งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน สินทรัพย์อัน ติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบ เป็นอันเดียวกับที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน สินทรัพย์อัน ติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบ เป็นอันเดียวกับที่ดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน สินทรัพย์อัน ติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบ เป็นอันเดียวกับที่ดิน

2 ประเภทของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การขายที่ดิน การขายที่ อยู่อาศัย การขายอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม

3 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การรับรู้รายได้ทั้ง จำนวน การรับรู้รายได้ บางส่วน

4 รับรู้รายได้บางส่วนได้หากเป็นไปตาม เงื่อนไขต่อไปนี้ 1. การขายเกิดขึ้น แลัว 2. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมี ความเป็นอิสระต่อกัน 3. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียก เงินคืน 4. เงินวางเริ่มแรกและ เงินค่างวดของผู้ซื้อที่ ชำระต้องไม่น้อยกว่า 20% การรับรู้รายได้ บางส่วน

5 5. ผู้ขายมีความสามารถ เก็บเงินได้ตามสัญญา 6. งานพัฒนาและงานก่อสร้าง ของผู้ขายได้ผ่านขั้นตอน เบื้องต้นแล้วไม่น้อยกว่า 10% 7. ผู้ขายมีความสามรถ ทางการเงินที่ดี 8. งานก่อสร้างได้ ก้าวหน้าไปด้วยดี 9. ผู้ขายประเมินเงินรับจากการ ขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่ต้อง ใช้ในการก่อสร้างได้อย่างมี หลักเกณฑ์ การรับรู้รายได้ บางส่วน ( ต่อ )

6 วิธีการรับรู้รายได้บางส่วน 1. การรับรู้รายได้ตาม อัตราส่วนของงานที่เสร็จ - คำนวณตามอัตราส่วนต้นทุนของ งานที่เกิดขึ้นแล้ว - สำรวจและประเมินผลงานที่ทำ เสร็จโดยวิศวกร - ใช้ทั้งสองวิธีประกอบกัน 2. การรับรู้รายได้ตามเงินค่า งวดที่ถึงกำหนดชำระ

7 ข้อควรคำนึง ในการรับรู้รายได้บางส่วน - ถ้าผู้ซื้อผิดนัดชำระหนี้ เกินกว่า 3 งวดติดต่อกันให้ หยุดรับรู้รายได้ทันที - ผู้ขายควรตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ - เปรียบเทียบรายได้ตาม อัตราส่วนงานที่ทำเสร็จกับ เงินค่างวดที่ถึงกำหนด ชำระ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน สินทรัพย์อัน ติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบ เป็นอันเดียวกับที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google