งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Crisis Management A I C. ศ. ประเวศ วะสี บุคคล กลุ่มคน มีความคิด ความ เข้าใจกันคนละทิศทาง มุ่งหมาย และปฏิบัติกันไปคนละอย่าง แต่ผล ที่เกิดขึ้นกระทบ และมีอิทธิพลต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Crisis Management A I C. ศ. ประเวศ วะสี บุคคล กลุ่มคน มีความคิด ความ เข้าใจกันคนละทิศทาง มุ่งหมาย และปฏิบัติกันไปคนละอย่าง แต่ผล ที่เกิดขึ้นกระทบ และมีอิทธิพลต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Crisis Management A I C

2

3 ศ. ประเวศ วะสี บุคคล กลุ่มคน มีความคิด ความ เข้าใจกันคนละทิศทาง มุ่งหมาย และปฏิบัติกันไปคนละอย่าง แต่ผล ที่เกิดขึ้นกระทบ และมีอิทธิพลต่อ กัน (Influence) หากไม่มีการ ควบคุม (Control) จะไม่เกิดความ พอใจ และไม่เห็นคุณค่า (appreciation)

4 หลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ AIC ผู้ทำงานต้องยอมรับว่า ผู้อื่นมีความสามารถมีของ ดี ถ้าเปิดโอกาสให้แสดง ความคิดเห็นและร่วมกัน งาน

5 A I C : การประชุมปฏิบัติการร่วมอย่าง สร้างสรรค์ Reality Ideal vision หรือ Scenario

6 A I C : การประชุมปฏิบัติการร่วมอย่าง สร้างสรรค์ Solution Design Priority

7 A I C : การประชุมปฏิบัติการร่วมอย่าง สร้างสรรค์ Responsibility Action Plan

8 สรุป การจัดประชุม AIC A : ทำความเข้าใจกับสถานการณ์จริง และวาดความหวัง กับสถานการณ์ที่ปรารถนาทำให้ทุกคนยอมรับ ชื่นชม I : ให้คิดค้นเลือกวิธีการสร้างสรรค์ ที่แต่ละคนมี ช่วยกัน กำหนดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อบรรลุ ความหวังแล้วปรับปรุงอีกครั้ง C : นำวิธีการที่เลือกไว้มากำหนดแผน เสนอ ลงมือ ดำเนินการ

9 วิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม และ ยั่งยืน เพราะการที่ผู้แทนกลุ่มได้เข้าใจ ไปมีส่วน ร่วมในการวางแผนตัดสินใจ เป็นการสร้างความ เข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับ และสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของโครงการ และผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนั้น ๆดำเนิน ไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความต้องการของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt Crisis Management A I C. ศ. ประเวศ วะสี บุคคล กลุ่มคน มีความคิด ความ เข้าใจกันคนละทิศทาง มุ่งหมาย และปฏิบัติกันไปคนละอย่าง แต่ผล ที่เกิดขึ้นกระทบ และมีอิทธิพลต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google