งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน สินทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

2 ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การขายที่ดิน การขายที่อยู่อาศัย การขายอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม

3 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การรับรู้รายได้ทั้งจำนวน การรับรู้รายได้บางส่วน

4 การรับรู้รายได้บางส่วน
รับรู้รายได้บางส่วนได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. การขายเกิดขึ้นแลัว 2. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีความเป็นอิสระต่อกัน 3. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืน 4. เงินวางเริ่มแรกและเงินค่างวดของผู้ซื้อที่ชำระต้องไม่น้อยกว่า 20%

5 การรับรู้รายได้บางส่วน (ต่อ)
5. ผู้ขายมีความสามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา 6. งานพัฒนาและงานก่อสร้างของผู้ขายได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้วไม่น้อยกว่า 10% 7. ผู้ขายมีความสามรถทางการเงินที่ดี 8. งานก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี 9. ผู้ขายประเมินเงินรับจากการขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้อย่างมีหลักเกณฑ์

6 วิธีการรับรู้รายได้บางส่วน
1. การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ - คำนวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นแล้ว - สำรวจและประเมินผลงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร - ใช้ทั้งสองวิธีประกอบกัน 2. การรับรู้รายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ

7 ในการรับรู้รายได้บางส่วน
ข้อควรคำนึง ในการรับรู้รายได้บางส่วน - ถ้าผู้ซื้อผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า 3 งวดติดต่อกันให้หยุดรับรู้รายได้ทันที - ผู้ขายควรตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เปรียบเทียบรายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จกับเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google