งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน 0839893128.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน 0839893128."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน t_montipa@hotmail.com 0839893128

2 การวางแผน

3 ความหมายของการ วางแผน คือ กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการว่า จะทำอย่างไรให้บรรลุ วัตถุประสงค์ การวางแผนเป็น กระบวนการ ในการเผชิญกับความไม่แน่นอน โดยการ กำหนดการกระทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผล ตามที่กำหนดไว้

4 ความสำคัญของการวางแผน เพื่อลดความไม่แน่นอนลง หรือ ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

5 วัตถุประสงค์ในการวางแผน 1. การวางแผนทำให้รู้ทิศทางในการ ดำเนินงาน 2. การวางแผนทำให้ลดความไม่ แน่นอนลง 3. การวางแผนทำให้ลดความเสียหาย การซ้ำซ้อนกันของงานที่ทำ 4. การวางแผนทำให้รู้มาตรฐานใน การควบคุม

6 ปัญหาจากปัจจัยภายนอก 1. ข้อกำหนดของรัฐ 2. เทคโนโลยีที่ซับซ้อน และ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. ความไม่แน่นอนของ เศรษฐกิจโลก 4. การเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าแรงงาน 5. การเคลื่อนไหวของเงินทุน

7 ปัญหาจากปัจจัยภายใน 1. ประสิทธิภาพในการ บริหารงาน 2. โครงสร้างองค์การและ ระบบงาน 3. ความหลากหลายทางด้าน แรงงาน 4. ความรู้ความสามารถของ ฝ่ายบริหาร 5. การวิจัยและพัฒนา 6. เครื่องจักรอุปกรณ์ 7. ชื่อเสียงขององค์การ

8 ประโยชน์ของการวางแผน 1. ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ ดีขึ้น 2. ปรับปรุงการประสานงาน ให้ดีขึ้น 3. ปรับปรุงการควบคุมให้ดี ขึ้น 4. ปรับปรุงการบริหารเวลาให้ดี ขึ้น

9 การวางแผนกับการบริหาร เวลา 1. เวลาที่ใช้กับหัวหน้าหรือ ผู้บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) 2. เวลาที่ใช้กับระบบ (System-Imposed Time) 3. เวลาที่ใช้กับตัวเอง (Self-Imposed Time)

10 การวางแผนกับความไม่ แน่นอน 1. ผู้ป้องกันตัวเอง (defender) 2. ผู้แสวงหา (prospector) 3. ผู้วิเคราะห์ (analyzer) 4. ผู้ตอบโต้ (reactor)

11 กระบวนการวางแผน 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ และแผน 3. การประเมินวัตถุประสงค์ และแผน 4. การเลือกวัตถุประสงค์และ แผน 5. การนำไปใช้ 6. การตรวจสอบและควบคุม

12 เกณฑ์การแบ่งประเภทของ แผน 1. การแบ่งตามระยะเวลา (time horizon) 2. การแบ่งตามขอบเขตของ กิจกรรมที่ทำ (scope of activity) 3. การแบ่งตามการนำไปใช้ (frequency of use)

13 วิธีการวางแผน 1. การวางแผนจากข้างในไป ข้างนอก และจากข้างนอก มาข้างใน (inside-out and outside-in planning) 2. การวางแผนจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน (top-down and bottom- up planning) 3. การวางแผนเพื่อความไม่ แน่นอน (contingency planning)

14 สาเหตุที่ทำให้แผนล้มเหลว 1. แผนที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับ ลักษณะงานขององค์การ 2. คนวางแผนไม่มีความรู้ในการ วางแผน 3. ขาดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นใน การวางแผน 4. ขาดการสนับสนุนจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับแผน 5. ผู้บริหารเน้นในรายละเอียดมาก เกินไป 6. ไม่มีการปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลง แผน และวัตถุประสงค์ 7. มีการต่อต้านจากคนในองค์การ

15 เครื่องมือในการวางแผน 1. การพยากรณ์ (forecasting) 1.1 พยากรณ์เชิงคุณภาพ (qualitative forecasting) 1.2 พยากรณ์เชิงปริมาณ (quantitative forecasting) 1.3 รูปแบบทางเศรษฐกิจ (economic model) 1.4 การสำรวจทางสถิติ (statistic survey) 2. การหาจุดเด่น (benchmarking)

16 เครื่องมือในการวางแผน 3. การให้มีส่วนร่วมในการ วางแผน (participative planning) 4. การใช้ภาพ (use of scenario) 5. การใช้ที่ปรึกษาวางแผน (use of staff planner)

17 การบริหารโดยยึด วัตถุประสงค์ การบริหารระหว่างการ วางแผนและการควบคุม 1. ผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตกลง ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการทำงาน 2. ผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตกลง ร่วมกันวางแผนงาน

18 การบริหารโดยยึด วัตถุประสงค์ 3. ผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตกลง ร่วมกันในการกำหนด มาตรฐานที่ใช้วัดผลการ ปฎิบัติงาน 4. ผู้บังคับบัญชากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตกลง ร่วมกันในการวัดผลงานที่ เกิดขึ้นจริงทบทวนแก้ไข ผลการปฏิบัติงานและ กระบวนการ MBO ใหม่

19 ผลดีของการบริหารโดยยึด วัตถุประสงค์ 1. กำหนดความรับผิดชอบ ของผู้บังคับบัญชา และ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ชัดเจน 2. ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง ประชุมร่วมกันอยู่เสมอ 3.MBO ส่งเสริมให้คนควบคุม ตัวเองทำให้ผลงานสูง

20 การบริหารโดยยึด วัตถุประสงค์ จะเกิดผลมากน้อยขึ้นอยู่กับ 2 ประการ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การทำให้ MBO สำเร็จ

21 กำหนดวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายที่ดี 1. กำหนดเป้าหมายที่เป็นงาน ที่สำคัญหรือเป้าหมายหลัก 2. กำหนดวันเวลาของ ความสำเร็จของงานหรือ ของผลงาน 3. เป้าหมายที่ค่อนข้างสูงและ สามารถทำได้จริง 4. ถ้าเป็นไปได้กำหนด เป้าหมายเป็นจำนวนหรือ ค่าที่วัดได้


ดาวน์โหลด ppt หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน 0839893128.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google