งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

2 หัวข้อการบรรยาย งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี (Fundamental concepts of Accounting) สมการบัญชี (Accounting Equation) การรายงานการประกอบธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

3 Owners Cash Creditors LandBuildingsEquipment Raw material Finished goods ProductionProcess AccountsReceivable Credit Cash Sales 3 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

4 Owners Cash Creditors LandBuildingsEquipment Raw material Finished goods ProductionProcess AccountsReceivable Credit Cash Sales 4 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

5 Owners Cash Creditors LandBuildingsEquipment Raw material Finished goods ProductionProcess AccountsReceivable Credit Cash Sales 5 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

6 Owners Cash Creditors LandBuildingsEquipment Raw material Finished goods ProductionProcess AccountsReceivable Credit Cash Sales 6 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

7 Owners Cash Creditors LandBuildingsEquipment Raw material Finished goods ProductionProcess AccountsReceivable Credit Cash Sales 7 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

8 Owners Cash Creditors LandBuildingsEquipment Raw material Finished goods AccountsReceivable 8 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

9 9

10 Cash AccountsReceivable Raw material Finished goods LandBuildingsEquipment Creditors Owners 10 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

11 Assets Cash $ 40 Accounts Receivable 100 Land 200 Total Assets$340 Liabilities Notes Payable $150 Accounts Payable 50 $200 Owners’ Equity Capital Stock $100 Retained Earnings 40 $140 Total Liabilities and Owners’ Equity $340 ABC Company Statement of Financial Position As at December 31, 2009. ABC Company As of December 31, 2011. 11 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

12 สินทรัพย์ เงินสด $ 40 ลูกหนี้การค้า 100 ที่ดิน 200 รวมสินทรัพย์ $340 หนี้สิน ตั๋วเงินจ่าย $150 เจ้าหนี้การค้า 50 $200 ส่วนของเจ้าของ ทุนเรือนหุ้น $100 กำไรสะสม 40 $140 รวมหนี้สินและ ส่วนของเจ้าของ $340 บริษัท เอบีซี จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอดีต รายงานนี้ถูกเรียกว่า งบดุล (Balance Sheet) ในปี 2554 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 12 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

13 Entity ( หน่วยธุรกิจ ) -- หมายถึงหน่วยงานที่อิสระ ในการบันทึกบัญชี Separate entity concept– การดำเนินงานและ กิจกรรมของหน่วยธุรกิจ จะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ส่วนตัวของเจ้าของ - กิจการบันทึกบัญชีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการเท่านั้น - เจ้าของใช้จ่ายส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ความเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ (Separate Entity Concept) 13 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

14 แนวคิดหน่วยเงินที่บันทึก (Monetary Concept) นักบัญชีจะวัดมูลค่า (measure) กิจกรรมทางธุรกิจ ( หรือ รายการค้า ) เป็นจำนวนเงินเพื่อใช้บันทึก แจกแจงและ รายงานผลได้ นักบัญชีจะแสดงรายงานทางการเงินด้วยหน่วยเงินตรา หลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Functional Currency: TAS21,2009) โดยไม่คำนึงถึง – เงินเฟ้อ (Inflation) – วิธีการวัดมูลค่า Thai Financial Reporting Standards: TFRSs มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปรียบเสมือนกฎหมายทางการบัญชีที่ กำหนดหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ให้เพื่อจัดทำรายงานทางการ เงิน 14 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

15 แสดงสถานะการเงินของกิจการ ณ วันที่หนึ่ง ๆ ของกิจการ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) Assets: cash, accounts receivable, inventory, land, buildings, equipment, & intangible items. สินทรัพย์ ทรัพยากรที่ใช้ภายในกิจการ Liabilities: accounts payable, notes payable, and mortgages payable. หนี้สิน ภาระผูกพันหรือหนี้ของกิจการที่ต้องจ่าย Owners’ Equity: net assets, after all obligations have been satisfied. ส่วนของเจ้าของ ส่วนที่เหลือจากสินทรัพย์ที่หักหนี้สิน ( สินทรัพย์สุทธิ : Net Assets) 15 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

16 สมการทางบัญชี (Accounting Equation) Assets = Liabilities + Owners’ Equity แหล่งที่มาของเงินทุนกิจการ ทรัพยากร (Resources) เจ้าหนี้ (Creditors) มีสิทธิเรียก ส่วนของตนเองคืนก่อน =+ เจ้าของ (Owners) มีสิทธิในสินทรัพย์ หรือทรัพยากร ส่วนที่เหลือ 16 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

17 สมการทางบัญชีจะรักษาสมดุลย์ ( ความเท่ากันเสมอ ) Assets = Liabilities + Owners’ equity 17 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

18 การวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงภายในสมการทาง บัญชี  Pam นำเงิน $5,000 มาลงทุนเปิดกิจการที่ชื่อว่า Pam Services.  กิจการนำเงินไปลงทุนซื้อ อาคารเป็นเงินสด $2,000  กิจการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทำความสะอาด (Cleaning Supplies) มูลค่า $1,000 เป็นเงินเชื่อ (on account/ on credit) ซึ่งพัสดุทั้งหมดนี้ถูกใช้ไปในการ ให้บริการทำความสะอาดทั้งหมด  Pam ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า (bill customers) $3,000 สำหรับบริการทำความสะอาด  ได้รับชำระเงินค่าบริการทำความสะอาดจากลูกค้าที่ เรียกเก็บตามข้อ 4 18 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

19 1. Cash 5,000 OE 5,000 2. Building 2,000 Cash (2,000) 3. Supplies 1,000 AP 1,000 4. AR 3,000 Revenue 3,000 Supplies (1,000) Service cost (1,000) 5. Cash 3,000 AR (3,000) Total 8,000 = 1,000 + 7,000 AssetsLiabilitiesEquity 19 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

20 เงินเริ่มแรก ของเจ้าของ $5,000 Resource inflows Resource outflows รายได้ของ Pam ต้นทุนวัสดุ ของที่ใช้ $3,000 ทำความ สะอาด $1,000 กำไร $2,000 ซึ่งเป็นของเจ้าของ เจ้าของจะได้กำไร หากมีรายได้ มากกว่าต้นทุน 20 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

21 เงินเริ่มแรก ของเจ้าของ $5,000 กำไร $2,000 ซึ่งเป็นของเจ้าของ Pam Services งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 $ รายได้ค่าบริการ 3,000 หักต้นทุนค่าวัสดุ (Supplies expenses) 1.000 กำไร ( ขาดทุน ) 2,000 Pam Services งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์ หนี้สินและ ทุน Cash 6,000 AP 1,000 Building 2,000 Capital 5,000 Earnings 2,000 Total assets 8,000 Total L&E 8,000 21 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

22 หลักรอบระยะเวลาที่รายงาน (Periodic Reporting) การดำเนินธุรกิจจะถูกแบ่งเป็นระยะเวลาเท่า ๆ กัน เพื่อใช้นำเสนอผลการดำเนินงานของธุรกิจ ความถี่ ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยทั่วไปคือ 12 เดือน หรือบางกิจการอาจจะใช้ระยะเวลา 52 สัปดาห์เป็นเกณฑ์ก็ได้ (TAS 1, para. 36-37) 22 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.


ดาวน์โหลด ppt ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google