งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

2 การร่างกฎหมาย วัตถุประสงค์
เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นการกำหนดกติกาในการดำเนินการในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เหตุที่มีการร่างกฎหมายสืบเนื่องมาจากมีข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

3 กฎหมายลำดับรอง พระราชกฤษฎีกา เช่น การลดหรือยกเว้นภาษี
กระทรวง ครม สคก ครม ทูลเกล้าฯ ราชกิจจาฯ กฎกระทรวง - กระทรวง ครม สคก ครม รมต. ราชกิจจาฯ ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบัญญัติ

4 แบบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติฉบับแรก ตราขึ้นใหม่ ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขหรือยกเลิกบางมาตรา พระราชบัญญัติฉบับยกเลิก ยกเลิกทั้งฉบับโดยไม่มีฉบับใดมาแทน

5 การให้ความเห็นทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 มาตรา 7 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย

6 วัตถุประสงค์ เป็นการแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจเป็นกรณีที่เกิดข้อสงสัยในตัวบทกฎหมายหรือตัวบทกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนหรือเป็นการวินิจฉัยเพื่อวางแนวทางปฏิบัติราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นการวางระเบียบราชการ เช่น การพิจารณากำหนดแนวทางหรือขอบเขตการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต เป็นการวินิจฉัยข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐให้เป็นที่ยุติ

7 ขั้นตอนการให้ความเห็นทางกฎหมาย
ครม. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องขอความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีการับเรื่อง สรุปข้อเท็จจริง ตั้งประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย การวิเคราะห์ การเขียนบันทึกความเห็นทางกฎหมาย หากหน่วยงานไม่เห็นด้วย ขอให้ทบ/ขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการ

8 การให้ความเห็นทางกฎหมายของประเทศไทย
กฎหมายลายลักษณ์อักษรชัดแจ้ง ปัญหา - ถ้อยคำในกฎหมายมีมากมาย คำธรรมดามีความหมายอย่างอื่น - ถ้อยคำไม่ชัดเจน กำกวม หรือแปลได้หลายความหมาย ตีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำที่เป็นภาษาวิชาการหรือเทคนิคใช้ตามที่เข้าใจ

9 การดำเนินคดีปกครอง ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

10 การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ไม่สุจริต เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควร ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ

11 คดีปกครอง การออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำฝ่ายเดียวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ละเมิด สัญญาทางปกครอง คดีที่กฎหมายกำหนด

12 ตัวอย่างของคำสั่งทางปกครอง
คำสั่งที่มีต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - คำสั่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ คำสั่งที่มีต่อประชาชน - คำสั่งที่ไม่ออกใบอนุญาต เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต - คำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ - คำสั่งให้กระทำหรืองดเว้นกระทำ - คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google