งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง สำนักงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง สำนักงาน ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง สำนักงาน ก.พ.ร.

2 2 ที่มา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (2) กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตาม แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการ จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ชัดเจน เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้ จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

3 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 วรรคแรก องคกรปกครองสวนท้องถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ โดยทั่วไป ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปน อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ มีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึง ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปน สวนรวมดวย

4 4 ที่มา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 มาตรา 53/2

5 5 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการ ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่น คำขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่า จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ มาตรา 52 วรรคสาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

6 6 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร ส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชน ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร ส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ เอกชน มาตรา 53/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

7 7 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและ วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนิน กิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำใน พื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและ วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนิน กิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำใน พื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ให้นำความในมาตรา 53/1 มาใช้บังคับกับการจัดทำ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม มาตรา 53/1 (ต่อ) มาตรา 53/2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

8 8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้รับการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 137 ก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

9 9 GovernanceModel  ยึดพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อกระจาย การพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของความ เจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ แบ่งเป็น 18 กลุ่มจังหวัดและ 75 จังหวัด (กลุ่ม จังหวัดเน้นยุทธศาสตร์เรี่องการสร้าง competitiveness จังหวัดเน้นยุทธศาสตร์ เรื่องพัฒนาสังคม รวมถึงการสร้างโอกาสและ อาชีพ)  ต้องการให้แต่ละพื้นที่มี position ในการ พัฒนาที่ชัดเจน และผ่านการเห็นชอบร่วมกัน ทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและร่วมมือร่วม ใจกัน DevelopmentModel  การจัดการความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่าง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น o แบ่งหน้าที่กันทำตามแต่ละยุทธศาสตร์ (มาเจรจาและทำข้อตกลงร่วมกัน) o ลดความซ้ำซ้อนของการใช้ งบประมาณแผ่นดิน หรือระดม ทรัพยากรเข้ามาใช้ร่วมกันให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์  การจัดการความสัมพันธ์แนวนอนระหว่าง ภาครัฐและภาคส่วนอื่นในสังคม (ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) o ประสานการลงทุนภาคเอกชน และ เชื่อมโยงเข้ากับแผนชุมชน  กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตัว linkage ฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน เจตนารมณ์ของแนวทางการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ Area-based Approach Collaboration/ Joined-Up Government

10 10 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ ยุทธศาสตร์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระแสโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มภูมิภาค วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ภาคธุรกิจ/เอกชน ชุมชน/ ประชาชน ข้อเรียกร้อง/ ความต้องการ การ สนับสนุน การแข่งขัน ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐธรรมนูญ มหภาค จุลภ าค แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน พันธมิตร ภาควิชาการ ผลประโยชน์ ของชาติ

11 11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (มาตรา 6-16) หมวด 2การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด(มาตรา 17-25) หมวด 3 การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดทำ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (มาตรา 26-27) หมวด 4งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(มาตรา 28-33) หมวด 5การกำกับและติดตาม(มาตรา 34-35) บทเฉพาะกาล(มาตรา 36-37)

12 12 ความสอดคล้องและเชื่อมโยง การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน การบูรณาการ สร้างความเชื่อมโยงและเชื่อมประสานกันระหว่าง นโยบายการพัฒนาประเทศ หรือนโยบายของ รัฐบาลในระดับชาติกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น อยู่บนพื้นฐานของความต้องการและศักยภาพ ของประชาชน ความพร้อมของภาครัฐและภาค ธุรกิจ เอกชน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับชาติ บูรณาการตั้งแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหาร ตามแผนและยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการ บูรณาการระหว่างแผนงานและแผนงบประมาณ ให้รวมถึงการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับ ภาคท้องถิ่น และภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานและ สร้างการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้า มาร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดเพื่อให้เกิดความเห็นพ้อง ต้องกันในยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด และร่วมรับผิดชอบต่อการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หลักการสำคัญตามกฎหมายหลักการสำคัญตามกฎหมาย

13 13 การวางแผนการอนุมัติการตรวจสอบ กนจ. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผน ก.บ.จ. (สำนักงาน จังหวัด)  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งถือเป็นคำขอ งบประมาณ ครม.  พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดฯ - ก.บ.จ./ ก.บ.ก. - ผู้ตรวจ นร./ มท. เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ต่อ ก.น.จ. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ก.บ.ก. (สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด) กนจ. อนุ กนจ. ด้านแผน และ งบประมาณ (5 คณะ) โครงสร้างระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ร่างระเบียบ นร.ฯ - คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด(ก.ธ.จ.) ระเบียบ นร. ว่าด้วยการกำกับฯ - กกภ. - รนม. กำกับติดตามการปฏิบัติ ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ เจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัด - ผู้ตรวจ นร. รายงานต่อ รนม. - รองนายกฯ มีอำนาจอนุมัติงบ กลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่หน่วยงานของรัฐไม่เกิน คนละ 100 ล้านบาทต่อปี

14 14 1.เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 2.สร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคมในจังหวัด 3.กระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ 4.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการ รองรับการกระจายอำนาจ 5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

15 15 กลไกการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

16 16 ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีโดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบ” “การบริหารแบบเครือข่าย” และ “การบูรณา การทรัพยากร”  ให้จังหวัดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา พื้นที่ นำปัญหาและความต้องการของ ประชาชนมากำหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพื่อ แก้ไขปัญหา และพัฒนาในพื้นที่ให้สอดคล้อง กับศักยภาพของตนเอง โดย - สนับสนุน อปท. มีบทบาทดำเนินกิจกรรม - สร้างกลไกรับฟังความเห็นของประชาชน ระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ให้กลุ่มจังหวัดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและ พัฒนาพื้นที่ โดยนำความต้องการของ ประชาชนมากำหนดเป็นแนวทางริเริ่ม  ให้ ผวจ. ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด มี หน้าที่ - ประสาน เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของ ผวจ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด - บูรณาการในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มจังหวัด โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน - รายงานสภาพปัญหาที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัด และไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง โดยขอรับการ วินิจฉัยสั่งการและแก้ไขปัญหาจาก รนม. หรือ รมต.นร. ที่กำกับดูแล  ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีบทบาท ในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด โดยให้เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูง และอาจใช้วิธีการ “จัดจ้างที่ปรึกษา” มาดำเนินการได้  ให้ส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด สนับสนุนบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงาน ในสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดร้องขอ

17 17 ระบบการประสานงานและการรายงาน  รายงานผลความก้าวหน้า ในการดำเนินการแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดรายงานต่อ ก.น.จ. ทุก 6 เดือน  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัดให้รายงานต่อ ก.น.จ. ก่อนนำเสนอ ครม.  รายงานสภาพปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้รายงานต่อ ผต.นร. และหรือ ผต.มท. เพื่อบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และนำเสนอ ก.น.จ. เพื่อทราบหรือให้ข้อวินิจฉัยสั่งการ ระบบการติดตามและประเมินผล  กลไกการตรวจราชการของ ผต.นร. และ ผต.มท. ในการเร่งรัด ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการ บริหารงบประมาณ  ใช้กลไกของ ก.พ.ร. ในการติดตาม ประเมินผล ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด  ใช้กลไกของ คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) /รมต.สร.

18 18 กรอบนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 1. กรอบแนวทาง  นำแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาค มาใช้เป็นแนว ทางการจัดทำ  มุ่งเน้นการทำงาน แบบเครือข่ายร่วมกัน ทุกภาคส่วน โดย คำนึงถึงความพร้อม ของทุกภาคส่วน  รับฟังความคิดเห็น ของประชาชนใน ท้องถิ่นในจังหวัด

19 19 2. ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาจังหวัด แบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต และตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนใน จังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของกลุ่มจังหวัด และ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการ ลงทุนของภาคเอกชน และ สร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การจัดทำต้องอยู่บนพื้นฐานของความเห็นชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ ร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อมีการประกาศใช้แผนฯ แล้ว การจัดทำแผนปฏบัติราชการประจำปี รวมทั้งการดำเนินกิจการ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ตามนัยมาตรา 53/1 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ) กรอบนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

20 20 แผนพัฒนาจังหวัด ความหมาย รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน ต่างๆ ของจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการ พัฒนา ของจังหวัดในอนาคต โดยต้อง คำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของ ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอด ถึงความพร้อมของภาครัฐ และภาคธุรกิจ เอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการใน การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดมาพิจารณาให้ เกิดความผสมผสานไม่ขัดแย้งในด้านใด ด้านหนึ่ง ระยะเวลาสี่ปี องค์ประกอบ อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ของ - วิสัยทัศน์ - ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย และ - กลยุทธ์

21 21 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เป็นแผนที่แปลงแผนพัฒนา จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุ ถึงโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการในจังหวัดในแต่ละ ปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และทิศทางการ พัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่า โครงการนั้นจะดำเนินการโดย จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน ความหมาย องค์ประกอบ อย่างน้อยต้องระบุ - รายละเอียดของโครงการ - เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน - หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และ - งบประมาณที่จะต้องใช้ดำเนินการ โดยต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าโครงการ หรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้ง งบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยตรง

22 22 มาตรา 28 เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามที่ ก.น.จ.เสนอแล้ว ให้ ก.น.จ.ส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ ว่าจังหวัดได้ยื่นคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณจังหวัด

23 23 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะเวลาสี่ปี องค์ประกอบ อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของ - วิสัยทัศน์ - ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย และ - กลยุทธ์ ความหมาย รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน ต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จำเป็นต้อง จัดทำเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ในอนาคต โดยต้องคำนึงถึงความ ต้องการและศักยภาพของประชาชนใน ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด รวมตลอดถึง ความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการกำหนดความ ต้องการ ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด มาพิจารณาให้เกิดความผสมผสาน ไม่ขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ง

24 24 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่แปลงแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุถึง โครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการในกลุ่มจังหวัดในแต่ละ ปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการ นั้นจะดำเนินการ โดยจังหวัด กลุ่ม จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ใดของรัฐ หรือเอกชน ความหมาย องค์ประกอบ อย่างน้อยต้องระบุ - รายละเอียดของโครงการ - เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน - หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และ - งบประมาณที่จะต้องใช้ ดำเนินการ โดยต้องมีการระบุ ให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใด ที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้ง งบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยตรง

25 25 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด มาตรา 32 ให้นำความมาตรา 28 ใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามที่ ก.น.จ.เสนอแล้ว ให้ ก.น.จ.ส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ โดย สำนักงบประมาณต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า จังหวัดได้ยื่นคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณตาม กฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ งบประมาณของจังหวัด

26 26 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. จังหวัด 1 ระดับชาติ ก.บ.จ. ก.น.จ. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด จังหวัด 3 จังหวัด 4 จังหวัด 2 ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย การบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ คณะกรรมการ บริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ

27 27 คณะกรรมการนโยบาย การบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

28 28 องค์ประกอบ ก.น.จ. นายกรัฐมนตรี : ประธาน รนม.ทุกคน + รัฐมนตรีซึ่ง นรม.มอบหมายให้กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ สศช. นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.ร. ที่ประธาน ก.พ.ร. กำหนด ไม่เกิน 3 คน ผู้แทนภาคประชาสังคมที่ นรม. แต่งตั้งไม่เกิน 2 คน (มีวาระ 3 ปี) กรรมการ กรรมการและ เลขานุการ เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุกา ร 1.รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 2.ข้าราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย ที่ปลัดกระทรวง มหาดไทยกำหนด งานธุรการ สำนักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบ

29 29 1. กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2. กำหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดทำและบริหาร งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 3. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 4. กำกับดูแลการดำเนินการตาม (1) และ (2) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน อย่างน้อยต้องมี คณะอนุกรรมการด้านแผนและงบประมาณ 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย อำนาจหน้าที่ ก.น.จ.

30 30 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

31 31 ประธาน: หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดมอบหมายจังหวัดละไม่เกิน2 คน (มีวาระ 3 ปี) นายก อบจ.ในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด นายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 1 คน นายก อบต.ในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ผู้แทนภาคประชาสังคม (มีวาระ 3 ปี) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด องค์ประกอบ ก.บ.ก. รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

32 32 อำนาจหน้าที่ ก.บ.ก. (1) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบ บูรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบายและระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด (2) จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟังความคิดเห็น (3) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน และสภาองค์กรชุมชนตำบล และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด (4) วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและ คำขอ งบประมาณกลุ่มจังหวัด ก่อนนำเสนอต่อ ก.น.จ. (5) กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลและรายงาน ก.น.จ. (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ

33 33 กรณีที่ ก.บ.ก. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1. ผู้แทนที่เป็นนายก อบจ.ไม่น้อยกว่า 1 คน 2. ผู้แทนนายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 คน 3. ผู้แทนนายก อบต. ในกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 คน และ 4. ผู้แทนภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่า 1 คน คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

34 34 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

35 35 รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง * ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด* ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสำนักงาน อยู่ในจังหวัด* ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* ผู้แทนภาคประชาสังคม* ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด องค์ประกอบ ก.บ.จ. ประธาน: ผู้ว่าราชการจังหวัด กรรมการ กรรมการและเลขานุการ * มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

36 36 อำนาจหน้าที่ ก.บ.จ. (1) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการใน จังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบายและระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด (2) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น (3) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชา สังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด (4) จัดทำบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (5) วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณจังหวัด ก่อนนำเสนอ ต่อ ก.น.จ. (6) กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผล และรายงาน ก.น.จ. (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ

37 37 อำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด (1) บริหารงานจังหวัดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบาย และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดในการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนดังกล่าว (2) ประสานและเชื่อมโยง หน่วยงานของรัฐ อปท. ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่าย (3) บูรณาการการบริหารงบประมาณและแสวงหาความร่วมมือและ การสนับสนุนจากทุกฝ่าย (4) ส่งเสริมและสนับสนุน อปท.ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่น (5) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน (6) เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารการ เปลี่ยนแปลง (7) กระทำตนเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

38 38 มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ประสาน เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด อำนาจหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

39 39 ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม จังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็น ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดดังกล่าวให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็น ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดทำหน้าที่ เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เว้นแต่ ก.น.จ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น การจัดตั้ง กลุ่มจังหวัด

40 40 การปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 กลุ่มจังหวัด 19 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 กลุ่มจังหวัด 19 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546

41 41 กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551

42 42 Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร จังหวัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวง กรม ชุมชน/ เอกชน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อสนับสนุน การผลิต การแปรรูป เพิ่มและ สร้าง คุณค่า การแปรรูป เพิ่มและ สร้าง คุณค่า การพัฒนา เกษตรกร และ สถาบัน เกษตรกร การพัฒนา เกษตรกร และ สถาบัน เกษตรกร การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนา คุณภาพ การผลิต การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนา คุณภาพ การผลิต การพัฒนา ระบบ การตลาด การพัฒนา ระบบ การตลาด

43 43 Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชุมชน/ เอกชน พัฒนา ระบบบริหาร และจัดการ การท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย พื้นฐานด้าน ท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย พื้นฐานด้าน ท่องเที่ยว พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทางการ ท่องเที่ยว พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรภาค บริการ ท่องเที่ยว พัฒนา ด้านการ ตลาดและ ประชาสัม พันธ์ กระทรวง กรม

44 44 กระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ก.น.จ.กำหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน วิธีการ แผนและงบประมาณของ จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ก.น.จ. ก.น.จ. จังหวัด ก.บ.จ. วิเคราะห์ เพื่อกำหนด ศักยภาพและความต้องการ ของจังหวัด จังหวัดรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ของจังหวัด และสำรวจความ ต้องการของประชาชนในจังหวัด ก.บ.ก. จัดทำร่าง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ก.บ.จ. จัดทำร่าง แผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดจัดประชุมปรึกษา หารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ก.บ.ก. ปรับปรุง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้สมบูรณ์ ก.บ.จ. ปรับปรุงแผน พัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด ก.น.จ. กลั่นกรองและเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อนุมัติให้ความเห็นชอบ 1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 8 ข้อมูลศักยภาพและความต้องการของจังหวัด ประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จัดส่งร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ส่งร่างแผนกลุ่มจังหวัดให้จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดนำไปประชุมหารือ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งได้จากการประชุมหารือให้กลุ่มจังหวัดเพื่อนำไปปรับปรุง ร่างแผนพัฒนาจังหวัด ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 9 ครม. พิจารณาเห็นชอบแผน พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

45 45 ขั้นตอนการบริหาร การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด จังหวัดตั้งคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ(ก.บ.จ.) ก.บ.จ. ดำเนินการสำรวจหา ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่เพื่อประกอบการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ จัดส่งผลสำรวจความต้องการ ที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดให้ ก.บ.ก. จังหวัดดำเนินการสรรหาผู้แทน ภาคประชาสังคมและผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเข้า ประชุมปรึกษาหารือตาม มาตรา 19 ก.บ.จ. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดย การวิเคราะห์จาก (1) ข้อมูลที่ได้รับ จาก ก.น.จ. (2) ข้อมูลจากการสำรวจ ความต้องการ และ (3) แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด จาก ก.บ.ก. จังหวัดนำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไป ประชุมปรึกษาหารือกับทุก ภาคส่วนในจังหวัดพร้อมกัน ก.บ.จ. นำข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่ได้รับไป - ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด - ส่งข้อคิดเห็นไป ก.บ.ก. ก.บ.จ. นำข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่ได้รับไป - ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด - ส่งข้อคิดเห็นไป ก.บ.ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดนำ แผนพัฒนาจังหวัดฉบับ สมบูรณ์ ส่ง ก.น.จ.และ ก.บ.ก. จังหวัดได้รับนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดจาก ก.น.จ. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่ง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด ส่ง ก.น.จ.และ ก.บ.ก. ก.บ.จ. นำแผนพัฒนาจังหวัดไป จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด+คำขอ งปม. 9 9 10 คณะรัฐมนตรี

46 46 ขั้นตอนการบริหาร การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดตั้ง คณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ก.บ.ก. จัดทำแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด โดยการวิเคราะห์จาก (1) ข้อมูลที่ได้รับจาก ก.น.จ. และ (2) ข้อมูลจากการ สำรวจความต้องการที่ได้รับ จาก ก.บ.จ. กลุ่มจังหวัดรับข้อมูลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ ที่จังหวัดจัดส่งให้เพื่อ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ก.บ.ก. จัดส่งร่างแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดให้ ก.บ.จ. เพื่อประกอบการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และเพื่อ นำเข้าไปประชุมปรึกษาหารือกับทุก ภาคส่วนในจังหวัด - จังหวัดนำแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดไปประชุมปรึกษาหารือ กับทุกภาคส่วนในจังหวัด พร้อมกับแผนพัฒนาจังหวัด - ส่งข้อคิดเห็นฯ ให้ ก.บ.ก. - จังหวัดนำแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดไปประชุมปรึกษาหารือ กับทุกภาคส่วนในจังหวัด พร้อมกับแผนพัฒนาจังหวัด - ส่งข้อคิดเห็นฯ ให้ ก.บ.ก. ก.บ.ก. นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปปรับปรุงแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ ส่ง ก.น.จ. กลุ่มจังหวัดได้รับนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดจาก ก.น.จ. 1 2 3 4 5 6 7 8 หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่ง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด ส่ง ก.น.จ.และ ก.บ.จ. ก.บ.ก. นำแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดไปจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด+ คำขอ งปม. 9 10 คณะรัฐมนตรี

47 47 หมวด 4 งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

48 48 แนวทางดำเนินการเมื่อ ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ดำเนินการจัดสรรงบประมาณฯ ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้ถือว่าเป็นการยื่น คำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด ก.น.จ. จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบให้สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ

49 49 การโอนงบประมาณ  ส่วนราชการ  สำนักงบประมาณ  กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (แจ้ง งปม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (แจ้งภายใน 30 วัน) ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ การแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดใดกลับส่วนราชการนั้นหรือโอนไปดำเนินการ ในจังหวัดอื่น ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแล้ว

50 50 การบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. กำหนด ตามข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณ การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้จังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงถึงผลสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และให้จัดส่งสำเนาให้สำนักงบประมาณ ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ กรณีที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จังหวัดจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณตามแบบที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด เมื่อจังหวัด ได้จัดส่งสำเนาให้สำนักงบประมาณตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่าจังหวัด ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้ว

51 51 งบประมาณ กลุ่มจังหวัด การจัดทำและบริหารงบประมาณ ให้นำข้อกำหนดที่ใช้กับจังหวัดมาใช้บังคับกับด้วยโดยอนุโลม ในกรณีใดที่ไม่อาจปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้หรือมิได้ กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ การดำเนินการในกรณีนั้น ให้เป็นไปตามที่ ก.น.จ. กำหนดด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด

52 52 หมวด 5 การกำกับและติดตาม

53 53 การกำกับและติดตาม ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามประเมินผลแก่ ก. น.จ. อย่างน้อย ปีละสองครั้ง

54 54 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ผลสัมฤทธิ์ในระดับภาพรวม และแยกตามรายประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ (ตามคำของบประมาณประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) การกำกับและติดตาม (ต่อ) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้จังหวัดจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

55 55 ให้จังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น ของรัฐบรรดาที่มีสำนักงานอยู่ในท้องที่จังหวัดและได้รับเงินงบประมาณ เป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด มีหน้าที่ต้องจัดทำบันทึกความร่วมมือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจให้ความร่วมมือและ สนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดด้วย ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม การกำกับและติดตาม (ต่อ) บันทึกความร่วมมือการดำเนินการ

56 56 ชื่อโครงการ.................................................... หน่วยงานงบประมาณ ฐาน ข้อมูลและ องค์ความรู้ อุปกรณ์/ เครื่องมือ และเทคโนโลยี บุคลากร หน้าที่/ ความ รับผิด ชอบ ก.xx,xxx,xxx…….---- คน/เดือน...................... ข.xx,xxx,xxx…….---- คน/เดือน...................... ค.xx,xxx,xxx…….---- คน/เดือน...................... รวมxx,xxx,xxx…….---- คน/เดือน...................... ตัวอย่างบันทึกความร่วมมือการดำเนินการ

57 57 บทเฉพาะกาล การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในครั้งแรก ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด และให้ ก.บ.ก. จัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เสนอ ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกัน พรฎ.นี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

58 58 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง สำนักงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google