งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ได้เรียนรู้อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ได้เรียนรู้อะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ได้เรียนรู้อะไร

2 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของการศึกษา / ดำเนิน กิจกรรม ขอบเขตของการศึกษา / ดำเนิน กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ เป้าหมายของโครงการ กิจกรรมและแนวทางการ ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมและแนวทางการ ดำเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 บทที่ 2 วิธีการศึกษา ขั้นเตรียมงาน ขั้นเตรียมงาน ขั้นวางแผนการดำเนินงาน ขั้นวางแผนการดำเนินงาน ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล / ชุมชน / ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล / ชุมชน / ขั้นสรุปการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ ขั้นสรุปการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ การเผยแพร่ การเผยแพร่ การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

4 บทที่ 3 สภาพทั่วไปของ ชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนสภาพทั่วไป ประวัติความเป็นมาของ หมู่บ้าน สภาพทางภูมิศาสตร์ข้อมูลประชากรการปกครองการคมนาคมฯลฯ

5 บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา ข้อมูลส่วนที่ศึกษาเรียนรู้ ( ความเข้มแข็งของ ชุมชน ) ข้อมูลส่วนที่ศึกษาเรียนรู้ ( ความเข้มแข็งของ ชุมชน ) เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การสร้างความสมานฉันท์ การสร้างความสมานฉันท์ การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ฯลฯ วิเคราะห์องค์ความรู้ / ผลการเรียนรู้ / การนำไป ปฏิบัติ วิเคราะห์องค์ความรู้ / ผลการเรียนรู้ / การนำไป ปฏิบัติ ขยายผล ( เพื่อน สถาบัน ) ขยายผล ( เพื่อน สถาบัน )

6 บทที่ 5 บทสรุปและ ข้อเสนอแนะ นำเสนอ สถาบัน นำเสนอ สถาบัน ชุมชน ชุมชน หน่วยงาน หน่วยงาน รัฐบาล รัฐบาล

7 ภาคผนวก รายชื่อนักศึกษา / อาจารย์ที่ ปรึกษา รายชื่อนักศึกษา / อาจารย์ที่ ปรึกษา หน่วยงาน / องค์กรร่วม ดำเนินงาน / สนับสนุน หน่วยงาน / องค์กรร่วม ดำเนินงาน / สนับสนุน สรุปผลส่ง สกอ. ภายใน 45 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ได้เรียนรู้อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google