งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Financial Management. Objective ของการบริหารการเงิน : ทำให้ Maximize shareholder wealth โดยการทำ Maximizing stocks price ราคาหุ้นจะสูงสุดก็ต้อง ทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Financial Management. Objective ของการบริหารการเงิน : ทำให้ Maximize shareholder wealth โดยการทำ Maximizing stocks price ราคาหุ้นจะสูงสุดก็ต้อง ทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Financial Management

2 Objective ของการบริหารการเงิน : ทำให้ Maximize shareholder wealth โดยการทำ Maximizing stocks price ราคาหุ้นจะสูงสุดก็ต้อง ทำให้ Maximize corporate value การยกระดับ ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในปัจจุบัน และอนาคต

3

4 หน้าที่ของการบริหารการเงิน หาเงิน โดยเงินทุนของกิจการมาจาก Debt และ Equity ซึ่งทั้งสองอย่างมีต้นทุน โดยต้นทุนของ Debt คือดอกเบี้ย Equity ต้นทุนคือผลตอบแทน ที่กิจการต้องจ่ายให้แก่ Shareholder หรือนัก ลงทุน โดยรวมกันเป็นต้นทุนของเงินทุน WACC โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ WACC ต่ำสุด ใช้เงิน โดยนำเงินที่ได้มาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ แล้วใช้สินทรัพย์เหล่านั้นสร้าง FCF โดยมี เป้าหมายเพื่อทำให้ FCF สูงสุด

5 ข้อดี ข้อเสียของ Debt และ Equity ( บริษัท ) DEBT ต้นทุนคงที่ ต่ำกว่า ไม่สูญเสียความเป็นเจ้าของ หักภาษีได้ Equity ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูงสูญเสียความเป็นเจ้าของ ต้นทุนไม่คงที่ สูงกว่า Dividend หักภาษีไม่ได้

6 กำไรสะสมมีต้นทุนที่เรียกว่า ต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งผู้บริหารสามารถนำเงินกำไรสะสมดังกล่าว จ่าย คืนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจนำไปลงทุนต่อ ดังนั้นบริษัทควรจะได้รับผลตอบแทนจากการนำหำ ไรสะสมไปลงทุน อย่างน้อยเท่ากับที่ผู้ถือหุ้น สามารถจะได้รับผลตอบแทนจากนำเงินไปลงทุน เองในธุรกิจที่มีความเสี่ยงเท่ากัน

7 Invester Company หุ้นกู้ หุ้นสามัญ DebtEquity Risk RiskRisk Risk Rate of return Rate of return Rate of return Rate of return Kd Ke

8 Value MM Actual Value of firm เมื่อไม่ใช้หนี้ Value added by debt tax Value reduced by bankruptcy cost Leverage

9 WACC ต่ำสุดที่จุดที่เป็น Optimal Capital Structure ของแต่ละบริษัท

10 Value of firm Cost of capital Stock priceEPS Cost of equity After tax Cost of debt WACC Percent financed of debt

11 วิธีการประเมินโครงการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน Payback period (PB) PB = จำนวนปีก่อนคืนทุน + กระแสเงินสด ส่วนที่เหลือ / กระแสเงินสดทั้งปี ถ้าต้องเลือกเพียงโครงการเดียว เลือกโครงการที่มี ระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่า แต่ถ้าเลือกได้ทุกโครงการ ( เงินทุนไม่จำกัด ) จะเลือกทุกโครงการที่ระยะเวลา คืนทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อเสีย ไม่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา และไม่ คำนึงถึงผลประโยชน์หลังจากคืนทุนแล้ว ไม่ คำนึงถึงต้นทุนของเงินทุน ข้อดีคำนวณง่าย สามารถบอกถึงความเสี่ยง ของโครงการเบื้องต้นได้

12 Discount Payback period (DPB) คิดเหมือน Payback period แต่เงินที่ได้รับในแต่ละปีจะ นำมาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อน โดยใช้ต้นทุนของ เงินทุนเป็นตัวคิดลด สามารถแก้ข้อเสียในเรื่อง Time value of money ได้ แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง ผลประโยชน์หลังจากคืนทุนแล้ว เหมือนเดิม Net present value (NPV) ถ้าเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน เลือกโครงการที่ มี NPV เป็นบวก ถ้าเป็นโครงการที่ทดแทนกันได้ เลือกโครงการที่ NPV สูงสุด

13 Internal rate of return (IRR) การหาอัตราส่วนลดที่ทำ ให้ NPV เป็น 0 ถ้าเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน เลือกโครงการที่มี IRR มากกว่า WACC ถ้าเป็นโครงการที่ทดแทนกันได้เลือก โครงการที่ IRR มากกว่า WACC และ IRR สูงสุด ถ้าผ่านการตัดสินใจของ NPV และ IRR แล้วควรเลือก โครงการที่มีเงินลงทุนน้อยกว่า และมี CF ในระยะแรกๆมาก ระยะปลายน้อยๆ เพราะจะได้นำเงินไปลงทุนในโครงการ อื่นๆต่อไป เมื่อขนาดของโครงการต่างกัน และมีกระแสเงินสดเข้ามา ในเวลาที่ต่างกัน บางครั้งเกิดความขัดแย้งของ NPV และ IRR เนื่องจากสมมติฐานของทั้ง 2 วิธีต่างกันคือ NPV จะ สมมติว่าเงินทุนที่ได้รับมาในปีแรกๆจะนำไปลงทุนต่อ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ โดยได้รับผลตอบแทนเท่ากับ ต้นทุนของเงินทุน ในขณะที่ IRR จะสมมติว่าเงินทุนที่ได้รับ มาในปีแรกๆจะนำไปลงทุนเช่นกันแต่จะได้รับผลตอบแทน เท่ากับ IRR ข้อสมมติฐานของ NPV สมเหตุสมผลกว่า ถ้า โครงการที่มีขนาดต่างกัน ควรใช้ NPV เป็นตัวเลือก

14 Modified internal rate of return (MIRR) ใช้ข้อสมมติของ NPV มาคำนวณ เพื่อลดข้อ ขัดแย้งระหว่าง NPV กับ IRR ได้สำหรับกรณีที่มี ระยะเวลาต่างกัน แต่เรื่องขนาดที่ต่างกันก็ยังอาจจะ ทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้เช่นเดิม เวลาคำนวณให้ คิดเงินที่ได้ในแต่ละปี เป็น FV ด้วย rate ต้นทุน ของเงินทุน จากนั้นหาตัวคิดลดที่ทำให้ค่า FV นั้น เท่ากับเงินลงทุน ตัดสินใจเลือกโครงการที่มี MIRR > WACC Profitability Index (PI) เลือกโครงการที่มี PI > 1 ถ้าเลือกโครงการเดียวเลือกที่ PI สูงกว่า


ดาวน์โหลด ppt Financial Management. Objective ของการบริหารการเงิน : ทำให้ Maximize shareholder wealth โดยการทำ Maximizing stocks price ราคาหุ้นจะสูงสุดก็ต้อง ทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google