งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน

2 LOGO YOUR SITE HERE กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตระดับ 3 หมายถึง … กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตที่ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ประเมิน 32 ตัวชี้วัด โดยกรมการ พัฒนาชุมชนและมีผลการ พัฒนา อยู่ในระดับ 3 ( ดี )

3 LOGO YOUR SITE HERE การสร้างหลักประกันเพื่อ ความมั่นคงของคนใน ชุมชน เป็นการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในชุมชนที่เป็น เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมทั้ง การทำให้คนในชุมชนมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สวัสดิการชุมชน หมายถึง...

4 LOGO YOUR SITE HERE การจัด สวัสดิการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 ที่มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก หรือชุมชน อย่างน้อย 2 ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ทุนการศึกษา 2) ทุนชดเชยค่า รักษาพยาบาล 3) ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 4) ทุนสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส 5) ทุนสาธารณประโยชน์

5 LOGO YOUR SITE HERE ค่าคะแนน 1 2 3 4 5 เกณฑ์ คะแนน จังหวัดมีการจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิกหรือชุมชน จังหวัดมีการทบทวนและสร้างความเข้าใจแก่ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 จำนวนร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 (2,155 กลุ่ม ) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ที่ผ่าน การทบทวนและสร้างความเข้าใจ ดำเนินการจัด เวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางและแผนงาน ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน (2,155 กลุ่ม ) ร้อยละ 65 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 ที่ผ่าน การจัดเวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางและ แผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการ ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมสวัสดิการได้อย่าง น้อย 2 กิจกรรม (1,401 กลุ่ม ) ร้อยละ 70 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 ผ่านการจัดเวทีประชาคม กำหนดแนวทาง และแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัด สวัสดิการชุมชน (1,509 กลุ่ม ) สามารถจัด สวัสดิการอย่างน้อย 2 กิจกรรม

6 LOGO YOUR SITE HERE ระดับ คะแน น ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ขั้นตอ นที่ 1 ขั้นตอ นที่ 2 ขั้นตอ นที่ 3 ขั้นตอ นที่ 4 ขั้นตอ นที่ 5 1 √ 2 √√ 3 √√√ 4 √√√√ 5√√√√√ เกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ

7 LOGO YOUR SITE HERE กลุ่มเป้าหมา ย ใช้ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 ที่ได้รับการประเมินตาม เกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ 2554 ตาม ฐานข้อมูลกลาง ณ วันที่ 30 ก. ย. 2554 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 จำนวน 21,543 กลุ่ม ดำเนินการ ขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 คิด เป็นจำนวน 2,155 กลุ่ม ขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการอย่าง น้อย 2 กิจกรรม ร้อยละ 70 ( จำนวน 1,509 กลุ่ม )

8 LOGO YOUR SITE HERE หลักฐานที่ต้องส่งให้ กรมฯ 1. แผนปฏิบัติการส่งเสริม / สนับสนุนกลุ่มฯให้มีการจัดสวัสดิการของ จังหวัด / อำเภอ 2. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมชี้แจง / สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการ กลุ่มเป้าหมาย 3. สำเนาบันทึกการประชุมประชาคมของ กลุ่มเป้าหมายในการกำหนดแนวทาง / จัดทำ แผนขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการ 4. ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ที่จะ ขับเคลื่อนจัดสวัสดิการร้อยละ 10 ของ กลุ่มฯระดับ 3 ( ต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่รายงาน บรรลุเป้าหมายเมื่อปี 2554) 5. แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการ 2 งวด (20 มิ. ย./20 ก. ย.55) 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง ภาพ กิจกรรม

9 LOGO YOUR SITE HERE ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมกองทุนชุมชน โทรศัพท์ 0- 2141-6098 ผู้จัดเก็บข้อมูล นางอำนวยนาถ เอียด สกุล นว. พช. ชำนาญการ โทรศัพท์ 0-2141-6119 นางสาวสิรีธร อาจหาญ นว. พช. ชำนาญการ โทรศัพท์ 0-2141- 6072

10 LOGO YOUR SITE HERE ขอขอบคุณ.... จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google