งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลระยะตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลระยะตั้งครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลระยะตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง HIGH RISK PREGNANCY

2 วัตถุประสงค์ สามารถวินิจฉัยแยกภาวะการตั้งครรภ์ที่ความเสี่ยงสูงออกจากกลุ่มที่มีการตั้งครรภ์ปกติ เพื่อให้ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ภาวะโภชนาการ ตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อให้การคลอดดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย

3 การตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
ความหมาย การตั้งครรภ์ซึ่งมารดา และ/หรือ ทารกในครรภ์ และ/หรือ ทารกแรกเกิด กำลังเสี่ยงหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อความตายหรือความพิการก่อนคลอด และ/หรือ ขณะคลอด และ/หรือ หลังคลอด อุบัติการณ์ ร้อยละ 7-21 ขึ้นอยู่กับนิยามที่ใช้และเกณฑ์ที่นำมาประเมินความเสี่ยง

4 วิธีการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
การซักประวัติเพื่อหาปัจจัยเสี่ยง การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจครรภ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

5 การแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกเป็นกลุ่มๆ
ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐานะและสังคม (Socioeconomic factors) ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological factor) ปัจจัยที่เกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดในอดีต (Previous obstetrics factors) การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน (Maternal medical history) สภาพการตั้งครรภ์ปัจจุบัน (Cerrent obstetreic status)

6 ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐานะและสังคม

7 ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological factor)

8 ปัจจัยที่เกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดในอดีต (Previous obstetrics factors)

9 การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน (Maternal medical history)
โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ หอบหืด โรคเบาหวาน โรคต่อมธัยรอยด์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคความดันโลหิตสูง โรคไต

10 สภาพการตั้งครรภ์ปัจจุบัน
การไม่ฝากครรภ์/ฝากครรภ์ช้า/ฝากครรภ์น้อยกว่า 4 ครั้ง มีเลือดออกก่อนกำหนด เช่น ครึ่งแรก/ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ทารกหลายคน โรค PIH ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด การตั้งครรภ์เกินกำหนด ทารกพิการแต่กำเนิด ทารกมีส่วนนำ/ท่าผิดปกติ

11 อุปนิสัยและความคุ้นเคยในการดำรงชีวิต
การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การติดสารเสพติด


ดาวน์โหลด ppt การดูแลระยะตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google