งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนากองธุรการ : ปรับรูปแบบ การให้บริการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 30 พฤษภาคม 2556

2 คำสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นบริการเชิงรุกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน * หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ Core Purpose * บริการเชิงรุก Visionary Goal * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย Core Value

3 สมรรถนะหลัก  บุคลากรมืออาชีพ  การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย  องค์กรแห่งการเรียนรู้

4 ค่านิยมร่วมของกองธุรการ
PSU TEAM P = PARTICIPATE S = SERVICE MIND U = UNITY T = TEAM AND TECHNOLOGY E = EXCELLENCE A = ACCOUNTABILITY M = MORALITY

5 ความคาดหวัง 1. การทำงานแบบมืออาชีพ (พฤติกรรมการให้บริการ)
2. ทำงานร่วมกันอย่างพี่น้องโดยยึดระบบขององค์กร 3. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของ วิชาชีพและองค์กร 4. อย่าเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ 5. มองเพื่อนร่วมงานอย่างรอบด้าน และให้โอกาส ในการปรับตัว เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร

6 รู้ร่วมกันเพื่อองค์กรแห่งคุณภาพ (1)
1. นโยบายการทดแทนอัตรากำลัง 2-3/1 อัตรา 2. ต้องนำระบบบันทึกการทำงานมาใช้ตามแบบที่ สกอ. กำหนด 3. หากไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา ต้องเกลี่ยภาระงาน โดยอาจมีการทำงานข้ามงาน เพื่อทำให้การขับเคลื่อน ภารกิจของแต่ละงาน/กองดำเนินการไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

7 รู้ร่วมกันเพื่อองค์กรแห่งคุณภาพ (2)
4. ต้องร่วมกันเสียสละ และทำงานให้เต็มศักยภาพ 5. กรรมการทุกชุดที่ตั้งขึ้นขอให้ขับเคลื่อนภาระงาน อย่างจริงจัง และบุคลากรทุกคนต้องยอมรับการ ดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ เนื่องจาก มีตัวแทนของทุกงาน

8 คำร้องขอ (1) 1. อย่าคิดว่าคนอื่นทำงานน้อย แต่ตัวเองทำงานมาก
2. จงเชื่อมั่นว่าเมื่อได้ทำตามปณิธานของพระราชบิดาแล้ว สิ่งดีๆ ก็จะตามมา 3. จงถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง อย่านำความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเองออกจากมหาวิทยาลัย 4. จงให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชาตามที่ สมควรได้รับ

9 คำร้องขอ (2) 5. ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ควรให้ความเมตตา
5. ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ควรให้ความเมตตา แก่น้อง ๆ ตามสมควร 6. ขอให้รัก/สามัคคีกันแบบครอบครัวเหมือนที่กรรมการ ประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นจุดเด่นของกอง ตลอดมา 7. หากเราคิดไม่เหมือนคนอื่น ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่า “คนอื่นคิดผิด”

10 คำร้องขอ (3) 8. จงให้โอกาสและมองคนอย่างรอบด้าน และอย่านำ
สิ่งที่เขาได้แก้ไขแล้วมากล่าวถึงอีก 9. ทุกคนต้องทำหน้าที่แบบ One Stop Service เพื่อรองรับการทดแทนอัตรากำลัง ระบบ 2-3/1 “ขอบคุณ...เจออีกครั้งช่วงบ่าย”


ดาวน์โหลด ppt คำสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google