งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การร่างกฎหมาย การให้ ความเห็นทางกฎหมาย และ การดำเนินคดีปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การร่างกฎหมาย การให้ ความเห็นทางกฎหมาย และ การดำเนินคดีปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การร่างกฎหมาย การให้ ความเห็นทางกฎหมาย และ การดำเนินคดีปกครอง

2  วัตถุประสงค์  เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นการกำหนดกติกาในการ ดำเนินการในการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานของรัฐ  เหตุที่มีการร่างกฎหมายสืบ เนื่องมาจากมีข้อเท็จจริงหรือ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำมา วิเคราะห์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น การร่างกฎหมาย

3  พระราชกฤษฎีกา เช่น การลดหรือยกเว้น ภาษี - กระทรวง ครม. สคก. ครม. ทูลเกล้าฯ ราชกิจจาฯ  กฎกระทรวง - กระทรวง ครม. สคก. ครม. รมต. ราชกิจจาฯ ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ กฎหมายลำดับรอง

4  พระราชบัญญัติฉบับแรก ตราขึ้นใหม่ ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ  พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขหรือยกเลิกบางมาตรา  พระราชบัญญัติฉบับยกเลิก ยกเลิกทั้ง ฉบับโดยไม่มีฉบับใดมาแทน แบบกฎหมายในระดับ พระราชบัญญัติ

5  พระราชบัญญัติคณะกรรมการ กฤษฎีกา พ. ศ.2522  มาตรา 7 อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกฤษฎีกา  จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามคำสั่ง ของนายกรัฐมนตรีหรือมติ คณะรัฐมนตรี  รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมาย แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่ง ของนายกรัฐมนตรีหรือมติ คณะรัฐมนตรี  เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มี กฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือ ยกเลิกกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย

6  เป็นการแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เกิดข้อสงสัยในตัวบท กฎหมายหรือตัวบทกฎหมายที่ไม่มีความ ชัดเจนหรือเป็นการวินิจฉัยเพื่อวางแนวทาง ปฏิบัติราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง  เป็นการวางระเบียบราชการ เช่น การ พิจารณากำหนดแนวทางหรือขอบเขตการใช้ ดุลยพินิจในการอนุญาต  เป็นการวินิจฉัยข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน ของรัฐให้เป็นที่ยุติ วัตถุประสงค์

7  ครม. กระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานเจ้าของเรื่องขอความเห็น  คณะกรรมการกฤษฎีการับเรื่อง  สรุปข้อเท็จจริง  ตั้งประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย  การวิเคราะห์  การเขียนบันทึกความเห็นทางกฎหมาย  หากหน่วยงานไม่เห็นด้วย ขอให้ทบ / ขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการ ขั้นตอนการให้ความเห็นทาง กฎหมาย

8  กฎหมายลายลักษณ์อักษรชัดแจ้ง  ปัญหา - ถ้อยคำในกฎหมายมีมากมาย คำ ธรรมดามีความหมายอย่างอื่น - ถ้อยคำไม่ชัดเจน กำกวม หรือแปลได้ หลายความหมาย  ตีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน  คำที่เป็นภาษาวิชาการหรือเทคนิคใช้ตามที่ เข้าใจ การให้ความเห็นทางกฎหมาย ของประเทศไทย

9  ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง การดำเนินคดีปกครอง

10  ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ หน้าที่  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือ วิธีการอันเป็นสาระสำคัญ  ไม่สุจริต  เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้าง ภาระเกินสมควร  ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ การกระทำที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย

11  การออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำฝ่าย เดียวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  ละเมิด  สัญญาทางปกครอง  คดีที่กฎหมายกำหนด คดีปกครอง

12  คำสั่งที่มีต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ - คำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล - คำสั่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ  คำสั่งที่มีต่อประชาชน - คำสั่งที่ไม่ออกใบอนุญาต เพิก ถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต - คำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของทางราชการ - คำสั่งให้กระทำหรืองดเว้นกระทำ - คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง ตัวอย่างของคำสั่งทางปกครอง


ดาวน์โหลด ppt การร่างกฎหมาย การให้ ความเห็นทางกฎหมาย และ การดำเนินคดีปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google