งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วม กันอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของตนเอง 2) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน 3) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่ง งานหน้าที่รับผิดชอบของ คนในองค์การ

2 โครงการ หมายถึง เค้าโครงหรือภาพรวมของกิจการที่ กำหนดไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้คำ ว่าโปรเจกต์ (Project) ซึ่งให้ความหมายที่ ทำให้เข้าใจได้ครอบคุลมมากกว่า โครงการที่ดีจะกำหนดแผนการดำเนินการ ไว้ภายในหนึ่งปี ห้าปี หรือ สิบปี และในแต่ ละปีอาจมีหลาย ๆ โครงการหรือโครงการ เดียว ตามแต่ศักยภาพขององค์กรนั้น ๆ

3 กลุ่มของบุคคลที่มาร่วมกันทำงานด้วย โครงสร้างและการ ประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่ชัด โดย วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผล สำเร็จ ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งต้องใช้ ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ในการประกอบกิจกรรมขององค์กร ที่นิยมเรียก กันว่า 6M’s อันประกอบด้วย 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัตถุดิบ (Material) 4. เครื่องจักร (Machine) 5. วิธีการ (Method) 6. การบริหาร (Management)

4 การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) การควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากร ขององค์กร (6 M’s) เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วย จุดมุ่งหมายสำคัญ ในการบรรลุ ความสำเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ครบถ้วน

5

6

7 การจัดการ (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไป ตามนโยบาย ( แผนที่วางไว้ ) ซึ่งนิยม ใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนคำว่า “ หัวหน้า ” จะ หมายถึงบุคคลในองค์กร ซึ่งทำ หน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการ บริหาร ทรัพยากรและกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขององค์กร

8 การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of functions) ที่กำหนดทิศทางในการใช้ ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ องค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่าง เฉลียวฉลาด รวดเร็ว และคุ้มค่า (Cost- effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึงการตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการ สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จของการบริหารจัดการจึง จำเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ควบคู่กัน

9

10 โดยภาพรวมแล้วสิ่งสำคัญของ โครงการเราอาจพิจารณาจากสิ่ง ต่อไปนี้ - มีการเริ่มต้นและสิ้นสุด - มีวงจรการดำเนินการ - มีการจัดตั้งงบประมาณ - มีการใช้ทรัพยากรในการ ทำงาน - มีการกำหนดหน้าที่ - มีการกำหนดทีมทำงาน

11 ผู้ที่จะมีหน้าที่ในการบริหารโครงการนั้น จะต้องมี ความสามารถเฉพาะตัวหลายประการ เช่น - มีความสามารถในการเป็นผู้นำ - มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - มีความสามารถในการคัดสรรโครงการ - มีความคล่องแคล่วในการทำงาน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - มีความสามารถในด้านการเจรจาต่อรอง และจูงใจ - มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของแต่ละ โครงการ - มีความสามารถในด้านการตรวจสอบและ ควบคุม - มีความสามารถในการบริหารเมื่อ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป - มีความสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

12 การประเมินระบบ : ในระยะเวลาที่มีการดำเนินการตาม แผนงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ ประเมินระบบเพื่อจะได้ทราบถึงการตอบรับ หรือ ปัญหาที่เกิดจากโครงการ ควรมีกำหนดระยะการประเมินที่ ต่อเนื่องกันไป เช่น ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงของการดำเนินงาน

13 คุณธรรมที่มีคุณค่าอันแท้จริงเริ่ม จาก ภายใน แล้วปรากฏออกมาเป็น ที่ประจักษ์ในรูปของพฤติกรรมต่างๆ ถ้าคุณธรรมเป็นเพียงรูปแบบที่ พยายามแสดงออกจากภายนอกที่ เราเรียก ว่าสภาพธรรมภายนอก ไม่ ว่าจะดูงดงามเพียงใดมันก็ไม่มี คุณค่า เป็นเหมือนหน้ากาก เปรียบ เหมือนทองเก๊ ดังคำพังเพยที่ว่า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีสีเหลืองจะเป็นทอง เสมอไป

14


ดาวน์โหลด ppt องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google