งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดโครงการ บรรณารักษ์พบ นักวิจัย ร้อยละของนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของ ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดโครงการ บรรณารักษ์พบ นักวิจัย ร้อยละของนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของ ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัดโครงการ บรรณารักษ์พบ นักวิจัย ร้อยละของนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของ ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.60 ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บริการ ข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 93.20 ผลการดำเนินงานปี 2554

3 Information Skill and Training - Information Literacy ฝึกอบรมทักษะการ สืบค้น สารนิเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง เรียนรู้การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสาร และการใช้ สารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ - Online Tutorials ศึกษาเรียนรู้การสืบค้น สารนิเทศได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ Research Support เข้าสู่เว็บไซต์ Research Support

4 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและปรับปรุงการ ดำเนินงาน

5 จำนวนนักวิจัยโครงการ บรรณารักษ์พบ นักวิจัย ปี 2552-2554 ปีห้องสมุดกลางห้องสมุดคณะ 3 สาขา 2552373772 25535276 255453114

6 สิ่งที่ได้จากการพบนักวิจัย ความต้องการของนักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล โปรแกรมการฝึกอบรม การได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ นักวิจัย ในการส่ง นักศึกษาเข้าอบรมโปรแกรมเรียนรู้การใช้สารสนเทศ ของห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น คุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น

7 นักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการบรรณารักษ์พบนักวิจัย

8 สรุปผล การจัดบริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) พบว่า นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้ให้ความสนใจใช้บริการ จากข้อมูลสถิติ พบว่ามีการเข้าใช้เว็บไซต์ Research Support จำนวน 35,176 ครั้ง ( ปี 2552) 85,619 ครั้ง ( ปี 2553) 222,589 ครั้ง ( ปี 2554) นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Liaison Librarians จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักวิจัยที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( ดี เยี่ยม ) จากการประเมิน 5 ระดับ ในทุกปีที่ ดำเนินการ

9 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) เป็นบริการที่เข้าถึงอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้ได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการแสวงหา แหล่งและสารนิเทศได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ และทักษะไปต่อยอดใช้ในการสืบค้นสารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตผล งานวิจัยที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันอาจารย์สามารถนำ ความรู้ไปสอนถ่ายทอดถึงนักศึกษา บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุด คณะ จึงควรหาวิธีการ เชิญชวนนักวิจัยให้มาใช้บริการ สนับสนุนการวิจัยให้มากที่สุดต่อไป

10 คำถาม ?

11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บริการสนับสนุนการวิจัย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุดให้สนับสนุน มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) เราควรมีแนวทางการบริการอย่างใร ? อะไรคือ Best Practice ของการบริการนักวิจัย ?


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดโครงการ บรรณารักษ์พบ นักวิจัย ร้อยละของนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของ ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google