งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สังเคราะห์องค์ความรู้ (Cluster analysis)  จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย  วิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สังเคราะห์องค์ความรู้ (Cluster analysis)  จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย  วิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สังเคราะห์องค์ความรู้ (Cluster analysis)  จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย  วิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ ผ่านมา ตามกลุ่มงานวิจัยที่ ใกล้เคียงหรือมีความสัมพันธ์กัน  ประชุมระดมสมองเพื่อร่วมกำหนด โจทย์ แนวทาง ทิศทาง งานวิจัยใน อนาคต ผลลัพธ์ ได้โจทย์ ประเด็นวิจัยที่ชัดเจน เพื่อ ร่วมกันทำวิจัยแบบบูรณการสหวิชา กำหนด positioning ของตนเอง หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมการวิจัย ประสานงานร่วมกับคณะ สถาบัน ศูนย์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน- นอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 28/03/521UBU Res Plan & Network

2 กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน (Cluster 1) สินค้าชุมชน  หัตถกรรม เครื่องทองเหลือง เครื่องจักสาน สิ่งทอ OTOP  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง นิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม  อาหารท้องถิ่น  การบริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชน (การตลาด บัญชี บรรจุ ภัณฑ์, logistic) การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การมีส่วนของประชาชน ธรรมาภิบาล เครือข่ายความร่วมมือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร พาณิชย์ อุตสาหกรรม มหาดไทย ฯลฯ  แหล่งทุนวิจัย หรือทุน ผู้ประกอบการ (ธนาคาร)  องค์กรภาคประชาชน 28/03/522UBU Res Plan & Network

3 กลุ่มงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (C2) ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ แหล่ง น้ำ  ความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่น  การจัดสรรการใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรในท้องถิ่น ร่วมกันอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้นโยบายสาธารณะที่ดี เครือข่ายความร่วมมือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน โรงเรียน  แหล่งทุนวิจัย เช่น สกว. (PAR, ABC), สสส.  องค์กรภาคประชาชน ผู้ประสานงาน ความหลากหลาย- คณะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง - คณะบริหาร ศาสตร์ 28/03/523UBU Res Plan & Network

4 กลุ่มงานวิจัยด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (C3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นาโนเทคโนโลยี  เกษตรกรรม  เภสัชกรรม  วิศวกรรม  ผลลัพธ์ ได้ผลงานตีพิมพ์ ได้ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเข้มแข็งงานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาค เกษตรและอุตสาหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ขับเคลื่อนโดย  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  อุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่าย  สถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งใน และต่างประเทศ  แหล่งทุนวิจัยทั้งในและ ต่างประเทศ  ภาคธุรกิจ เอกชน 28/03/524UBU Res Plan & Network

5 กลุ่มงานวิจัยด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (C4) ปัญหาสาธารณะสุขที่สำคัญ ในท้องถิ่น  โรคปรสิต  ความดัน เบาหวาน ไตวาย หัวใจ ผู้สูงอายุ ฯลฯ สมุนไพรและเภสัชศาสตร์ สังคม มลภาวะจากสิ่งแวดล้อม  ผลลัพธ์ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง เครือข่าย  สถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งใน และต่างประเทศ  แหล่งทุนวิจัยทั้งในและ ต่างประเทศ  องค์กรภาคประชาชน 28/03/525UBU Res Plan & Network

6 กลุ่มงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (C5) ด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  ชาติพันธุ์  ภาษา  ประเพณี วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  การคมนาคม ขนส่ง ชายแดนศึกษา  การค้าชายแดน  กฎหมายระหว่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ  ขับเคลื่อนโดยสถาบันลุ่มน้ำ โขงศึกษา โดยประสานงานกับ คณะวิชา สถาบัน หรือศูนย์ที่ เกี่ยวข้อง เครือข่าย  สถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งใน และต่างประเทศ (GMSARN)  แหล่งทุนวิจัยทั้งในและ ต่างประเทศ (ADB)  สกอ. กระทรวงต่างประเทศ สภาพัฒน์ 28/03/526UBU Res Plan & Network


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บทงานวิจัย การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สังเคราะห์องค์ความรู้ (Cluster analysis)  จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย  วิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google