งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AMS-KKU PLAN : Future view Patcharee Jearanaikoon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AMS-KKU PLAN : Future view Patcharee Jearanaikoon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AMS-KKU PLAN : Future view Patcharee Jearanaikoon

2 ความคาดหวัง : ภารกิจ มหาวิทยาลัย กับอนาคต Teach& Learn Research& Development BEST PRACTICE SERVICE STATE AGENCY COMMUNITY INDUSTRY

3 T excellence BEST PRACTICE Ready to use Oversea Student Import & Export Research Excellence INNOVATION

4 Change & Crisis Limited Resources ลูกโตแล้วทำมาหากิน เอง ( ภาพระดับประเทศ / มหาวิทยาลัย ) Limited Input – มหาวิทยาลัยเพิ่ม – นักศึกษาปริมาณ / คุณภาพ Limited Process หลักสูตร หมดอายุ HRD Staff competency ปริญญาเอก ปี 51 เป้า 55% (5) ผล 53% (4) ปี 52 เป้า 62%(5) ผล 54% (1) PROCESSINPUT OUTPUT

5 แนวทางการบริหาร : High Performance organization Vision Shared Vision &Value Re -structure Re-process QA: สมศ กพร IQA PMQA Participation Synergy Engagement

6 Change Agent แผนสั้น 4 ปี แผนยาว 15 ปี Planning & Strategic Step targeting ตั้งเป้าสำเร็จเป็นขั้นๆ มีกำลังใจ เห็นขั้นพัฒนาการ ค่อยๆใส่ งบประมาณและสรรพ กำลัง ปัจจัยสำเร็จ KSF ใช้ทรัพยากรร่วม ความมีเป้าหมายร่วม ความเชื่อร่วม ฝังในตัว วัฒนธรรมองค์กร ทำสืบกันมา Re-tool Networking Shared Resources Shared core value Culture

7 แปลงแผนสู่การปฎิบัติ : 1. แผนทุกแผนต้องถูกประเมิน ใช้ 3 P Purpose สมศ มาในปี 2553 Process หลักสูตร ต้องมี คุณภาพ Performance หลักสูตรหมดอายุมีการขยับอย่างน้อย ถึงสภามข. ปี 51 ปี 52 ไฟเหลือง 100% ไฟเหลือง 40%

8 แปลงแผนสู่การปฎิบัติ : 2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่สาขาวิชา หรือกลุ่มวิชา กพร 43 ตัวชี้ 12 ตัวชี้ ( 11 พย 51) QA 73 ตัวชี้ ? ( 6-7 พย 51)

9 ทำไมต้องมี core value จุดพลังและสร้าง คุณค่า จุดพลังและสร้าง คุณค่า ทำเพราะถูกสั่ง ทำจากแรง กระตุ้นภายใน จิต อาสา ไม่สั่งก็ทำ ไม่มีคนอื่นทำ ก็ทำคนเดียว ทำจนเป็นความเคยชิน ทำจนความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น ชวนกันทำมากขึ้น

10 ตัวอย่าง Core Values Teamwork ทำเป็นทีม Custom focus ส่งมอบผลงานที่มึคุณค่า และ พอใจ Management by fact (evidence based) Creativity (Innovation) คิดใหม่ ทำใหม่ Expertise ทำแบบมืออาชีพ Mentality Agility ยืดหยุ่น

11 วัฒนธรรม Culture วิถีชีวิตทั้งมวลที่ผู้คนปฎิบัติคล้ายกันโดย อัตโนมัติ ผู้คนยอมรับและทำจนเคยชิน การมีวัฒนธรรม คือความยั่งยืนของการพัฒนา ไม่ต้องมีคนมาควบคุม กำกับ ต้องใช้เวลาในการสั่งสม และเรียนรู้ร่วมกัน วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู้

12 How to: จะเชื่อม Core value กับการ สร้างวัฒนธรรม ? ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ Organization Learning Core value ที่ใช้ Flexibility to learning/ Staff focus /CQI( การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ) Innovation( สร้างเครื่องมือ วิธีการทำงานใหม่ )

13 Vision เอกสาร ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ 13 คณะ วิชาในม. ขอนแก่น 70% (10/13) มุ่ง นานาชาติ : ลุ่มน้ำ โขง 3/ อาเซียน 2 / เอเชีย 5

14 วิสัยทัศน์ คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้น นำของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน พันธกิจ คณะ เทคนิคการแพทย์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม งานวิจัยและบริการวิชาการเป็น ที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทำนุ บำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน

15 โจทย์ 1 หาค่านิยมองค์กร กลุ่ม เลือก ประธาน เลขา พี่เลี้ยงชี้แจง ศึกษา เอกสาร ประกอบ ( ตัวอย่างค่านิยม และ ตารางจัดลำดับ ) ทุกคนทำการเลือก / จัดลำดับ ค่านิยม # 1-12 กลุ่มสรุปค่านิยม 5 ลำดับแรก ส่งผ่านพี่เลี้ยงกลุ่ม ทำโจทย์ 2

16 โจทย์ 2 วิสัยทัศน์องค์กร ให้สมาชิกอภิปรายและมีส่วนในการ กำหนด / เห็นพ้องวิสัยทัศน์คณะ ศึกษา ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของคณะอื่น กลุ่มสรุป เลือก ตัวแทนนำเสนอ

17 ประเด็นทำแผน Swot อภิปราย จุดอ่อน จุดแข็ง ทำในเอกสาร ประกอบ ( แบบสอบถาม 1) วิสัยทัศน์ และการไปสู่เป้าหมาย ( ทำในเอกสาร ประกอบ แบบสอบถาม 2) ความคาดหวังในด้านต่างๆ ตามภาระกิจ

18 เอกสารประกอบ แบสอบถาม ศ. บวรศิลป์ ตย. วิสัยทัศน์มข. แผนยาว 15 ปี มข แผนคณะปี 2552 ผลประเมิน ผลงานที่ผ่านมา ตัวชี้วัด Times Higher Education เป้าและการถ่ายทอดตัวชี้วัด กพร ปี 2552

19 ขอบคุณ

20 Core Value การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organizational and personal learning) ให้คุณค่ากับบุคลากรและคู่ความ ร่วมมือ (Valuing faculty, staff, and partners)


ดาวน์โหลด ppt AMS-KKU PLAN : Future view Patcharee Jearanaikoon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google