งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมา ณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ ลำดับที่ ของ ประเทศ ลำดับที่ ของ ภาค รายจ่าย ประจำ 2,496.40 2,450.0 9 98.14 รายจ่าย ลงทุน 1,162.39 1,044.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมา ณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ ลำดับที่ ของ ประเทศ ลำดับที่ ของ ภาค รายจ่าย ประจำ 2,496.40 2,450.0 9 98.14 รายจ่าย ลงทุน 1,162.39 1,044.9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมา ณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ ลำดับที่ ของ ประเทศ ลำดับที่ ของ ภาค รายจ่าย ประจำ 2,496.40 2,450.0 9 98.14 รายจ่าย ลงทุน 1,162.39 1,044.9 9 89.90 ภาพรวม 3,658.79 3,495.0 8 456 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 30 ก. ย. 2553 95.53

3

4

5 * สาระสำคั ญ * * สาระสำคั ญ * 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 10.0020.00 2 35.0044.00 3 61.0068.00 4 72.0093.00

6

7 1.2 ให้นำอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน อัตราการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม และการ เบิกจ่ายเงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ตาม เป้าหมายที่ ครม. กำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรอง การปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ

8 2. แนวทางการ ดำเนินงานของจังหวัด 2.1 ให้ส่วนราชการ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ในระบบ GFMIS ภายใน ไตรมาสที่ 3 ของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เพื่อใช้ในการติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานของส่วนราชการ และการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 2. แนวทางการ ดำเนินงานของจังหวัด 2.1 ให้ส่วนราชการ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ในระบบ GFMIS ภายใน ไตรมาสที่ 3 ของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 เพื่อใช้ในการติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานของส่วนราชการ และการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน

9 2.2 โครงการลงทุนภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึก แผนการใช้จ่ายเงินตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) หลังจากที่ได้รับ จัดสรรเงินแล้ว และ / หรือลง นามในสัญญาแล้ว

10 2.3 ให้จังหวัดแต่งตั้ง คณะกรรมการหรือ คณะทำงานในการเร่งรัด การใช้จ่ายเงินใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554

11 2.4 การเร่งรัดติดตามการ ใช้จ่ายเงิน ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด มอบหมาย ให้คลังจังหวัด ดำเนินการ เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของ หน่วยงาน ในจังหวัดเพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมาย

12


ดาวน์โหลด ppt ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมา ณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ ลำดับที่ ของ ประเทศ ลำดับที่ ของ ภาค รายจ่าย ประจำ 2,496.40 2,450.0 9 98.14 รายจ่าย ลงทุน 1,162.39 1,044.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google