งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของการ พัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของการ พัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของการ พัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)

2 การบริหารบุคลากรที่ประสบ ความสำเร็จจำเป็นจะต้องทำความ เข้าใจถึงองค์ประกอบหรือฟังก์ชั่น หลัก ๆ ของการพัฒนาบุคลากร จากแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland และ Ann Maycunich Gilley ได้แบ่ง องค์ประกอบของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้มิติทางด้าน จุดเน้น (Focus) และมิติด้าน ผลลัพธ์ (Results) เป็นปัจจัยที่ กำหนดกรอบ การพัฒนา ดังต่อไปนี้

3

4 เครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้ การบริหารบุคลากรในทุกๆ เรื่องประสบความสำเร็จก็คือ ขีดความสามารถ (Competency) ที่องค์การ หลายๆ แห่งมีการกำหนดขึ้น หรือองค์การหลายๆ แห่งมีแผน ที่จะกำหนด ขีดความสามารถของแต่ละ ตำแหน่งงานขึ้น มาด้วยเช่นกัน

5 ซึ่ง Competency ถือได้ ว่าเป็นเครื่องมือการบริหาร (Management Tools) ที่ นำมาใช้ได้ทั้งการพัฒนา รายบุคคล การพัฒนาสาย อาชีพของพนักงาน การ บริหารผลการดำเนินงาน และ การพัฒนาองค์กร

6 สำหรับในแง่มุมของการ พัฒนารายบุคคล Competency จะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินดูว่า พนักงานแต่ละคนมีขีด ความสามารถใดที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และขีดความสามารถ ใดที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกขีด ความสามารถที่จะต้องพัฒนาว่า ควรจะเป็นเรื่องใด หลังจากนั้นจึง กำหนด เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการ พัฒนา

7 ซึ่งเครื่องมือที่ผู้บริหารควร ตระหนักถึงก็คือ เครื่องมือที่มิใช่ การฝึกอบรมในห้องเรียนเท่านั้น เครื่องมือการพัฒนาขีด ความสามารถของพนักงานมี จำนวนมาก อาทิเช่น การสอน งาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การมอบหมาย งานที่ยากและท้าทาย (Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณ งาน (Job Enlargement) การ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การทำให้ดูเป็น ตัวอย่าง (Job Shadowing) เป็นต้น

8 นอกจากนี้ Competency ยังถูกนำมาใช้ในเรื่องการ พัฒนาสายอาชีพ นั่นก็คือ การ กำหนดผังความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path) ที่ไม่ใช่ การเลื่อนตำแหน่งงาน (Promotion) เพียงอย่างเดียว เท่านั้น ความก้าวหน้าในสาย อาชีพจะรวมไปถึงการโอนย้าย งาน (Job Transfer)

9 ซึ่ง Competency จะใช้เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาความ พร้อมว่าพนักงานคนนั้นมี ศักยภาพเพียงพอที่จะเลื่อน ตำแหน่งงานและโอนย้ายงานได้ หรือไม่ และหากพนักงานมีขีด ความสามารถไม่พร้อม สิ่งที่ ผู้บริหาร จะต้องดำเนินการต่อ นั่นก็คือ การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานเป็นรายบุคคล

10 นอกจากการจัดทำผัง ความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาคนเก่ง และคนดี (Talent Management) ยังเป็นอีกเรื่อง หนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาสาย อาชีพ เพื่อที่ว่าองค์การจะได้หา วิธีการในการจูงใจและรักษา บุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การ ได้นานที่สุด

11 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ซึ่ง Competency จะถูกนำมาใช้เป็น ปัจจัยหนึ่งในการวัดและประเมินผล การทำงานของพนักงานในปัจจุบัน โดยการประเมินพฤติกรรมของ พนักงานว่าพนักงานมีการ แสดงออกในพฤติกรรมที่ ผู้บังคับบัญชาคาดหวังมากน้อยแค่ ไหนบ้าง

12 ระดับการประเมินนั้นจะเน้นไปที่ การประเมินความถี่หรือความ บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นของแต่ละ พฤติกรรมที่ต้องการ ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาจะรับรู้ถึงความถี่ ในการแสดงพฤติกรรมของ พนักงานได้ก็ต่อเมื่อ ผู้บังคับบัญชาจะต้องสังเกต พฤติกรรมและจดบันทึก เหตุการณ์หลัก ๆ (Critical Incidents) ที่สะท้อนถึง พฤติกรรมของพนักงานแต่ละ ครั้ง ด้วยการทำสมุดบันทึก พฤติกรรม

13 สำหรับองค์ประกอบสุดท้ายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ที่เน้นการนำ เครื่องมือด้านการบริหาร บุคลากรมาใช้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของคนในองค์การ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การตาม แบบอย่างที่ผู้บริหารต้องการ

14 ซึ่ง Competency จะถูกนำมาใช้ เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้ง องค์การ แนวคิดของการพัฒนา องค์การถือได้ว่านำองค์ประกอบ ต่างๆ ของการพัฒนาบุคลากรมา บูรณาการเข้าด้วยกันเนื่องจาก องค์การจะพัฒนาไปได้นั้นก็ ต่อเมื่อองค์การจะต้องมีการ พัฒนาพนักงานแต่ละคน

15 สรุป การพัฒนาบุคลากรถือ ได้ว่าเป็นแผนงานที่สำคัญที่ องค์การหลาย ๆแห่งได้กำหนด เป็นกลยุทธ์ธุรกิจขึ้นมา ประเด็น อยู่ที่ว่าการมุ่งเน้นในแต่ละ องค์ประกอบของแต่ละองค์การ ไม่เหมือนกัน ซึ่งงานที่สำคัญที่ องค์การจะต้องคำนึงถึงก็คือ การ วิเคราะห์ปัญหาว่าอะไรคือสิ่งที่ องค์การต้องการ เพื่อที่ว่า องค์การจะได้มุ่งเน้นไปที่ องค์ประกอบของการพัฒนา บุคลากรให้ถูกจุดและถูกที่

16 ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุจิตรา โยธะคง เลขที่ 2 2. นางสาวกฤษณา หอมเชย เลขที่ 10 นักศึกษาประกาศนียบัตรครู เทคนิคชั้นสูง แผนกวิชาครุศาสตร์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของการ พัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google