งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน

2 LOGO YOUR SITE HERE กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตระดับ 3 หมายถึง … กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตที่ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ประเมิน 32 ตัวชี้วัด โดยกรมการ พัฒนาชุมชนและมีผลการ พัฒนา อยู่ในระดับ 3 ( ดี )

3 LOGO YOUR SITE HERE การสร้างหลักประกันเพื่อ ความมั่นคงของคนใน ชุมชน เป็นการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในชุมชนที่เป็น เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมทั้ง การทำให้คนในชุมชนมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการชุมชน หมายถึง...

4 LOGO YOUR SITE HERE การจัด สวัสดิการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 ที่มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก หรือชุมชน อย่างน้อย 2 ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ทุนการศึกษา 2) ทุนชดเชยค่า รักษาพยาบาล 3) ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 4) ทุนสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส 5) ทุนสาธารณประโยชน์

5 LOGO YOUR SITE HERE ค่าคะแนน เกณฑ์ คะแนน จังหวัดมีการจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิกหรือชุมชน จังหวัดมีการทบทวนและสร้างความเข้าใจแก่ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 จำนวนร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 (2,155 กลุ่ม ) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ที่ผ่าน การทบทวนและสร้างความเข้าใจ ดำเนินการจัด เวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางและแผนงาน ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน (2,155 กลุ่ม ) ร้อยละ 65 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 ที่ผ่าน การจัดเวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางและ แผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการ ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมสวัสดิการได้อย่าง น้อย 2 กิจกรรม (1,401 กลุ่ม ) ร้อยละ 70 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 ผ่านการจัดเวทีประชาคม กำหนดแนวทาง และแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัด สวัสดิการชุมชน (1,509 กลุ่ม ) สามารถจัด สวัสดิการอย่างน้อย 2 กิจกรรม

6 LOGO YOUR SITE HERE ระดับ คะแน น ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ขั้นตอ นที่ 1 ขั้นตอ นที่ 2 ขั้นตอ นที่ 3 ขั้นตอ นที่ 4 ขั้นตอ นที่ 5 1 √ 2 √√ 3 √√√ 4 √√√√ 5√√√√√ เกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ

7 LOGO YOUR SITE HERE กลุ่มเป้าหมา ย ใช้ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 ที่ได้รับการประเมินตาม เกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ 2554 ตาม ฐานข้อมูลกลาง ณ วันที่ 30 ก. ย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 จำนวน 21,543 กลุ่ม ดำเนินการ ขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 คิด เป็นจำนวน 2,155 กลุ่ม ขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการอย่าง น้อย 2 กิจกรรม ร้อยละ 70 ( จำนวน 1,509 กลุ่ม )

8 LOGO YOUR SITE HERE หลักฐานที่ต้องส่งให้ กรมฯ 1. แผนปฏิบัติการส่งเสริม / สนับสนุนกลุ่มฯให้มีการจัดสวัสดิการของ จังหวัด / อำเภอ 2. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมชี้แจง / สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการ กลุ่มเป้าหมาย 3. สำเนาบันทึกการประชุมประชาคมของ กลุ่มเป้าหมายในการกำหนดแนวทาง / จัดทำ แผนขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการ 4. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ที่จะ ขับเคลื่อนจัดสวัสดิการร้อยละ 10 ของ กลุ่มฯระดับ 3 ( ต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่รายงาน บรรลุเป้าหมายเมื่อปี 2554) 5. แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการ 2 งวด (20 มิ. ย./20 ก. ย.55) 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง ภาพ กิจกรรม

9 LOGO YOUR SITE HERE ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมกองทุนชุมชน โทรศัพท์ ผู้จัดเก็บข้อมูล นางอำนวยนาถ เอียด สกุล นว. พช. ชำนาญการ โทรศัพท์ นางสาวสิรีธร อาจหาญ นว. พช. ชำนาญการ โทรศัพท์

10 LOGO YOUR SITE HERE ขอขอบคุณ.... จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google