งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ 5.1 : สภาสถาบันและผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และ สามารถสะท้อนถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมาย ของการบริหารจัดการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ 5.1 : สภาสถาบันและผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และ สามารถสะท้อนถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมาย ของการบริหารจัดการที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ 5.1 : สภาสถาบันและผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และ สามารถสะท้อนถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมาย ของการบริหารจัดการที่ดี มีการ บริหาร แบบมีส่วนร่วมเน้นการ กระจายอำนาจ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถ ในการผลักดันสถาบันให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 1. จุดอ่อน เนื่องจากมีบุคลากรน้อย ทำให้ผู้บริหารคณะฯ ต้องทำหน้าที่สอน วิจัย / สร้างสรรค์ บริการวิชาการ ทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กับการบริหารซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบสูงเกินกว่าที่มาตรฐานภาระงานของ ผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ทำให้ไม่สัมพันธ์กับ เวลาที่มีอยู่ จึงทำให้ผู้บริหารคณะฯ ทำงานได้ไม่เต็ม ตามศักยภาพในแต่ละภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

2 2. จุดแข็ง เนื่องจากผู้บริหารของคณะฯ ต้องรับผิดชอบภาระ งานในทุก ๆ ด้าน จึงทำให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจใน ภาระงานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี จนสามารถนำไปเป็น แนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหาร ทิศทางการ ดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถ่อง แท้ 3. โอกาส ผู้บริหารของคณะฯเรียนรู้ถึงขอบเขตของการ บริหารได้ในทุกภาระงานได้เป็นอย่างดี จึงทำให้นำไปสู่ แนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

3 4. อุปสรรค ผู้บริหารมีภาระงานมาก จึงทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสที่ จะทบทวนแนวทางนโยบายการทำงานบางประการ รวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา ผู้บริหารจัดทำแผนงานหลักในภาพรวมของคณะฯ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจและให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน การทำแผนงาน จัดให้มีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ 5.1 : สภาสถาบันและผู้บริหารมี วิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และ สามารถสะท้อนถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมาย ของการบริหารจัดการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google