งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดย ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดย ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดย ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง

2  มีบทบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล แต่ มาตรา 29, มาตรา 35 และ มาตรา 50 ใน รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 บัญญัติให้ กระทำ ได้

3  การศึกษา ภาคบังคับ หมายายถึง การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ตาม กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ( ป.1 ถึง ป.3)

4 คณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา หรือ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ประกาศรา ละเอียดและ จัดสรร ติดประกาศ ที่เขตหรือ อปท ติดประกาศ ที่สถนศึกษา

5 ผู้ปกครอง ( มาตรา 6) ส่งเด็กเข้าเรียนใน สถานศึกษา ผ่อนผันก่อนหรือ หลังตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการ การศึกษาภาคบังคับ

6 พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก เวลาทำการของ สถานศึกษา ดำเนินการ ให้เด็กได้เข้าเรียน หรือแจ้งให้คณะกรรมเขต พื้นที่หรือ คณะกรรมการ อปท การเข้า ตรวจ แสดงบัติประจำตัว ตาม แบบรัฐมนตรีกำหนด เป็นเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญา ผู้เกี่ยวข้องต้องอำนวย ความสะดวก ( มาตรา 9)

7 ผู้ใดที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ( มาตรา 11)  มีเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอยู่ ด้วย ตองแจ้งต่อ สำนักงานเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน หนึ่ง เดือน เว้นแต่มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วย

8 กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก  ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ เรียนรู้ หรือ  ร่างกายพิการ หรือ  ทุพพลภาพ หรือ  เด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือ  ไม่มีผู้ดูแล หรือ  ด้อยโอกาส หรือ  มีความสามารถพิเศษ เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

9 ปรับไม่ เกิน 1000 บาท ผู้ปกครองไม่ ปฏิบัติตาม มาตรา 6 ผู้เกี่ยวข้องไม่ อำนวยความ สะดวกต่อเจ้า พนักงาน ตาม มาตรา 9

10 ปรับไม่ เกิน 10000 บาท ผู้ใดปราศจาก เหตุอันควรหรือ กระทำใดๆ ที่ทำ ให้เด็กไม่ได้เข้า เรียน ผู้ไม่ปฏิบัติตาม มารตรา 11

11 งานสำหรับนิสิต  ให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าสถิติการเข้าเรียนในการศึกษา ภาคบังคับของเด็ก ในจังหวัดของตน แยกเป็นข้อมูล ตามอำเภอ แล้ววิเคระาห์สาเหตุการไม่เรียนใน การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5-10 ปี ในกรณีที่จังหวัดใดเรียนครบ 100 % ก็ให้วิเคราะห์ เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดย ดร. อิศรัฏฐ์ รินไธสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google