งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุข ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ใน เขต 4 บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุข ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ใน เขต 4 บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุข ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ใน เขต 4 บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุข ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ใน เขต 4 ธิดารัตน์ ดำรงค์ สอน ธิดารัตน์ ดำรงค์ สอน เมธี ชุ่มศิริ เมธี ชุ่มศิริ ธิดารัตน์ ดำรงค์ สอน ธิดารัตน์ ดำรงค์ สอน เมธี ชุ่มศิริ เมธี ชุ่มศิริ

2 การศึกษาสถานการณ์การใช้กฎหมาย สาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 4 เป็น การศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ * ศึกษาสถานการณ์การออก ข้อกำหนดท้องถิ่น การบังคับใช้มาตรการทาง กฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. 2535 * ศึกษาสภาพปัญหาทาง สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลในเขต 4

3 โดยรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 4 ทั้งหมด จำนวน 562 แห่ง ได้รับแบบสอบถามคืน 549 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 97.69 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 62.11 ผลการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีข้อกำหนด ท้องถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขใช้แล้ว ร้อย ละ 71.04 เรื่องที่มีการออกและประกาศใช้เป็นข้อกำหนดของ ท้องถิ่นมากที่สุด คือ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ 20.95 อยู่ระหว่าง ดำเนินการออกข้อกำหนดท้องถิ่น การยกร่าง ข้อกำหนดท้องถิ่นส่วนใหญ่จะใช้คณะทำงานในการ ยกร่างคิดเป็นร้อยละ 73.54

4 องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 59.02 เคยมีการ ใช้มาตรการทางกฎหมายแล้ว ซึ่งมาตรการทาง กฎหมายที่ใช้มากที่สุด คือ การตรวจแนะนำและชี้แจง ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 38.62 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลที่ตอบแบบสอบถาม สำหรับปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม พบว่าปัญหา เรื่องน้ำเสีย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.15 รองลงมาคือ กลิ่นเหม็น ร้อยละ 24.39 ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสบมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติและการบังคับ ใช้กฎหมายสาธารณสุข คิดเป็น ร้อยละ 22.93 รองลงมา คือ ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกฎหมาย สาธารณสุข ร้อยละ 22.44

5 องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 78.51 ไม่มีผู้ที่ดำรงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 78.51 ไม่มีผู้ที่ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535 เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535 ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลที่มีเจ้าพนักงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลที่มีเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลรักษาการหัวหน้า สาธารณสุข ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลรักษาการหัวหน้า ส่วนสาธารณสุข ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการอบรม ความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเจ้า พนักงานตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. 2535 มากที่สุด ร้อย ละ 26.27 รองลงมา คือ แนวทางยกร่าง ข้อกำหนดท้องถิ่น ร้อยละ 24 และสาร บัญญัติ ร้อยละ 23.29 ตามลำดับ

6 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 4 ส่วน ใหญ่มีข้อกำหนดท้องถิ่น ที่ออกตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายมาก นัก สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก ปัญหา เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการ ปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขและปัญหาขาดบุคลากร ดังนั้น การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายสาธารณสุขจึงมีความสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีศักยภาพในการใช้ข้อกำหนดท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

7


ดาวน์โหลด ppt บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุข ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ใน เขต 4 บทคัดย่อ การศึกษา สถานการณ์ การศึกษา สถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google