งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลระยะ ตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยงสูง HIGH RISK PREGNANCY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลระยะ ตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยงสูง HIGH RISK PREGNANCY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลระยะ ตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยงสูง HIGH RISK PREGNANCY

2 วัตถุประสงค์  สามารถวินิจฉัยแยกภาวะการตั้งครรภ์ที่ ความเสี่ยงสูงออกจากกลุ่มที่มีการ ตั้งครรภ์ปกติ เพื่อให้ดูแลอย่างใกล้ชิด  สามารถให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตน ภาวะโภชนาการ ตลอดการ ตั้งครรภ์ เพื่อให้การคลอดดำเนินไปได้ อย่างปลอดภัย

3 การตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ความหมาย การตั้งครรภ์ซึ่งมารดา และ / หรือ ทารกในครรภ์ และ / หรือ ทารกแรกเกิด กำลังเสี่ยงหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อความตายหรือ ความพิการก่อนคลอด และ / หรือ ขณะคลอด และ / หรือ หลังคลอด อุบัติการณ์ ร้อยละ 7-21 ขึ้นอยู่กับนิยามที่ใช้และเกณฑ์ที่ นำมาประเมินความเสี่ยง

4 วิธีการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ที่มี ความเสี่ยงสูง  การซักประวัติเพื่อหาปัจจัยเสี่ยง  การตรวจร่างกายทั่วไป  การตรวจครรภ์  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

5 การแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกเป็น กลุ่มๆ  ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐานะและสังคม (Socioeconomic factors)  ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological factor)  ปัจจัยที่เกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์และการ คลอดในอดีต (Previous obstetrics factors)  การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน (Maternal medical history)  สภาพการตั้งครรภ์ปัจจุบัน (Cerrent obstetreic status)

6 ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐานะและสังคม ปัจจัย สภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อาชีพ สตรีตั้งครรภ์ และสามี สภาพสมรสสภาพจิตใจ

7 ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological factor) ปัจจัย อายุ สตรี ตั้งครรภ์ เชื้อชาติส่วนสูงน้ำหนัก

8 ปัจจัยที่เกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์และการ คลอดในอดีต (Previous obstetrics factors) ปัจจัย ประวัติการ มีบุตรยาก ประวัติการ ตั้งครรภ์ และการแท้ง ทารกตาย คลอด หรือเสียชีวิต การคลอด ก่อนกำหนด การคลอด ทารกตัว ใหญ่ จำนวน การคลอด

9 การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน (Maternal medical history)  โรคหัวใจ  โรคทางเดินหายใจ หอบหืด  โรคเบาหวาน  โรคต่อมธัยรอยด์  โรคระบบทางเดินอาหาร  โรคความดันโลหิตสูง  โรคไต

10 สภาพการตั้งครรภ์ปัจจุบัน  การไม่ฝากครรภ์ / ฝากครรภ์ช้า / ฝากครรภ์น้อย กว่า 4 ครั้ง  มีเลือดออกก่อนกำหนด เช่น ครึ่งแรก / ครึ่งหลัง ของการตั้งครรภ์  การตั้งครรภ์ทารกหลายคน  โรค PIH  ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด  การตั้งครรภ์เกินกำหนด  ทารกพิการแต่กำเนิด  ทารกมีส่วนนำ / ท่าผิดปกติ

11 อุปนิสัยและความคุ้นเคยในการ ดำรงชีวิต  การรับประทานอาหาร  การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  การติดสารเสพติด


ดาวน์โหลด ppt การดูแลระยะ ตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยงสูง HIGH RISK PREGNANCY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google