งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนากองธุรการ : ปรับ รูปแบบ การให้บริการเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 30 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนากองธุรการ : ปรับ รูปแบบ การให้บริการเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 30 พฤษภาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนากองธุรการ : ปรับ รูปแบบ การให้บริการเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 30 พฤษภาคม 2556

2 วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ บริหารจัดการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ บริหารจัดการ ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นบริการเชิงรุกด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ คำสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน * หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ Core Purpose * หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ Core Purpose * บริการเชิงรุก Visionary Goal * บริการเชิงรุก Visionary Goal * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย Core Value * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย Core Value

3 สมรรถนะหลัก  บุคลากรมืออาชีพ  การบริหารจัดการด้วย ระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ที่ทันสมัย  องค์กรแห่งการเรียนรู้

4 PSU TEAM PSU TEAM  P = PARTICIPATE  S = SERVICE MIND  U = UNITY  T = TEAM AND TECHNOLOGY  E = EXCELLENCE  A = ACCOUNTABILITY  M = MORALITY ค่านิยมร่วมของกองธุรการ

5 ความคาดหวัง 1. การทำงานแบบมืออาชีพ ( พฤติกรรมการให้บริการ ) 2. ทำงานร่วมกันอย่างพี่น้องโดย ยึดระบบขององค์กร 3. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความก้าวหน้าของ วิชาชีพและองค์กร วิชาชีพและองค์กร 4. อย่าเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ พึ่งประสงค์ 5. มองเพื่อนร่วมงานอย่างรอบ ด้าน และให้โอกาส ในการปรับตัว เพื่อร่วมกัน พัฒนาองค์กร ในการปรับตัว เพื่อร่วมกัน พัฒนาองค์กร

6 รู้ร่วมกันเพื่อองค์กรแห่ง คุณภาพ (1) 1. นโยบายการทดแทนอัตรากำลัง 2-3/1 อัตรา 2. ต้องนำระบบบันทึกการทำงาน มาใช้ตามแบบที่ สกอ. กำหนด สกอ. กำหนด 3. หากไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา ต้องเกลี่ยภาระงาน โดยอาจมีการทำงานข้ามงาน เพื่อทำให้การขับเคลื่อน โดยอาจมีการทำงานข้ามงาน เพื่อทำให้การขับเคลื่อน ภารกิจของแต่ละงาน / กอง ดำเนินการไปได้อย่างมี ภารกิจของแต่ละงาน / กอง ดำเนินการไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

7 4. ต้องร่วมกันเสียสละ และ ทำงานให้เต็มศักยภาพ 5. กรรมการทุกชุดที่ตั้งขึ้นขอให้ ขับเคลื่อนภาระงาน อย่างจริงจัง และบุคลากรทุก คนต้องยอมรับการ อย่างจริงจัง และบุคลากรทุก คนต้องยอมรับการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดนั้น ๆ เนื่องจาก ดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดนั้น ๆ เนื่องจาก มีตัวแทนของทุกงาน มีตัวแทนของทุกงาน รู้ร่วมกันเพื่อองค์กรแห่ง คุณภาพ (2)

8 1. อย่าคิดว่าคนอื่นทำงานน้อย แต่ ตัวเองทำงานมาก 2. จงเชื่อมั่นว่าเมื่อได้ทำตามปณิธาน ของพระราชบิดาแล้ว สิ่งดีๆ ก็จะตามมา สิ่งดีๆ ก็จะตามมา 3. จงถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อน ร่วมงานและลูกน้อง อย่านำความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเอง ออกจากมหาวิทยาลัย อย่านำความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเอง ออกจากมหาวิทยาลัย 4. จงให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส และ ผู้บังคับบัญชาตามที่ สมควรได้รับ สมควรได้รับ คำร้องขอ (1)

9 คำร้องขอ (2) 5. ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ควร ให้ความเมตตา แก่น้อง ๆ ตามสมควร แก่น้อง ๆ ตามสมควร 6. ขอให้รัก / สามัคคีกันแบบ ครอบครัวเหมือนที่กรรมการ ประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็น จุดเด่นของกอง ประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็น จุดเด่นของกอง ตลอดมา ตลอดมา 7. หากเราคิดไม่เหมือนคนอื่น ๆ ก็ ไม่ได้หมายความว่า “ คนอื่นคิดผิด ” “ คนอื่นคิดผิด ”

10 คำร้องขอ (3) 8. จงให้โอกาสและมองคนอย่าง รอบด้าน และอย่านำ สิ่งที่เขาได้แก้ไขแล้วมา กล่าวถึงอีก สิ่งที่เขาได้แก้ไขแล้วมา กล่าวถึงอีก 9. ทุกคนต้องทำหน้าที่แบบ One Stop Service เพื่อรองรับการทดแทน อัตรากำลัง ระบบ 2-3/1 เพื่อรองรับการทดแทน อัตรากำลัง ระบบ 2-3/1 “ ขอบคุณ... เจอ อีกครั้งช่วงบ่าย ” “ ขอบคุณ... เจอ อีกครั้งช่วงบ่าย ”


ดาวน์โหลด ppt สัมมนากองธุรการ : ปรับ รูปแบบ การให้บริการเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 30 พฤษภาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google