งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักยภาพความพร้อมเพื่อ การแข่งขัน. ภาคใต้... มีอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักยภาพความพร้อมเพื่อ การแข่งขัน. ภาคใต้... มีอะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักยภาพความพร้อมเพื่อ การแข่งขัน

2 ภาคใต้... มีอะไร ?

3 หน่วยงานที่ต้องมีสำหรับเมือง ชายแดน CCustoms ( ศุลกากร ) IImmigration ( ตรวจคนเข้าเมือง ) QQuarantine ( ตรวจพืช )

4 ความท้าทายของเมืองชายแดน จำนวนและประเภทของ บุคคลเข้า - ออก จำนวนและความ หลากหลายของสินค้า ความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้าน การเคลื่อนย้ายแรงงาน จากช่องว่างทาง เศรษฐกิจ

5 เตรียมด่านชายแดนให้พร้อมรับ AEC ความเสี่ยงจากภายนอกเตรียมตัวอย่างไร อัตราการเพิ่มขึ้นของสินค้า และนักท่องเที่ยว ทำ ให้บริการได้ไม่เต็มที่ เร่งรัดการขยายด่านทั้ง โครงสร้างทางกายภาพ และโครงสร้างการจัดการ การเมืองแทรกแซงการ ทำงานของนายด่านทำให้ เป็นเพียงวาระการทำงาน ชั่วคราว มอบอำนาจการจัดการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ด่านของมาเลเซียมีความ เข้มแข็งมาก เร่งรัดยกระดับด่านสะเดา ให้ทัดเทียม อาชญากรรมในพื้นที่สร้างมวลชนสัมพันธ์

6 ความพร้อมทางเศรษฐกิจ : มูลค่านำเข้า - ส่งออก ดุลการค้า 2556/2555 ที่มา : ด่านศุลกากรสะเดา

7 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้า และการลงทุน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่มา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 จุดอ่อนของไทยกับการแข่งขัน ใน AEC ประสิทธิภาพของภาคการผลิตต่ำ ขาดแรงงานจากค่านิยมที่ผิด การกระจุกตัวของพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ ขาดความเชื่อมโยงของสินค้าอุตสาหกรรมกับวัตถุดิบทางการเกษตร ที่มา : http://www.thai-aec.com

9 ความพร้อมด้านการศึกษา

10 คุณภาพมหาวิทยาลัยไทย... พร้อมมั๊ย ?

11 คุณภาพการศึกษาไทย... ที่สุด ที่มา : World Economic Forum

12 ภาษาอังกฤษ... “ ไม่ใช่ภาษา ประจำชาติ ” ที่มา : ประชาชาติ

13 ความพร้อมทางสังคมและ วัฒนธรรม

14 ความพร้อมของเมือง : หาดใหญ่... เมืองแห่ง MICE

15


ดาวน์โหลด ppt ศักยภาพความพร้อมเพื่อ การแข่งขัน. ภาคใต้... มีอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google