปี คน อุปสงค์ส่วน เพิ่ม อุปทานส่วน เพิ่ม

5 ความพอใจคุณภาพ แรงงานของนายจ้าง มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 15.0% 18.6% 6.3% 3.3% 56.8%

6 โครงสร้างพื้นฐาน : กรณีศึกษาบริการ โทรคมนาคม

7 การแข่งขันในตลาด โทรคมนาคม

8 ต้นทุนบริการ โทรคมนาคม

9 ผลกระทบจากการ ปฏิรูปโทรคมนาคม  ผลผลิตของระบบเพิ่มขึ้น 2.08 หมื่นล้านบาท และ GDP ขยายตัว ร้อยละ 0.47  โครงสร้างเศรษฐกิจมี ประสิทธิภาพขึ้นเพราะใช้ปัจจัยขั้น กลางเท่าเดิมผลิตผลผลิตขั้น สุดท้ายได้เพิ่ม

10 แนวทางการปฏิรูป  สร้างหน่วยงานกำกับดูแลที่มี ประสิทธิผล  แปรรูปรัฐวิสาหกิจ  วางกฎเกณฑ์กำกับดูแล  ปฏิรูปกฎหมายป้องกันการผูกขาด

11 กฎระเบียบของรัฐ

12 สินบน / ของขวัญ ค่าธรรมเ นียม ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ของกฎหมาย ต้นทุนของ ภาคเอกชน ต้นทุนของ ภาครัฐ เงิน ลงทุน ค่าโสหุ้ยประสิทธิภา พ ค่าจ้างที่ ปรึกษา เวลา ต้นทุนจากกฎระเบียบ ของรัฐ

13 ผลกระทบจาก กฎระเบียบของรัฐ  ศึกษาผลกระทบของกฎหมาย พาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน สิ่งแวดล้อม การเงิน ภาษีจำนวน 26 ฉบับ  จัดทำกรณีศึกษา 48 กรณี โดย การสัมภาษณ์ SMEs ในกรุงเทพ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค กลาง

14 Procedural Steps to apply for a patent Submit application Revise application Announcement Appeal, if any Substantive examination Gather information Receive certificate

15 Time (Days) Fee (Baht) Consult (Baht) Other (Baht) 10-- 1-500- 11000-- 25-- -500-- 12,000-- Revise the application announcement Appeal, if any Substantive examination Gather information Receive certificate ---- 21,5002,000- Total Cost = Bt 96,000 + 1,216 days waiting 500 Submit application form Document Preparation กรณีศึกษา 1

16 Time (Days) Fee (Baht) Consult (Baht) Other (Baht) 8--- 30--- 11000-- 14-- -500-- ---- Revise the application announcement Appeal, if any Substantive examination Gather information Receive certificate 14--- ---- Total Cost = Bt >92,882 + >704 days waiting 700 Submit application form Document Preparation 704 d กรณีศึกษา 2

17 เวลาที่ใช้ในการจด สิทธิบัตร

18 เทคโนโลยี : ระบบสนับสนุน การสร้าง นวัตกรรม

19 มาตรการจูงใจด้าน การเงินในปัจจุบัน

20 กองทุน นวัตกรรม แห่งชาติ มหาวิทยาลั ย สถาบันวิจัย รัฐ สถาบัน เฉพาะทาง บริษัทเอก ชน หน่วยงาน สนับสนุน นวัตกรรม ภาครัฐ หน่วยงาน สนับสนุน นวัตกรรม ภาคเอกชน กรมสรรพ ากร มหาวิทยาลั ยสถาบัน อบรม สถาบันวิจัย สถาบัน รับรอง หัก ภาษี = cash = innovation credit = technolog y


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถใน การแข่งขัน. ความสามาร ถในการ แข่งขัน กติกาการค้า ราค า คุณภา พ การส่งมอบ สินค้า ซัพพลาย เออร์ แรงงาน กฎระเบียบ ของรัฐ เทคโนโล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google