งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย http://laws.anamai.moph.go.th

2 2 ข้อกำหนดของ ท้องถิ่น ความหมาย กฎหมายที่องค์กรปกครองท้องถิ่นตรา ขึ้นโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย แม่บท ( พระราชบัญญัติ ) 1. ต้องยึดหลัก “ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด และไม่มีโทษ ” 2. ต้องมีกฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ 2. ต้องมีกฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ 3. ต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายแม่บท ให้อำนาจไว้ 3. ต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายแม่บท ให้อำนาจไว้ 4. ต้องออกตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย ( จัดตั้ง อปท.) กำหนดไว้ 4. ต้องออกตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย ( จัดตั้ง อปท.) กำหนดไว้ หลักกา ร

3 3 ปัจจัยสำคัญในการยกร่าง ข้อบัญญัติ อปท. 1. ต้องเข้าใจบทบัญญัติของ กฎหมายแม่บท 2. ต้องเข้าใจปัญหาตาม ข้อเท็จจริงของท้องถิ่น 3. ต้องเข้าใจหลักวิชาการและ เทคโนโลยีในการแก้ไข ปัญหา ( มาตรการ ) 4. ต้องมีความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติ

4 4 ข้อแนะนำในการ ดำเนินงานยกร่างฯ 1. สำรวจข้อมูลพื้นที่ & ประเมินปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ชี้แจงทำความเข้าใจ / สำรวจความเห็น ของประชาชน 3. เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ความ เห็นชอบในการใช้มาตรการด้าน กฎหมาย 4. ควรมีคณะทำงานยกร่างฯ ประกอบด้วย - บุคลากรด้านกฎหมาย - บุคลากรด้านวิชาการ - ผู้แทนภาคผู้ประกอบกิจการ - ผู้แทนภาคประชาชน - อื่นๆ ตามความเหมาะสม

5 5 ขั้นตอนการ ยกร่างฯ 5. ควรมีการทำประชาพิจารณ์ร่าง ข้อบัญญัติ 6. เสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาและ ดำเนินตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน กฎหมายจัดตั้ง อปท. ต่อไป

6 6 การวางแบบร่างข้อกำหนดของ ท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ชื่อ 2) บทนำ ( การอ้างอิง อำนาจแห่งกฎหมาย ) 3) บทนิยามศัพท์ ( ขอบเขตความหมาย ) 4) บทบังคับ 5) บทกำหนดโทษ ( ต้อง ตามแม่บท ) 6) บทเฉพาะกาล 7) บทท้าย 8) ส่วนแนบท้าย

7 Website : http://laws.anamai.moph.g o.th

8 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-4175 โทรสาร 0-2591-8180 e-mail : laws.anamai.mail.go.th Website : http://laws.anamai.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google