งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ อาชีพที่ถูก กฎหมาย สัมมาชีพ มิจฉาชีพ คือ อาชีพที่ผิด กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ อาชีพที่ถูก กฎหมาย สัมมาชีพ มิจฉาชีพ คือ อาชีพที่ผิด กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ อาชีพที่ถูก กฎหมาย สัมมาชีพ มิจฉาชีพ คือ อาชีพที่ผิด กฎหมาย

3 การตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสม กับตนเอง จะทำให้มีความสุขในการ ทำงานและเจริญก้าวหน้าใน หน้าที่ การงาน ส่งผลถึงค่าตอบแทน อัน นำไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

4 1. วิเคราะห์ตนเอง 2. วิเคราะห์อาชีพ 3. ตัดสินใจเลือกอาชีพ 4. วางแผนการปฏิบัติ 5. ปฏิบัติตามแผน / ทบทวน ขั้นตอนการเลือกอาชีพ

5 1. วิเคราะห์ตนเอง ว่ามีความถนัด เกี่ยวกับงานลักษณะใด 2. วิเคราะห์อาชีพ โดยพิจารณา ถึงลักษณะของงาน ความ รับผิดชอบในการทำงาน รายได้ หรือค่าตอบแทน

6 3. ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยนำมา เทียบเคียงหาจุดเด่น จุดด้อย แล้วจัด อันดับอาชีพที่เลือกไว้ 4. วางแผนการปฏิบัติ โดยเลือก ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ให้ สอดคล้องกับความต้องการของ อาชีพที่เลือกไว้ 5. ปฏิบัติตามแผน / ทบทวน เมื่อเข้า เรียนในสาขาใดจะต้องรีบทบทวน ตนเองให้เร็วที่สุด หากพบว่ามีปัญหา ให้รีบแก้ไขทันที

7 อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่สร้าง รายได้ด้วยตนเอง สามารถเป็น เจ้าของกิจการและสร้างผลผลิต ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างอาชีพ อิสระ อาชีพอิสระ

8 งานเกษตร เช่น การปลูกผัก ปลูก ดอกไม้ ฯลฯ งานบ้าน เช่น การผลิตอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม สมุนไพร ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ งานประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้ ต่างๆ การประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านและ สำนักงาน ของชำร่วยต่างๆ ฯลฯ งานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่าง แกะสลัก ตัวอย่างอาชีพอิสระ

9 เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีอาชีพที่ดีทำให้เรามี ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็น คุณค่าและความสำคัญของตนเอง แสดงถึงความสามารถในการพึ่งพา ตนเอง เจตคติที่ดีต่อการ ประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt คือ อาชีพที่ถูก กฎหมาย สัมมาชีพ มิจฉาชีพ คือ อาชีพที่ผิด กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google