งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ได้เรียนรู้อะไร

2 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของการศึกษา/ดำเนินกิจกรรม เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 บทที่ 2 วิธีการศึกษา ขั้นเตรียมงาน ขั้นวางแผนการดำเนินงาน
ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล/ชุมชน/ ขั้นสรุปการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ การเผยแพร่ การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

4 บทที่ 3 สภาพทั่วไปของชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพทั่วไป ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน สภาพทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลประชากร การปกครอง การคมนาคม ฯลฯ

5 บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา ข้อมูลส่วนที่ศึกษาเรียนรู้(ความเข้มแข็งของชุมชน) เศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย การสร้างความสมานฉันท์ การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ วิเคราะห์องค์ความรู้/ผลการเรียนรู้/การนำไปปฏิบัติ ขยายผล(เพื่อน สถาบัน)

6 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
นำเสนอสถาบัน ชุมชน หน่วยงาน รัฐบาล

7 ภาคผนวก สรุปผลส่ง สกอ. ภายใน 45 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ
รายชื่อนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงาน/องค์กรร่วมดำเนินงาน/สนับสนุน สรุปผลส่ง สกอ. ภายใน 45 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google