งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การจัดทำ กฎหมาย. ระบบกฎหมาย 1. ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบนี้ถือกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นที่มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การจัดทำ กฎหมาย. ระบบกฎหมาย 1. ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบนี้ถือกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นที่มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การจัดทำ กฎหมาย

2 ระบบกฎหมาย 1. ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบนี้ถือกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นที่มา ของกฎหมายในการพิจารณา พิพากษาคดีต่างๆ รวมทั้งยังมีการ นำจารีตประเพณีมาใช้ในบางกรณี ด้วยเหมือนกัน เมื่อไม่มีกฎหมาย ลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ในเรื่อง นั้นๆ ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซี วิลลอว์ก็อย่างเช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส

3 2. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือระบบกฎหมายจารีต ประเพณี ระบบกฎหมายนี้มีที่มา จากประเทศอังกฤษ ระบบ กฎหมายนี้จึงถือว่ากฎเกณฑ์ ต่างๆ นั้นมีอยู่แล้วผู้พิพากษา เป็นผู้มีหน้าที่ค้นให้พบและ นำเอามาใช้ กล่าวคือเมื่อมีคำ พิพากษาในคดีใดแล้วคำ พิพากษานั้นก็เป็นหลักการ หรือ บรรทัดฐานในการพิจารณา พิพากษาคดี ประเทศที่ใช้ระบบ นี้ ได้แก่ อเมริกา

4 ลำดับขั้นศักดิ์ของ กฎหมาย 1. รัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติ ประมวล กฏหมาย พระราชกำหนด 3. พระราชกฤษฎีกา 4. กฎกระทรวง 5. กฎหมายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

5 1. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายลายลักษณ์ อักษรที่สำคัญ เนื่องจากเป็น กฎหมายที่เป็นแม่บท หรือ เป็นหลักสำคัญในการ กำหนดระเบียบแห่งอำนาจ สูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายอื่นใดจะมาลบ ล้างหรือขัดต่อบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญย่อมไม่ได้

6 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมาย สูงสุด ว่าด้วยการจัดระเบียบ การปกครองราชอาณาจักรไทย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฉบับที่ 18ราชอาณาจักรไทย จัดให้มีการออกเสียง ประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม พ. ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ. ศ. 2550การออกเสียง ประชามติ19 สิงหาคม พ. ศ. 255024 สิงหาคม พ. ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้

7 2. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายลาย ลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นเฉพาะ เรื่อง พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยคำแนะนำและยินยอมของ รัฐสภา เป็นกฎหมายที่มีศักดิ์รองลงมา จากรัฐธรรมนูญ กฎหมายใน ประเทศไทยส่วนใหญ่ออกใน รูปแบบพระราชบัญญัติเสมอ เช่น พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติยาเสพติด เป็น ต้น

8 3. ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ที่ได้รวบรวมกฎหมายเรื่อง เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันมา บัญญัติไว้รวมกันเป็นเรื่อง เป็น หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพื่อ สะดวกในการศึกษาและใช้ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ เป็นต้น

9 4. พระราชกำหนด เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ที่ฝ่ายบริหารมักได้รับมอบอำนาจ ให้ออกกฎหมายได้ใน ยามฉุกเฉิน จำเป็นเพื่อประโยชน์ของ ประเทศชาติเป็นกฎหมายชั่วคราว ที่จะต้องนำเข้าเสนอฝ่ายนิติ บัญญัติภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญ หากไม่ได้รับอนุมัติ พระราชกำหนดฉบับนั้นก็เป็นอัน ตกไป หากได้รับอนุมัติก็จะกลาย สภาพเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์

10 5. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ ออกโดย ฝ่ายบริหาร พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราช อำนาจตราขึ้นโดยไม่ขัดต่อ กฎหมาย การออกกฎหมายชนิดนี้ต้อง อาศัยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติซึ่งกำหนด หลักเกณฑ์สำคัญไว้เป็นแม่บท เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติได้เป็น ผลดียิ่งขึ้น เช่น พระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

11 6. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายลายลักษณ์ อักษรที่ออกโดยฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติต้องอาศัย หลักการในกฎหมายหลักมา ขยายต่อในรายละเอียดเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย บริหาร โดยปกติกฎกระทรวง มักออกโดยรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ รักษาการตาม พระราชบัญญัติที่เป็นแม่บท ให้อำนาจไว้

12 7. กฎหมายขององค์กร ปกครองท้องถิ่น กฎหมายลายลักษณ์อักษร เหล่านี้จะออกได้ต่อเมื่อมี พระราชบัญญัติซึ่งเป็น กฎหมายแม่บทกำหนดให้ อำนาจได้ เช่น พระราชบัญญัติ เทศบาล พระราชบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

13 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. กฎหมายใดมีศักด์สูงสุดในบรรดากฎหมายทั้งหมด 2. กฎหมายใดมีศักด์เท่ากับพระราชบัญญัติ 3. กฎหมายใดเป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีสามารถ ออกได้ในกรณีฉุกเฉิน 4. กฎหมายใดจัดเป็นกฎหมายลำดับรอง เนื่องจากต้อง อาศัยกฎหมายแม่บทในการจัดทำกฎหมาย 5. กฎหมายใดที่จัดทำโดยรวบรวมกฎหมายทำนอง เดียวกันไว้ในฉบับเดียวกัน 6. พระมากษัตริย์ทรงใช้อำนาจในการตรากฎหมายใด ขึ้นได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 7. เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล จัดเป็นกฎหมาย ประเภทใด 8. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จะประกาศให้ประชาชน ทราบโดยวิธีใด 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีอำนาจในการออก กฎหมายใด 10. กฎหมายในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกกฎหมายใน รูปแบบกฎหมายระบบใด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การจัดทำ กฎหมาย. ระบบกฎหมาย 1. ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ หรือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบนี้ถือกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นที่มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google