งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ประกอบ ด้วย 1 แผนงาน 3 2 1 2 ผลผลิต กิจกรรม หลัก กิจกรรมรอง / โครงการ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ งบประ มาณ 30,501,569 บาท

2 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง งบประ มาณ ตัวชี้วัดผล การ ปฏิบัติ งาน แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า ภาคการเกษตร ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร 1. โครงการส่งเสริม ธรรมาภิบาลใน สหกรณ์ 16,600 1. สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การ กำกับดูแลองค์กรที่ดี ตาม หลักธรรมาภิบาลของ สหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 3 สหกรณ์ กิจกรรมหลัก 2 : ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย 1. ช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจาก อุทกภัย 30,484, 969 1. ร้อยละของสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัยปี 2553 ได้รับการให้ความช่วยเหลือ ด้านหนี้สิน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของผลการเบิก จ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สิน แก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน แต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80

3 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การ กำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามหลัก ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ใน ระดับดีขึ้นไป จำนวน 3 สหกรณ์ แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ 1 จัดประชุม / สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีธรร มาภิบาลในสหกรณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ วางแผน การดำเนินงาน 2 3 4 5 กำกับ / แนะนำ / ส่งเสริมให้ สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ธรร มาภิบาล ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ กิจกรรม : โครงการ ส่งเสริม ธรรม มาภิบาลในสหกรณ์

4 การชดเชยดอกเบี้ยตาม มาตรการให้ความช่วยเหลือ ด้านหนี้สินของสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ 1 2 3 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการ บริหารการจัดการ สหกรณ์ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2553 ได้รับการให้ความช่วยเหลือด้าน หนี้สิน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ จังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบประกาศของจังหวัด ที่กำหนดพื้นที่และช่วงเวลาที่ ประสบอุทกภัย แจ้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เพื่อพักชำระหนี้และ ตรวจสอบสิทธิของสมาชิก ตรวจสอบข้อมูลการหักชำระ หนี้และตรวจสอบสิทธิเพื่อ ประกาศรายชื่อสมาชิก ที่ ได้รับสิทธิ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ติดตามนิเทศงาน และกำกับ การจ่ายเงินงบประมาณตาม มาตรการฯ 4 5


ดาวน์โหลด ppt สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google