งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับแผนชุมชน. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 7) พ. ศ.2551 มาตรา 61/1 ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ภายใน เขตอำเภอ ดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับแผนชุมชน. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 7) พ. ศ.2551 มาตรา 61/1 ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ภายใน เขตอำเภอ ดังต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับแผนชุมชน

2 พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 7) พ. ศ.2551 มาตรา 61/1 ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ภายใน เขตอำเภอ ดังต่อไปนี้ ฯ ล ฯ (3) ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ร่วมมือกับชุมชนในการ ดำเนินการให้มีแผน ชุมชน เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และ กระทรวง ทบวง กรม ฯ ล ฯ

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ.2548 ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ หน้าที่ ดังนี้ ฯ ล ฯ (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย จัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผน ชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ ดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนา................


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับแผนชุมชน. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 7) พ. ศ.2551 มาตรา 61/1 ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ภายใน เขตอำเภอ ดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google