งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L earning Organization PSU. โดย พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L earning Organization PSU. โดย พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L earning Organization PSU. โดย พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร

2 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาค เอเชียที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ วิชาการและทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดย มีการวิจัยเป็นฐาน

3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2550-2554 เป้าประสงค์ 6 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ สร้าง วัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการ สร้างสมและจัดการองค์ความรู้ เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน

4 1. กระบวนงานกิจกรรมที่พัฒนา 2. พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ผลลัพธ์การกระตุ้นและ การส่งเสริม ตัวชี้วัด LO ประเด็ น ความรู้ ชุด ความรู้ วิธีการเรียนรู้ การถ่ายทอด และ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายใน องค์กร การนำ ความรู้ มา ประยุกต์ และ ปฏิบัติได้ ใช้ ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ เกิด Bp และ นวัตกรรม การพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง การพัฒนาแบบ ก้าวกระโดด Tool ทำ อย่างไร จำนวนงานและ วิธีการทำงาน ใหม่ๆ แนวปฏิบัติที่ดี 5 สภาวะที่ สนับสนุน 1.Share vision 2.mental model 3.Personel mastery 4.system thinking 5.Team leaning วาระ 1.2 ผลการหารือประเด็น Learning Organization PSU เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแนวหน้า

5 อ้างถึง... กระบวนการ ADLI Approach-A Deployment- D Learning-L การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้นโดยใช้วงจรการประเมินและการ ปรับปรุง การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ แนวทาง ผ่านการสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้าง นวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร Integration-I

6 PMQA/TQA กับ ม. อ. และการ ไปสู่ LO A D “Learning” I 1. มีการพัฒนา 2. มีการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้คนเก่ง ขึ้น องค์กร เก่งขึ้น หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 7 หมวด 4 หมวด 6

7 แนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1. มหาวิทยาลัยต้องแสดงให้เห็นว่า มีกระบวนการ Learning แทรกในทุกภารกิจ แต่ละกระบวนการมี “L “ อย่างไรบ้าง 2. ผลักดันให้การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ เห็นการเรียนรู้ในการทำงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ปี จะทำ ให้เห็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (CQI) 3. ทำให้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งใน SAR หน่วยงาน 4. ประเมินผลลัพธ์ที่พัฒนา จากการเรียนรู้ของคณะ หน่วยงาน จาก SAR นำมา ประมวลเป็น “ การเรียนรู้ ในภาพองค์กร ” 5. นำเสนอในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณบดี ทีมเลขาการประเมิน และทีมเขียนรายงานระดัม มหาวิทยาลัย 6. ส่งสัญญาณ ไปยัง คณะ หน่วยงาน เน้น กระบวนการ learning


ดาวน์โหลด ppt L earning Organization PSU. โดย พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google