งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ประกอบด้วย  การเจรจาตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สองประเทศขึ้นไป 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ประกอบด้วย  การเจรจาตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สองประเทศขึ้นไป "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ประกอบด้วย  การเจรจาตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สองประเทศขึ้นไป  ตกลงจะขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง กัน  พยายามจะลดอุปสรรคทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ ภาษีให้เหลือน้อย ที่สุด  ครอบคลุมทั้งสินค้า บริการ และการลงทุน

3 แนวคิดและทฤษฎีการค้าเสรี นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) มีรากฐานมาจาก The Theory of Comparative Advantage ที่เสนอว่าแต่ละประเทศควรจะเลือกผลิตเฉพาะ สินค้าที่ตนมีต้นทุนการผลิตได้เปรียบมากที่สุด แล้วนำสินค้าที่ผลิตได้นั้นไปแลกเปลี่ยนกับ สินค้าที่ประเทศอื่นมีต้นทุนการผลิตได้เปรียบ

4 นโยบายการค้าเสรี 1. ดำเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันทำ 2. ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) 3. ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศ ใดประเทศหนึ่ง มีการเก็บภาษีใน อัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของ ทุกประเทศเท่ากัน 4. ไม่มีข้อจำกัดทางการค้า (Trade Restriction)

5 หลักในการจัดทำเขตการค้าเสรี ของประเทศไทย  การให้สิทธิประโยชน์ระหว่างคู่ภาคีส่งผลกระทบ ต่อประเทศนอกกลุ่ม เกิดแรงกระตุ้นทั้งระบบ  ใช้ FTA เป็นวิธีในการ o หาเพื่อน - สร้างพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและ การเมือง o หาตลาด - ขยายการค้าและการลงทุนกับภูมิภาค อื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกล  ประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กแต่มีระบบเศรษฐกิจที่ เปิดเสรีเต็มที่อยู่แล้ว เช่น สิงคโปร์ และชิลี ได้ใช้ยุทธวิธีนี้เสริมสร้าง ความเข้มแข็งทาง การค้า

6 ผลของการจัดทำ FTA ผู้ผลิต นำเข้าวัตถุดิบราคาถูก ต้นทุนการผลิตลดลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ส่งออก ภาษีลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งออก ผู้นำเข้า นำเข้าวัตถุดิบราคาถูก และสามารถนำเข้า จากหลายแหล่ง ผู้บริโภค ซื้อสินค้าราคาถูกลง และสินค้ามีความ หลากหลาย ผลกระทบ ภาคผลิตบางสาขาอาจได้รับผลกระทบ บ้าง เช่น ผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพการผลิต / แข่งขัน ต่ำ ต้องปรับปรุงศักยภาพมาตรฐานการผลิต หรือ อาจต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สาขาที่มีความพร้อม / ได้เปรียบ

7 ยุทธศาสตร์ FTA ในอนาคต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้า ไทย ( กลุ่มประเทศ ตลาดเก่า ) เจาะตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า ไทย ( กลุ่มประเทศ ตลาดใหม่ ) สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่ตลาดที่เป็นเป้าหมาย สำคัญ ( ประเทศที่เป็น Gateway) เปิดเสรีสาขาบริการที่ไทยมีจุดอ่อน เพื่อนำเข้า องค์ความรู้

8 Free Trade Agreements FTAs ที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวม 6 ฉบับ 1) ASEAN (AFTA) 2) Thai – Australia (TAFTA) 3) Thai – New Zealand (TZNCEP) 4) Thai – Japan (JTEPA) 5) ASEAN – China (ACFTA) 6) Thai - India

9 FTA ที่มีความตกลงสรุปได้แล้วแต่ยังไม่มีผล บังคับใช้รวม 3 ฉบับ 1) ASEAN – Korea (AKFTA) 2) ASEAN – Japan (AJCEP) 3) ASEAN – Australia – New Zealand (AANZETA) Free Trade Agreements

10 สินค้าสรรพสามิตที่ได้รับ ผลกระทบจาก FTA ยาสูบ รถยนต์ สุรา เบียร์

11 ASEAN (AFTA) ลดอากรให้เหลือร้อยละ 0 สำหรับประเทศ สมาชิกเดิม 6 ประเทศ (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) ภายในปี ค. ศ. 2010 ลดอากรให้เหลือร้อยละ 0 สำหรับประเทศ สมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia) ภายในปี ค. ศ. 2015

12 FTA : ภาษีสรรพสามิต ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2553 ผู้นำเข้าเสียภาษีจาก ราคา C.I.F ของสินค้า + อากรขา เข้า + ภาษีสรรพสามิต + ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หลังวันที่ 1 มกราคม 2553 ผู้นำเข้าเสียภาษีจาก ราคา C.I.F ของสินค้า + ภาษี สรรพสามิต + ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ผลลัพธ์ รัฐจะเก็บภาษีสรรพสามิตจากฐานราคา C.I.F โดยไม่มีการคิด อากรขาเข้า ซึ่งจะทำให้ เก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้านำเข้าน้อยลง

13 ผลของข้อตกลงที่มีต่อภาษี สรรพสามิต AFTA อากรนำเข้าจากสินค้าสรรพสามิต จะลดลงเป็น 0 % ภายในปี ค. ศ. 2010 TAFTA and TNZCEP อากรนำเข้าจากสินค้าสรรพสามิต จดลดลงเป็น 0 % ภายในปี ค. ศ. 2010 ยกเว้นไวน์ และสปาร์กกลิ้งไวน์ จะลดลงเป็น 0 % ภายในปี ค. ศ. 2013

14 JTEPa (Thai – Japan) effects : - รถยนต์ เกินกว่า 3,000 C.C จะลดอากรจาก 80 % เป็น 60 % ภายใน ปี ค. ศ. 2010 ในขณะที่ รถยนต์ไม่เกิน 3,000 C.C ยังคงเสียอากรที่ 80 % ( อยู่ระหว่างการเจรจา ) - เบียร์ ไซเดอร์ และวิสกี้ จะลดลงเป็น 0 % ใน ปี ค. ศ. 2012 - สุรา อากรนำเข้าจะลดลงเป็น 0 % ในปี ค. ศ. 2017 ผลของข้อตกลงที่มีต่อภาษี สรรพสามิต

15 ACFTA (ASEAN – China) - ยาสูบ เบียร์ และสุรา : อากรจะลดลงเป็น 0 % ในปี ค. ศ. 2010 - รถยนต์ : สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Tracks) ที่มีอัตราฐานต่ำ กว่า 50 % จะคงที่อัตรานั้น สำหรับสินค้าอ่อนไหวที่มี อัตราฐานสูงกว่า 50 % จะลดลงเหลือร้อยละ 50 ในปี ค. ศ. 2015

16 การปรับกระบวนทัศน์ สินค้าการดำเนินการ 1. ยาสูบ - แก้ไขกฎหมายให้มีอำนาจในการประกาศ กำหนด มูลค่ายาสูบนำเข้าได้ - เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีตามปริมาณ - เปลี่ยนแปลงฐานภาษีให้กว้างขึ้น 2. รถยนต์ - ยากที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนพฤติกรรม 3. สุรา และเบียร์ - กรมสรรพสามิตควรจัดเก็บภาษีสุราและเบียร์ ตามปริมาณซึ่งจะไม่มีผลกระทบตอภาษี สรรพสามิตในกรณีที่ผู้ประกอบการนำเข้า แสดงราคา C.I.F ต่ำกว่าความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ประกอบด้วย  การเจรจาตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ สองประเทศขึ้นไป 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google