งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มกราคม 2551 9.00-10.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มกราคม 2551 9.00-10.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มกราคม 2551 9.00-10.30 น.

2 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ~ 200 ตัว : จากแหล่งที่มา 1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551-2553 3. รายงานการประเมินตนเอง (SAR ตามแนวทาง PMQA) 4. รายงานแผนผลการปฏิบัติราชการ รายไตรมาส 5. ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี (Citation, ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ ) 6. สถิติพันธกิจของห้องสมุด (Asian Online Statistic โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ CAVAL) 7. อื่นๆ เช่น สถิติที่มีการสอบถามจากห้องสมุด มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล แผน ฯ คำ รับรองฯ... รวบรวม ตัวชี้วัด จากแหล่งต่างๆ รายละเอียด คำอธิบาย ช่วงเวลา ฯลฯ กำหนด ผู้กำกับดูแล, ผู้รายงานและ เก็บหลักฐาน, ผู้ส่งหลักฐาน

4 การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่ม ภารกิจ กรณี : Asian Online Statistic : CAVAL

5

6

7 จบการนำเสนอ คำถาม / ข้อเสนอแนะ ??


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มกราคม 2551 9.00-10.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google