งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ” กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนและขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ” กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนและขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ” กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนและขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

2 แนวคิดการขับเคลื่อนโดย ยึดหลัก 4 P PEOPLE การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ PLACE ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Approach) PRODUCT กำหนดอัตลักษณ์ของชุมชน ให้ชัดเจน PLANNING ขยายการจัดทำแผนชุมชนและ ประสานแผน

3 People : การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ 1. การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งองค์กร ชุมชน 2. สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 4. เสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย 5. การสร้างครอบครัวอบอุ่น เชื่อมโยงกิจกรรม ร่วมกันระหว่างกลุ่ม สตรีและเยาวชน

4 Place : ยึดพื้นที่เป็นหลัก 1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนา เป็นชุมชนน่าอยู่ 2. ส่งเสริมให้เป็นชุมชน 5 ปลอด - ปลอดยาเสพติด - ปลอดภัยในชีวิต - ปลอดมลพิษ - ปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง - ปลอดการติดอบายมุข

5 Product : กำหนดอัตลักษณ์ของ ชุมชน 1. มุ่งพัฒนา Product ที่สามารถเป็นจุดขายของ ชุมชนสอดรับกับ Market Positioning ของ ชุมชน 2. พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตในทิศทาง ที่มีศักยภาพ 3. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 4. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อ ส่งเสริมการออมและการลงทุน

6 Planning : การขยายผลแผนชุมชน - ขยายผลการจัดทำแผนชุมชน - ประสานการทำงานร่วมของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - การขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อตอบสนอง นโยบายอยู่ดีมีสุข


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ” กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนและขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google