งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ คำอธิบาย : รอบการรายงาน : ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือนรายปี  1 (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

2 7. ร้อยละของการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น ชื่อตัวชี้วัด : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ คำอธิบาย : รอบการรายงาน : ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือนรายปี  2 (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

3 8. ร้อยละของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 3 เป้าหมาย : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ วัดผลร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจรทางบกย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555) คำอธิบาย : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือนรายปี  3


ดาวน์โหลด ppt 6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google