งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IQA P-D-C-AP-D-C-A Quality Award U K K 1 2 มิติ คุณภาพ 43 25 มีนาคม 2552 การสัมมนาเพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IQA P-D-C-AP-D-C-A Quality Award U K K 1 2 มิติ คุณภาพ 43 25 มีนาคม 2552 การสัมมนาเพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IQA P-D-C-AP-D-C-A Quality Award U K K 1 2 มิติ คุณภาพ 43 25 มีนาคม 2552 การสัมมนาเพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย PMQA

2 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ ระดับเกณฑ์การประเมินผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 1ทุกหน่วยงานของ สถาบันอุดมศึกษาทบทวน ระบบและกลไกในการ ประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษาและ เหมาะสมกับเอกลักษณ์ ของสถาบันอุดมศึกษาและ หน่วยงาน KKU1ทบทวนระบบและกลไก การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน 2ทบทวนระบบและกลไก การประกันคุณภาพระดับ หน่วยงาน 3ส่งรายงานผลการทบทวนให้ มหาวิทยาลัยรับทราบ

3 ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 2ทุกหน่วยงานของ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำ รายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินตนเองที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการพิจารณาจากสภา มหาวิทยาลัย/สถาบัน และส่ง ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้สาธารณชนทราบ คณะ หน่วยงาน 4จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 5กรรมการประจำคณะหรือ กรรมการบริหารสูงสุดของ หน่วยงานพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 วาระเพื่อพิจารณา KKU6จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 7สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 2 กันยายน 2552 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ

4 ระดับเกณฑ์การประเม นผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 3ทุกหน่วยงานของ สถาบันอุดมศึกษามีการนำผล การประเมินตนเองและผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ การดำเนินงานของหน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้น อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนหรือ มาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพ อันสืบเนื่องจากรายงานการ ประเมินตนเองหรือจากรายงาน การประเมินคุณภาพ ภายนอก KKU8กำหนดมาตรการและแนว ทางการนำผลการประเมินทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้ใน การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 9จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมา ใช้ในการปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน) ระดับมหาวิทยาลัย 10จัดรายงานผลการการดำเนินงาน ตาม Action Plan OFI ระดับ มหาวิทยาลัยเสนอสภา มหาวิทยาลัย คณะ หน่วย งาน 11จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมา ใช้ในการปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน) เสนอมหาวิทยาลัย 12จัดรายงานผลการดำเนินงาน ตาม Action Plan OFI เสนอมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ

5 ระดับเกณฑ์การประเม นผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 4ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษามี การดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง การ จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา KKU13ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (1-17 ก.ค.52) 14ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ หน่วยงาน (18-25 ก.ค.52) 15ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ สถาบัน (6-7 สิงหาคม 2552) 5สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการ ประเมินผลลัพธ์ของระบบประกัน คุณภาพจากทุกหน่วยงานของ สถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใช้ข้อมูลเพื่อยกย่องหน่วยงานที่ เกิดผลสำเร็จจากการดำเนินงานจาก การประกันคุณภาพภายในให้เป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจน เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นใน สถาบันหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง มี แนวทางและการเตรียมการที่จะนำผล ที่ได้จากการประเมินผลลัพธ์มา สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ใน การทบทวนนโยบายการศึกษา แนว ทางการจัดการศึกษา และระบบ ประกันคุณภาพของสถาบันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะ หน่วยงาน 16จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ของ ระบบประกันคุณภาพเสนอต่อ มหาวิทยาลัย KKU17กำหนดมาตรการและแนวทางในการ ประเมินผลลัพธ์ของระบบการประกัน คุณภาพ 18แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์ ระบบประกันคุณภาพ 19ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพของ ทุกคณะ/หน่วยงาน 20จัดกิจกรรมมหากรรมวันคุณภาพ (KKU Quality Award) 21รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองฯ ปี 2552 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ

6 ตารางการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในฯ (IQA Gantt Chart)

7 คะ แนน ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการพ.ศ.2552 ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค. เม.ษ. พ.ค.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส.ค.ก.ย.ก.ย.ต.ค.ต.ค. 1KKU1ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย25 คณะ หน่วย งาน 2ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน30 3ส่งรายงานผลการทบทวนให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 2คณะ หน่วย งาน 4จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551311 5กรรมการประจำคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดของหน่วยงาน พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 (ต้องมีหลักฐานวาระเสนอเพื่อพิจารณาและรายงานการประชุม) 26 KKU6จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 25511 7สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการประเมินตนเอง(SAR)2 3KKU8กำหนดมาตรการและแนวทางการนำผลการประเมินทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 25 9จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมาใช้ ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน) ระดับมหาวิทยาลัย 30 10จัดรายงานผลการการดำเนินงานตาม Action Plan OFI ระดับ มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย (2ครั้ง) 2 คณะ หน่วย งาน 11จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมาใช้ ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน) เสนอมหาวิทยาลัย 30 12จัดรายงานผลการการดำเนินงานตาม Action Plan OFI เสนอ มหาวิทยาลัย (2 ครั้ง) 312 4KKU13ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (1-17)1 14ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน (18-25)18 15ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน6-7 5คณะ หน่วย งาน 16จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพเสนอ ต่อมหาวิทยาลัย 31 KKU17กำหนดมาตรการและแนวทางในการประเมินผลลัพธ์ของระบบการ ประกันคุณภาพ 25 18แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์ระบบประกันคุณภาพ31 19ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพของทุกคณะ/หน่วยงาน15 20จัดกิจกรรมมหากรรมวันคุณภาพ (KKU Quality Award)18 21รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 255228

8 ตารางการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 12 การดำเนินการตามขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Gantt Chart)

9 Diagram กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ พ.ศ.2552 ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส.ค.ก.ย.ก.ย.ต.ค.ต.ค. 12.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 1แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยขอนแก่น5 2ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยครั้งที่ 111 3ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน หมวด 1-5-612 4จัดทำแผนพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวด 1-5-620 5จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร29 6แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาองค์การให้คณะทำงานรับทราบ11 7มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ15 8ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวดที่ 1-5-6 ครั้งที่ 18 9ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวดที่ 1-5-6 ครั้งที่ 28 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 10ประเมินผลการดำเนินงานหมวดที่ 7 หมวดผลลัพธ์888 11จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานหมวดที่ 7 หมวดผลลัพธ์888 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 12จัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม)1 13จัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 88 14จัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (3 แผน) 15จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน หมวด 2-3-415 จัดทำแผนพัฒนาองค์การหมวด 2-3-430 16จัดทำรายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 28


ดาวน์โหลด ppt IQA P-D-C-AP-D-C-A Quality Award U K K 1 2 มิติ คุณภาพ 43 25 มีนาคม 2552 การสัมมนาเพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google